Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - NL  - PT ]

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI
ter gelegenheid van de eerste Nationale Katholieke
Jongerendag in Nederland

  

 

Beste jonge vrienden,

Graag wil ik een hartelijke groet zenden aan jullie allen, die bijeengekomen zijn in Nieuwegein voor de eerste Nationale Katholieke Jongerendag. Ik groet kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, en alle Nederlandse Bisschoppen, terwijl ik mijn diepe waardering uitspreek voor het tot stand komen van dit gelukkige initiatief. Vervolgens wil ik de "Werkgroep Katholieke Jongeren" bedanken voor de tomeloze inzet in deze jaren, alsmede de priesters en leken die bij het jongerenpastoraat betrokken zijn en die jullie volgen in jullie manier van denken. Beste jongeren, door middel van deze boodschap wil ik op geestelijke wijze in jullie midden zijn en jullie verzekeren van mijn gebed. Ik weet dat velen van jullie hebben deelgenomen aan de Wereldjongerendagen in Keulen en voor mij is het een reden van grote vreugde dat jullie de geloofservaring die in deze dagen begonnen is, willen voortzetten, waarbij jullie je leeftijdsgenoten die niet de genade hebben gehad hieraan deel te nemen, erbij betrekken. De bijeenkomst van vandaag op uitnodiging van jullie bisschoppen is een zeer mooi teken voor de Nederlandse samenleving:  het betekent dat jullie niet bang zijn te zeggen, dat jullie christenen zijn en dat jullie daar openlijk voor willen uitkomen.

Inderdaad, de diepste reden dat jullie weer bijeenkomen, is de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Zo is het ook geweest voor wie heeft deelgenomen aan de recente Wereldjongerendagen die als thema hadden: "Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden” (Mt 2,2). In het voetspoor van de Wijzen uit het Oosten, die met een vurig verlangen op zoek naar de waarheid waren, zijn jongeren uit iedere uithoek der wereld naar Keulen getogen om de  Mensgeworden God te zoeken en te aanbidden en, omgevormd door de ontmoeting met Hem en verlicht door Zijn aanwezigheid, vervolgens naar hun eigen land teruggekeerd, zoals de Wijzen uit het Oosten "langs een andere weg” (cfr. Mt 2,12). Zo zijn ook jullie naar Nederland teruggegaan, met het verlangen om aan iedereen de rijkdom van wat jullie beleefd hebben over te dragen en vandaag willen jullie dit delen met jullie leeftijdsgenoten. Beste vrienden,  Jezus is jullie ware Vriend en Heer, sluit een echte vriendschap met Hem! Hij wacht op jullie en alleen in Hem vinden jullie het geluk. Hoe gemakkelijk is het om zich tevreden te stellen met de oppervlakkige genoegens die het dagelijks bestaan ons biedt; hoe gemakkelijk is het om alleen voor zichzelf te leven en schijnbaar van het leven te genieten! Vroeg of laat wordt men gewaar dat dit niet het ware geluk is, omdat dit veel meer in de diepte te vinden is: het ware geluk vinden wij alleen in Jezus. Zoals ik in Keulen heb gezegd: “Het geluk dat jullie zoeken, het geluk te ondervinden waar jullie recht op hebben, heeft een naam, een gezicht: dat van Jezus van Nazaret” (18 augustus 2005, Toespraak aan de oever van de Poller Rheinwiesen).

Daarom nodig ik jullie uit om iedere dag de Heer te zoeken, die niets anders wil dan dat jullie echt gelukkig zijn. Onderhoudt met Hem een intense en standvastige band in het gebed en voor zover het jullie mogelijk is, vindt geschikte momenten in jullie dag om uitsluitend in Zijn gezelschap te verkeren. Als jullie niet weten hoe je moet bidden, vraagt dan dat Hijzelf dit jullie leert en vraagt aan Zijn Hemelse Moeder om met jullie en voor jullie te bidden. Het Rozenkransgebed kan jullie helpen de kunst van het bidden te leren met de eenvoud en de diepte van Maria. Het is belangrijk dat de deelname aan de Eucharistie, waarin Jezus Zichzelf aan ons geeft, een centrale plaats in jullie leven heeft. Hij die voor de zonden van allen is gestorven wil met ieder van jullie in contact treden en aan de deur van jullie hart kloppen om Zijn genade te schenken. Gaat Hem tegemoet in de heilige Eucharistie, gaat Hem aanbidden in de kerken en blijft geknield voor het tabernakel: Jezus zal jullie geheel vullen met Zijn liefde en jullie de gedachten van Zijn Hart duidelijk maken. Als jullie naar Hem gaan luisteren, zullen jullie op steeds diepere wijze de vreugde ervaren deel uit te maken van Zijn Mystiek Lichaam, de Kerk, oftewel de familie van Zijn leerlingen, innig verbonden in de eenheid en de liefde. Bovendien zullen jullie leren je met God te laten verzoenen, zoals de apostel Pau1us het zegt (vgl. 2 Cor 5.20). In het bijzonder in het sacrament van boete en verzoening wacht Jezus op jullie om jullie zonden te vergeven en je met Zijn liefde te verzoenen  door het dienstwerk van de priester. Als jullie met nederigheid en in waarheid jullie zonden belijden, zullen jullie de vergeving van God zelf ontvangen door middel van de woorden van Zijn gewijde bedienaar. Wat een gelegenheid bij uitstek heeft de Heer ons gegeven met dit sacrament om ons innerlijk te vernieuwen en vooruitgang te maken in ons christelijk leven! Maak er steeds goed gebruik van!

Beste vrienden, zoals ik jullie al gezegd heb, als jullie Jezus volgen zullen jullie je nooit alleen voelen, omdat jullie deel uitmaken van de Kerk, die één grote familie is waarin jullie kunnen groeien in de ware vriendschap met talrijke broeders en zusters in het geloof, die verspreid zijn over alle delen van de wereld. Jezus heeft jullie nodig om de huidige maatschappij te “vernieuwen”. Draagt er zorg voor om te groeien in de kennis van het geloof om Zijn authentieke getuigen te kunnen zijn. Wijdt jullie toe aan het steeds beter begrijpen van de katholieke leer: hierin is het bevredigende antwoord op jullie diepste vragen te vinden, ook als het af en toe een boodschap lijkt te zijn die niet gemakkelijk te accepteren is indien we het bekijken met de ogen van de wereld. Hebt vertrouwen in de herders die jullie leiden, de bisschoppen en de priesters; voegt je in op actieve wijze in parochies, de bewegingen, de verenigingen en kerkelijke gemeenschappen, om gezamenlijk de vreugde te ervaren volgelingen van Christus te zijn, die de waarheid verkondigt en de liefde schenkt. Gedreven door Zijn waarheid en Zijn liefde en samen met de andere christenen en jongeren die op zoek zijn naar de ware betekenis van het leven, zullen jullie een betere toekomst voor allen kunnen opbouwen.

Beste vrienden, ik ben jullie nabij in het gebed opdat jullie op edelmoedige wijze ingaan op de roepstem van de Heer, die jullie grote idealen voorhoudt die in staat zijn om jullie leven mooi en vol vreugde te maken. Weest er zeker van: alleen door positief gehoor te geven aan Zijn oproep, hoe veeleisend dit ook mag lijken, is het mogelijk om het geluk en de vrede van het hart te vinden. Moge de Maagd Maria jullie op deze weg van christelijke inzet begeleiden en jullie bij ieder goed voornemen tot hulp zijn. In deze gezindheid verleen ik jullie allen die bijeengekomen zijn in Nieuwegein een speciale Apostolische Zegen, alsmede aan al diegenen die jullie met liefde en wijsheid begeleiden op de weg van menselijke en geestelijke groei.

Ten Vaticane, 21 november 2005

BENEDICTUS PP. XVI

  

© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana

       Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana