The Holy See
back up
Search
riga

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI 

DECRETUM
DE DOCTRINA ET USIBUS PARTICULARIBUS
CONSOCIATIONIS CUI NOMEN « OPUS ANGELORUM »
*

 

Litteris diei 1 Decembris 1977 Sedi Apostolicae missis, Cardinalis Ioseph Höffner, Archiepiscopus Coloniensis et Praeses Conferentiae Episcopalis Germaniae, examen circa sic dictum Opus Angelorum (Engelwerk) eiusque doctrinas et usus particulares, ex praesumptis revelationibus privatis Dominae Gabrielae Bitterlich provenientes, petivit.

Examine peracto, speciatim de scriptis supra dictas doctrinas continentibus, Congregatio pro Doctrina Fidei Em.mo Praesuli, litteris diei 24 Septembris 1983, communicavit sequentes decisiones a Summo Pontifice in Audientia 1 Iulii iam approbatas (cf. AAS 76 [1984], 175-176):

1. Opus Angelorum in promotione devotionis erga Sanctos Angelos obtemperare debet doctrinae Ecclesiae necnon SS. Patrum et Doctorum.

Peculiariter non diffundet intra sua membra et intra fideles talem cultum Angelorum qui « nominibus », ex praesumpta revelatione privata (Dominae Gabrielae Bitterlich attributa) cognitis, uteretur. Nec iisdem nominibus in orationibus quibuscumque a commmunitate adhibitis uti licebit.

2. Opus Angelorum a suis membris non expetet neque iisdem proponet sic dictam silentii promissionem (« Schweige-Versprechen »), etsi legitimum sit circa res internas Operis Angelorum aequam discretionem servare quae membris Ecclesiae Institutorum decet.

3. Opus Angelorum eiusque membra omnes normas liturgicas stricte observabunt, speciatim quae ad Eucharistiam spectant. Hoc valet praecipue quoad sic dictam « Communionem expiatoriam ».

Deinceps Congregatio pro Doctrina Fidei potuit examinare alia scripta ab eodem fonte provenientia et certior facta est circa praecedentes suas decisiones non esse datas correctam interpretationem et exsecutionem.

Examen horum scriptorum confirmavit iudicium, quod praecedentibus decisionibus suberat, id est, angelologiam propriam Operis Angelorum et aliquos ex ea derivantes usus alienos esse a S. Scriptura necnon a Traditione,[1] ac proinde non posse fundamentum praestare spiritualitati et activitati Associationum ab Ecclesia approbatarum.

Unde Congregatio pro Doctrina Fidei necessitatem sensit denuo proponendi has decisiones cum sequentibus normis complementariis.

I. Theoriae provenientes ex praesumptis revelationibus Dominae Gabrielae Bitterlich de mundo angelorum, de eorum nominibus personalibus, cœtibus et functionibus non possunt nec doceri nec ullo modo adhiberi, sive explicite sive implicite, in organizatione vel structura operanti (« Baugerüst ») Operis Angelorum, sicut et in cultu, in orationibus, in formatione spirituali, in spiritualitate publica vel privata, in ministerio et apostolatu. Eadem valet dispositio pro quolibet alio Instituto vel Associatione ab Ecclesia approbatis.

Usus et divulgatio librorum vel aliorum scriptorum, praedictas theorias continentium, vetantur sive intra sive extra Associationem.

II. Prohibentur variae formae consecrationis angelis (« Engelweihen »), quae in Opere Angelorum adhibentur.

III. Praeterea, prohibetur sic dicta administratio sacramentorum a longe (« Fernspendung »), sicut et in liturgia Eucharistica et in liturgia Horarum insertio textuum, orationum vel rituum, quae directe aut indirecte referuntur ad praedictas theorias.

IV. Exorcismi possunt adhiberi tantum ad normas et disciplinam Ecclesiae in materia, formulas ab ipsa approbatas adhibendo.

V. Delegatus specialibus munitus facultatibus, a Sancta Sede nominatus, comprobabit et urgebit, verbo facto cum Episcopis, applicationem normarum supra statutarum. Idem operam dabit ad declarandas et ordinandas relationes inter Opus Angelorum et Ordinem Canonicorum Regularium Sanctae Crucis.

Hoc Decretum, in Conventu ordinario huius Congregationis deliberatum, Summus Pontifex Ioannes Paulus II, in Audientia infrascripto Cardinali Praefecto concessa, approbavit et pubblici iuris fieri iussit.

Romae, ex Aedibus Congregationis pro Doctrina Fidei, die 6 Iunii 1992.

+ Ioseph Card. Ratzinger,
Praefectus

+ Albertus Bovone, Archiep. tit. Caesarien. in Numidia,
a Secretis


* AAS 84 (1992), 805-806.

[1] Cfr. Benedictus XIV, Doctrina de Beatificatione Servorum Dei et de Canonizatione Beatorum, lib. IV, Pars II, cap. XXX, De Angeli set eorum cultu, Venetiis 1777.

 

top