Index

Back Top Print

[AR - BE - CS - DE - EN - ES - FR - IT - HE - HR - HU - LA - LV - PT - SW - ZH]

 

PAVAO BISKUP
SLUGA SLUGU BOŽJIH
ZAJEDNO S OCIMA SVETOGA KONCILA
NA TRAJAN SPOMEN

DEKLARACIJA O ODNOSU CRKVE
PREMA NEKRŠĆANSKIM RELIGIJAMA

NOSTRA AETATE

 

Uvod 

1. U naše vrijeme, kad se ljudski rod iz dana u dan sve uže sjedinjuje i kada se umnažaju međusobne veze između različitih naroda, Crkva pažljivije promatra u kakvom odnosu stoji prema nekršćanskim religijama. U svojoj zadaći da promiče jedinstvo i ljubav među ljudima, štoviše i među narodima, ona prije svega svraća svoju pozornost na ono što je ljudima zajedničko i što ih vodi međusobnom zajedništvu. 

Svi su, naime, narodi jedna zajednica; imaju isti iskon jer je Bog sav ljudski rod nastanio po svoj površini zemaljskoj [1]; svima je jedan posljednji cilj, Bog, čija se providnost, svjedočanstvo dobrote i naum spasenja protežu na sve [2], dok se svi ne sjedine izabrani u Svetom gradu koji će osvijetliti Božja slava i gdje će narodi hoditi u njegovu svjetlu [3]. 

Ljudi od različitih religija očekuju odgovor o skrivenim zagonetkama ljudske egzistencije koje, kako nekada tako i danas, duboko uzbuđuju ljudska srca: što je čovjek, koji je smisao i cilj našega života, što je dobro, a što je grijeh, odakle boli i koja im je svrha, koji put vodi do postizanja istinske sreće, što je smrt, sud i nagrada nakon smrti te što je, napokon, onaj konačni i neizrecivi misterij koji obuhvaća našu egzistenciju, misterij iz kojeg smo potekli i kojemu težimo? 

Različite religije  

2. Već od najstarijih pa sve do danas kod različitih naroda nalazimo neko zamjećivanje one skrivene moći koja je prisutna u tokovima svijeta i događajima čovječjeg života, a ponekad čak i priznavanje najvišega božanstva ili također Oca. To zamjećivanje i priznavanje prožima njihov život dubokim religioznim osjećajem.  

A religije, povezane s napretkom kulture, nastoje raščlanjenijim pojmovima i profinjenijim jezikom odgovoriti na ista pitanja. Tako u hinduizmu ljudi istražuju i izražavaju božanski misterij neiscrpivom plodnošću mitova i oštroumnim pokušajima filozofije te traže oslobođenje od tjeskobe naše egzistencije, bilo u oblicima asketskog života bilo dubokim razmatranjem, bilo utjecanjem Bogu u ljubavi i pouzdanju. U budizmu se, već prema njegovim različitim oblicima, priznaje korjenita nedostatnost ovoga promjenjivog svijeta te se naučava put kojim će ljudi pobožna i zaufana srca postići stanje savršenog oslobođenja ili će uspjeti, svojim vlastitim snagama ili višnjom pomoći, doprijeti do vrhunskoga rasvjetljenja. Tako i ostale religije širom svega svijeta nastoje različitim načinima priteći u pomoć nemiru ljudskoga srca predlažući putove, tj. nauke i pravila života i svete obrede. 

Katolička crkva ne odbacuje ništa što u tim religijama ima istinita i sveta. S iskrenim poštovanjem promatra te načine djelovanja i življenja, zapovijedi i nauke koji, premda se umnogome razlikuju od onoga što ona sama drži i predlaže, ipak nerijetko odražavaju zraku one Istine što prosvjetljuje sve ljude. No ona bez prekida naviješta i dužna je naviještati Krista, »koji je put, istina i život« (Iv 14, 6), u kojemu ljudi nalaze puninu religioznoga života i u kojemu je Bog sve sa sobom pomirio [4]. 

Ona stoga opominje svoju djecu da razborito i s ljubavlju putem razgovora i suradnje sa sljedbenicima ostalih religija, svjedočeći kršćansku vjeru i život, priznaju, čuvaju i promiču ona duhovna i moralna dobra i one društveno-kulturalne vrednote koje se kod njih nalaze. 

Islamska vjera 

3. Crkva gleda s poštovanjem i muslimane koji se klanjaju jedinome Bogu, živom i subzistentnom, milosrdnom i svemogućem, stvoritelju neba i zemlje [5], koji je govorio ljudima. Oni se svom dušom nastoje podložiti njegovim skrovitim odlukama, kao što se Bogu podložio Abraham, na kojega se islamska vjera rado poziva. Oni, doduše, Isusa ne priznaju Bogom, ali ga ipak časte kao proroka, a poštuju i njegovu djevičansku majku Mariju, koju ponekad također pobožno zazivaju. Osim toga, iščekuju dan suda, kad će Bog svim uskrsnulim ljudima dati zasluženu plaću. Zato cijene moralni život, a Boga štuju napose molitvom, milostinjom i postom. 

Budući da je tijekom stoljeća između kršćana i muslimana dolazilo do čestih razdora i neprijateljstava, Sveti koncil potiče sve da se, zaboravivši što je bilo, iskreno trude oko međusobnog razumijevanja, da zajednički štite i promiču socijalnu pravednost, moralna dobra te mir i slobodu za sve ljude. 

Židovska vjera 

4. Istražujući otajstvo Crkve, ovaj se Sveti koncil sjeća sveze kojom je narod Novoga saveza duhovno povezan s rodom Abrahamovim. 

Kristova Crkva, naime, priznaje da se počeci njezine vjere i izabranja, po spasonosnom Božjem otajstvu, nalaze već kod patrijarhâ, Mojsija i prorokâ.  

Ona priznaje da su svi Kristovi vjernici, Abrahamova djeca po vjeri [6], uključeni u pozivu istoga patrijarha i da se spas Crkve otajstveno predoznačuje u izlasku Izabranoga naroda iz zemlje ropstva. Stoga Crkva ne može zaboraviti da je po onom narodu, s kojim se Bog udostojao iz svojega neizrecivog milosrđa sklopiti Stari savez, primila objavu Staroga zavjeta i da je hrani korijen dobre masline u koju su ucijepljene divlje maslinske mladice poganâ [7]. Crkva, naime, vjeruje da je Krist, naš mir, križem pomirio Židove i pogane i oboje u sebi učinio jednim [8]. Crkva također ima neprestano pred očima riječi apostola Pavla o njegovim sunarodnjacima, kojima »pripadaju: posinjenje i Slava, Savezi i zakonodavstvo, bogoštovlje i obećanja; njihovi su patrijarsi, od njih potječe Krist po tijelu« (Rim 9, 4-5), sin Djevice Marije.  

Sjeća se, također, da od židovskoga naroda potječu apostoli, temelji i stupovi Crkve, a i mnogi od onih prvih učenika koji su svijetu navijestili Kristovo evanđelje svijetu. 

Kako svjedoči Sveto pismo, Jeruzalem nije spoznao vrijeme svojega pohođenja [9] i Židovi velikim dijelom nisu primili evanđelje, štoviše, mnogi su se suprotstavili njegovu širenju [10]. Usprkos tome, prema Apostolu, Židovi zbog otaca sveudilj ostaju vrlo dragi Bogu, čiji su darovi i poziv neopozivi [11]. Zajedno s prorocima i s istim Apostolom Crkva očekuje dan, koji je znan samo Bogu, u koji će svi narodi jednim glasom zazivati Gospodina i »jednodušno mu služiti« (Sef 3, 9) [12]. 

Kad je, dakle, kršćanima i Židovima zajednička tako velika duhovna baština, ovaj Sveti koncil želi potaknuti i preporučiti međusobno poznavanje i poštivanje jednih i drugih; ono se osobito stječe biblijskim i teološkim studijem te bratskim dijalogom. 

Premda su židovske vlasti sa svojim sljedbenicima ustrajale na Kristovoj smrti [13], ipak se ono što je počinjeno u njegovoj muci ne može uračunati niti svim Židovima bez razlike koji su tada živjeli niti današnjim Židovima.  

Iako je Crkva novi Božji narod, neka se ipak Židovi ne prikazuju kao da su od Boga odbačeni i prokleti, kao da bi to proizlazilo iz Svetoga pisma. Stoga neka svi paze da u katehezi i u propovijedanju Božje riječi ne naučavaju nešto što se ne bi slagalo s evanđeoskom istinom i Kristovim duhom. 

Osim toga, Crkva, koja osuđuje sve progone protiv bilo kojih ljudi, sjećajući se zajedničke baštine sa Židovima, potaknuta religioznom evanđeoskom ljubavlju, a ne političkim razlozima, žali mržnju, progone i očitovanja antisemitizma, kojima su u bilo koje vrijeme i s bilo koje strane Židovi bili pogođeni. Uostalom, Krist je, kako je Crkva uvijek držala i drži, pretrpio svoju muku i smrt dobrovoljno, iz neizmjerne ljubavi, zbog grijehâ svih ljudi, da bi svi postigli spasenje. Kad dakle Crkva propovijeda, dužnost joj je da naviješta Kristov križ kao znak sveopće Božje ljubavi i izvor sve milosti. 

Univerzalno bratstvo 

5. Ne možemo naime zazivati Boga, Oca svih ljudi, ako otklanjamo da se bratski ponašamo prema nekim ljudima, stvorenima na Božju sliku. Odnos čovjeka prema Bogu Ocu tako se povezuje s odnosom čovjeka prema ljudskoj braći da Pismo kaže: »Tko ne ljubi, nije upoznao Boga« (1 Iv 4, 8). 

Time se uklanja temelj svakoj teoriji ili praksi koja između čovjeka i čovjeka, između naroda i naroda uvodi diskriminaciju s obzirom na ljudsko dostojanstvo i prava koja odatle proizlaze. 

Crkva dakle osuđuje svaku diskriminaciju ili zlostavljanje ljudi, koje se provodi zbog rase ili boje, društvenoga položaja ili religije, kao protivne Kristovu duhu. Zato Sveti koncil, idući tragovima svetih apostola Petra i Pavla, žarko zaklinje Kristove vjernike da »se čestito ponašaju među poganima« (1 Pt 2, 12) te ako je moguće, koliko je do njih, žive u miru sa svim ljudima [14] tako da budu doista sinovi Oca koji je na nebesima [15].

Sve to u cjelini i u pojedinostima, što je u ovoj deklaraciji određeno prihvatiše oci Svetoga koncila. I mi, apostolskom vlašću od Krista nam predanom, sve to zajedno s časnim ocima u Duhu Svetom odobravamo, odlučujemo i određujemo te zapovijedamo da to što je tako koncilski određeno, na slavu Božju bude proglašeno.  

U Rimu, kod Sv. Petra, 28. listopada 1965.

 

Ja, PAVAO, biskup Katoličke crkve

 

Slijede potpisi otaca

___________________________________________________ 

 

BILJEŠKE 

[1] Usp. Dj 17,26. 

[2] Usp. Mudr 8, 1; Dj 14, 17; Rm 2, 6–7; 1 Tim 2, 4. 

[3] Usp. Dj 21, 23s. 

[4] Usp. 2 Kor 5, 18–19. 

[5] Usp. GRGUR VII., Epist., III, 21, Anaziru (Al-Nâṣir), kralju Mauritanije, izd. E. CASPAR u MGH, Ep. sel. II, 1920., I, 288, 11–15; PL 148, 451 A.

[6] Usp. Gal 3, 7. 

[7] Usp. Rim 11, 17–24. 

[8] Usp. Ef 2, 14–16. 

[9] Usp. Lk 19, 44. 

[10] Usp. Rim 11, 28. 

[11] Usp. Rim 11, 28–29; DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen Gentium: AAS 57 (1965.), br. 1, str. 20. 

[12] Usp. Iz 66, 23; Ps 65,4; Rim 11, 11–32. 

[13] Usp. Iv 19, 6. 

[14] Usp. Rim 12, 18. 

[15] Usp. Mt 5, 45.