Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

30 stycznia 2019 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Dzisiaj Ojciec Święty mówił o podróży apostolskiej, którą odbył w minionych dniach do Panamy. Motywem tej podróży były Światowe Dni Młodzieży, święto młodych, święto Panamy i znak nadziei dla całej Ameryki Środkowej naznaczonej wieloma dramatami. Światowy Dzień Młodzieży był poprzedzony spotkaniem młodych należących do ludów rdzennych i afro-amerykańskich. Była to ważna inicjatywa, która pokazała jeszcze lepiej wieloaspektowe oblicze Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Następnie, wraz z przybyciem grup z całego świata, powstała wielka symfonia twarzy i języków - proroczy znak, że młodzi chrześcijanie są zaczynem jedności i pokoju w świecie. Światowe Dni Młodzieży miały silny akcent maryjny, ponieważ ich tematem były słowa Dziewicy skierowane do anioła: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, młodzi ludzie wraz z Jezusem i Maryją nieśli brzemię sytuacji wielu cierpiących braci i sióstr w Ameryce Środkowej i na całym świecie. Wydarzeniem bardzo znamiennym była liturgia pokutna w domu poprawczym dla nieletnich oraz odwiedziny domu „Miłosiernego Samarytanina”. Kulminacją Światowego Dnia Młodzieży i całej podróży były czuwanie i Msza św. z młodymi. Czuwanie koncentrowało się na Maryi, której „fiat” odmieniło losy świata. W tym „fiat” odzwierciedliły się piękne i mocne świadectwa młodych. Podczas wielkiej, niedzielnej celebracji eucharystycznej przemówił ponownie do młodzieży świata Zmartwychwstały Chrystus, z mocą Ducha Świętego, wzywając ją do życia Ewangelią w dniu dzisiejszym. W programie podróży było też spotkanie ze wszystkimi biskupami Ameryki Środkowej oraz konsekracja ołtarza odrestaurowanej katedry Marki Bożej Starszej.

Santo Padre:

Do un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. In modo particolare saluto gli universitari della comunità della chiesa di San Stanislao a Roma. Cari fratelli e sorelle, grazie per avermi accompagnato nella preghiera durante il mio viaggio a Panama. È stato bello incontrare i giovani del mondo, condividere la loro gioia e il loro entusiasmo di fede, festeggiando, ma anche riflettendo sulla loro vita alla luce di Maria, la giovane Madre di Dio, la quale - con il suo “fiat” - ha influito sulla storia del mondo. A Panamá ho avuto la gioia di incontrare la fregata dei giovani polacchi - tanto bravi! - che stanno facendo il giro del mondo e sono arrivati alla Giornata Mondiale. La materna protezione di Maria vi accompagni sempre. Dio vi benedica!

Speaker:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam studentów z kościoła św. Stanisława w Rzymie. Drodzy bracia i siostry, dziękuję, że towarzyszyliście mi w modlitwie podczas mojej podróży do Panamy. Pięknie było spotkać młodych ze świata, dzielić ich radość i entuzjazm wiary, świętując, ale także medytując nad ich życiem w świetle Maryi, młodej Matki Boga, która – przez swoje „fiat” – wpłynęła na losy świata. W Panamie miałem radość spotkać fregatę młodych Polaków – bardzo dzielnych! – którzy opływają świat i przybyli na Światowy Dzień. Matczyna opieka Maryi niech stale wam towarzyszy! Niech Bóg wam błogosławi!

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana