Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

12 lutego 2020 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Podjęliśmy drogę Błogosławieństw i dzisiaj skupiamy się na drugim z nich: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Chodzi o postawę, która stała się centralną dla duchowości chrześcijańskiej i którą ojcowie pustyni nazywali „penthos”, to znaczy wewnętrzny ból, który otwiera na autentyczną relację z Panem i bliźnim. W Piśmie św. ten smutek przejawia się wpierw z powodu czyjejś śmierci lub cierpienia. Ktoś jest nam drogi i cierpimy, gdy go tracimy lub źle się czuje, czy też dlatego, że to my sprawiliśmy mu cierpienie. Taki smutek jest drogą gorzką, ale może być użyteczny, bo otwiera oczy na życie oraz na świętą i niezbywalną wartość każdej osoby, a wtedy zdajemy sobie sprawę, jak krótki jest czas. Jest także drugie znaczenie tego paradoksalnego błogosławieństwa: płakać z powodu grzechu, z powodu popełnionego zła, pominiętego dobra i zdrady relacji z Bogiem. Płaczemy, ponieważ nie odpowiadamy na miłość Pana i zasmuca nas myśl o dobru, którego nie uczyniliśmy. To jest właściwe poczucie grzechu: „Zraniłem tego, którego miłuję”. Jest to temat własnych błędów, z którymi trzeba się zmierzyć, trudny, ale istotny. Pomyślmy o płaczu św. Piotra, który doprowadził go do nowej i znacznie prawdziwszej miłości, w przeciwieństwie do Judasza, który nie uznał, że pobłądził i popełnił samobójstwo. Smutek z powodu grzechu jest darem od Boga, jest dziełem Ducha Świętego. Mądry i błogosławiony jest ten, kto przyjmuje ból związany z miłością, ponieważ otrzyma Pocieszyciela, Ducha Świętego, który jest czułością przebaczającego Boga.

Santo Padre:

Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo vissuto la Giornata Mondiale del Malato. A causa della malattia, sono tanti nella nostra società, nel mondo e nelle nostre famiglie i sofferenti. Il Signore gli dia la forza, la pazienza e la grazia di guarigione. E noi ricordiamoci sempre di loro e accompagniamoli con la preghiera, con la vicinanza e con i gesti concreti dell’amore compassionevole e tenero. Il Signore vi benedica! Sia lodato Gesù Cristo!

Speaker:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wczoraj przeżywaliśmy Świtowy Dzień Chorego. Wielu jest cierpiących z powodu choroby w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie i na świecie. Niech Pan da im siły, cierpliwość i łaskę uzdrowienia. A my zawsze pamiętajmy o nich i towarzyszmy im z modlitwą, z bliskością i konkretnymi gestami współczującej i czułej miłości. Niech Pan wam błogosławi! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana