Apostolic Journey to Peru: Visit to Hogar Principito Children`s home

Puerto Maldonado
15:45