Pilgerfahrt nach Bozzolo: Gebet am Grab von Don Primo Mazzolari


Apostel-Petrus-Kirche
9.00 Uhr