Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

12 grudnia 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy cykl katechez na temat modlitwy „Ojcze nasz”, której Pan Jezus nauczył swoich uczniów. Składa się ona z siedmiu próśb odnoszących się do Boga i do nas. Pan Jezus zachęca nas byśmy, pokonując barierę bojaźni i lęku, wzywali Boga prostym słowem „Ojcze”, które wyraża bezgraniczne dziecięce zaufanie. Mamy prosić o chleb powszedni, ale także o wszystko, co dotyczy naszego życia, wszelkich spraw, z jakimi boryka się człowiek zagubiony, głodny, który walczy, płacze, cierpi, pyta „dlaczego?”. Na modlitwie wszyscy powinniśmy być jak niewidomy żebrak Bartymeusz z Ewangelii, który u bram Jerycha, wołał z uporem o uzdrowienie: „Jezu, ulituj się nade mną!”. Pan Jezus przywracając mu wzrok powiedział: „Twoja wiara cię uzdrowiła”. Jakkolwiek niezwykle ważna jest modlitwa uwielbienia i dziękczynienia, to jednak, ucząc nas modlitwy „Ojcze nasz”, Pan Jezus chce nam przypomnieć, że w życiu także istotne jest również usilne wołanie z wiarą o pomoc Boga, które jest silniejsze niż tylko zdrowy ludzki rozsądek.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Affido alla Beata Vergine di Guadalupe, la cui memoria ricorre oggi, voi qui presenti, le vostre famiglie e, in modo particolare, quelle che sono in attesa della nascita dei loro figli. San Giovanni Paolo II ha raccomandato alla Sua materna protezione, la vita e l’innocenza dei bambini, soprattutto di quelli che corrono il pericolo di non nascere. La Madonna di Guadalupe, si vede che è incinta: aspetta il Salvatore. Per Sua intercessione, in questo tempo di Avvento, impetriamo il dono della prole per le famiglie senza figli, il rispetto per la vita concepita e l’apertura dei cuori ai valori del Vangelo. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Matce Bożej z Guadalupe, której wspomnienie dzisiaj obchodzimy, zawierzam was tu obecnych, wasze rodziny, a szczególnie te, które oczekują narodzin dziecka. Święty Jan Paweł II powierzył Jej macierzyńskiej trosce życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim się narodzą. Madonna z Guadalupe – widać, że jest brzemienna: oczekuje Zbawiciela. Za Jej wstawiennictwem, w tym czasie Adwentu, wypraszajmy dar potomstwa dla bezdzietnych rodzin, szacunek dla poczętego życia i otwartość serc na wartości ewangeliczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana