The Holy See
back up
Search
riga

BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE

QUIS NON SEPARABIT*

VENERABILI DEI SERVO IOSEPHO SAMSÓ ELÍAS,
PRESBYTERO, CAELITUM BEATORUM TRIBUITUR DIGNITAS
 

 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Quis non separabit a caritate Christi? Tribulatio an angustia an persecutio an fames an nuditas an periculum an gladius? Sicut scriptum est: “Propter te mortificamur tota die, aestimati sumus ut oves occisionis”. Sed in his omnibus supervincimus per eum, qui dilexit nos » (Rom 8, 35-37).

Caritas et fides in Christo Iesu haud defuerunt Venerabili Dei Servo Iosepho Samsó Elías, presbytero et martyri, parocho ecclesiae S. Mariae in oppido Mataró prope Barcinonem, cum vocatus est ad testimonium fidelitatis erga Deum et Ecclesiam, cum periculo capitis, perhibendum.

In Barcinonensi pago vulgo Castelbisbal, die XVII mensis Ianuarii anno MDCCCLXXXVII ortus est. Patre mox orbatus, una cum familia in pagum Rubí migravit, semper Barcinonensi in archidioecesi, ubi scholas frequentavit Fratrum Maristarum. Tredecim annos agens Seminarium Minus Barcinonense ingressus est, ubi magni existimabatur ob animi et ingenii dotes. Missus est deinde ad Pontificiam Studiorum Universitatem Tarraconensem, ut studia ibi perageret. Die XII mensis Martii anno MCMX consecutus est Licentiae gradum ac postea ordinatus est presbyter. Ulterius ad animarum curam in variis paroeciis explendam est destinatus ac tandem parochus in pago Mataró, in archidioecesi Barcinonensi, nominatus.

Ibidem omnem suam vim apostolicam explicare potuit. Eminens exstitit catechista et fidelium optimus spiritalis moderator. Non tantum praedicatione, verum etiam scriptis ampliorem personarum numerum attigit. Severus tamen in seipsum mitem sese praebuit in iis quae fundamentalia non erant ac humiliter se aptare curabat ad fidelium necessitates, ita adimplens evangelicum propositum, ut « omnibus omnia factus » esset (cfr 1 Cor 9, 22). In infirmis et in carcere detentis invisendis suam caritatem exhibebat et fervorem apostolicum. Hispanico bello civili inito, die XVIII mensis Iulii anno MCMXXXVI graviter est vexatus: pastorali plenus amore numquam putavit tantum odium adversus fidem catholicam, Ecclesiam suorumque sacerdotes oriturum esse. Saepe inquisitus, minis timoreque territus, ante omnia conatus est Sacram Eucharistiam e periculo sacrilegii eripere, in continua oratione eventus praestolans. Ex arbitrio apprehensus est die XXX mensis Iulii anno MCMXXXVI et usque ad diem I mensis Septembris in carcere permansit. Eodem autem die translatus est ad coemeterium pagi Mataró, ubi sine ullo processu immaniter est interfectus. Priusquam morti occumberet, carnificibus suis ignovit.

Statim habitus est fidei martyr; itaque Archiepiscopus Barcinonensis super martyrio Inquisitionem instruxit, cuius validitas iuridice die XXIII mensis Iunii anno MM est approbata. Consultores Theologi, in Congressu Peculiari die IV mensis Aprilis anno MMIX congregati, positivam sententiam de Servi Dei martyrio emiserunt. Idem statuerunt Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die XVI mensis Iunii anno MMIX habita. Idcirco Nos Ipsi, die III mensis Iulii anno MMIX praecepimus Congregationi de Causis Sanctorum ut promulgaret Decretum super martyrio, ac statuimus ut sollemnis beatificationis ritus in pago Mataró, Hispaniae, die XXIII mensis Ianuarii anno MMX celebraretur.

Hodie igitur, in basilica Sanctae Mariae in Mataró, ingenti adstante catholicorum Pastorum et Christifidelium multitudine ex Hispania aliisve nationibus, de mandato Nostro Venerabilis Frater Angelus Amato, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus nos in Beatorum numerum Venerabilem Servum Dei Iosephum Samsó Elías, presbyterum, adscribimus.

Nos, vota Fratris Nostri Aloisii S.R.E. Cardinalis Martínez Sistach Archiepiscopi Barcinonensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Iosephus Samsó i Elías, sacerdos pastoralis plenus zeli, qui effusione sanguinis fidem confirmavit quam per paroeciale edocuerat ministerium, Beati nomine in posterum appelletur eiusque festum die prima Septembris, die videlicet qua ad caelum natus est, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem his Litteris Nostris decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXIII mensis Ianuarii, anno MMX, Pontificatus Nostri sexto.

 

De mandato Summi Pontificis
Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status

 


*AAS, vol. 104 (2012), n.5, pp. 404-406.

 

 

top