The Holy See
back up
Search
riga

URBI ET ORBI

(Boże Narodzenie 2002)


 

Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany
(Iz 9, 5).
Przeżywamy dziś na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia:
również dla ludzi naszego czasu rodzi się to Dziecię,
niosące światu zbawienie,
a wszystkim ludziom radość i pokój.
Wzruszeni stajemy przed szopką,
aby wraz z Maryją spotkać
Oczekiwanego przez narody, Odkupiciela człowieka.

Cum Maria contemplemur Christi vultum.
Z Maryją kontemplujemy oblicze Chrystusa:
w Dziecięciu owiniętym w pieluszki i złożonym w żłobie (por. Łk 2,7)
przychodzi Bóg, aby nas nawiedzić
i skierować nasze kroki na drogę pokoju (por. Łk 1, 79).
Maryja kontempluje Go, tuli i ogrzewa.
Rozważa sens cudownych znaków,
jakie otaczają tajemnicę Bożego Narodzenia.

2. Boże Narodzenie to tajemnica radości!
Aniołowie śpiewali tej nocy:
"Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania"
(Łk 2, 14).
Mówili pasterzom o tym wydarzeniu
jako o radości wielkiej, która będzie udziałem całego narodu (por. Łk 2, 10).
Radość mimo oddalenia od domu,
ubóstwa żłóbka,
ludzkiej niewrażliwości,
wrogości sprawujących władzę.
Tajemnica radości mimo wszystko,
bo w mieście Dawidowym
narodził się
(...) Zbawiciel (Łk 2, 11).
W tej radości uczestniczy Kościół
napełniony dziś światłem Syna Bożego:
nigdy nie zapanują nad nim ciemności.
Oto chwała odwiecznego Słowa,
które z miłości stało się jednym z nas.


3. Boże Narodzenie to tajemnica miłości!
To miłość Ojca, który posłał jednorodzonego Syna na świat,
aby ofiarował nam dar swojego życia (por. 1 J 4, 8-9),
Miłość "Boga z nami", Emmanuela,
który przyszedł na świat, aby umrzeć na Krzyżu.
W zimnej stajni, pogrążonej w ciszy,
dziewicza Matka, z sercem pełnym przeczuć,
już dziś przeżywa bolesny dramat Kalwarii.
To będzie wstrząsająca walka pomiędzy światłem i ciemnością,
pomiędzy śmiercią i życiem, nienawiścią i miłością.
Książę pokoju, narodzony dziś w Betlejem,
odda na Golgocie swoje życie
aby na świecie zapanowała miłość.


4. Boże Narodzenie to tajemnica pokoju!
Z betlejemskiej groty
płynie dziś naglące wezwanie,
by świat nie ulegał
podejrzliwości, nieufności, zniechęceniu,
nawet jeśli tragiczne zjawisko terroryzmu
potęguje niepewność i lęk.
Wierzący wszystkich religii
i ludzie dobrej woli
są wezwani do budowania pokoju
przez odrzucanie jakiejkolwiek formy nietolerancji i dyskryminacji:
przede wszystkim w Ziemi Świętej,
gdzie nieustannie
rozwija się spirala bezsensownej przemocy;
w Afryce
, gdzie wyniszczające ubóstwo i tragiczne wojny domowe
pogarszają i tak już niepewną sytuację całych narodów,
mimo, iż nie brak optymistycznych sygnałów, dochodzących
choćby z Demokratycznej Republiki Konga, czy z Burundi;
w Ameryce Łacińskiej, w Azji i w innych częściach świata,
w których kryzysy polityczne, ekonomiczne i społeczne
burzą pokój wielu rodzin i narodów.
Oby ludzkość przyjęła przesłanie pokoju, jakie niesie Boże Narodzenie!

5. Chwalebna tajemnica wcielonego Słowa!
Wraz z Tobą, dziewicza Matko, zatrzymujemy się w zamyśleniu
przed żłóbkiem, w którym leży Dzieciątko,
dzieląc Twoje zadziwienie
wobec nieogarnionej łaskawości Boga.
Użycz nam Twoich oczu, Maryjo, abyśmy wniknęli w tajemnicę
ukrytą się w kruchym ciele Twego Syna.
Ucz nas rozpoznawać Jego oblicze
w dzieciach każdej rasy i kultury.
Wspomóż nas, abyśmy byli autentycznymi świadkami
Jego przesłania pokoju i miłości,
by ludzie naszych czasów
naznaczonych wciąż wielkimi konfliktami i niesłychaną przemocą,
umieli rozpoznać w Dzieciątku,które trzymasz w ramionach,
jedynego Zbawcę świata,
niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju,
którego tak bardzo pragnie każde ludzkie serce.
  

   

top