Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Aula Paolo VI
Mercoledì, 20 marzo 2019

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, rozważymy dzisiaj trzecie wezwanie modlitwy Ojcze nasz: „Bądź wola Twoja”. Zawiera się w nim zamysł i troska Boga o człowieka i świat. Ewangeliczny zwierzchnik celników Zacheusz wspinał się na drzewo, bo chciał zobaczyć Pana Jezusa. Nie wiedział, że Bóg już wcześniej wyruszył na jego poszukiwanie: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (Łk 19, 5). Zaznaczył przy tym, że „Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło” (19, 10); to znaczy ludzi grzesznych, zagubionych, odrzuconych. Bóg pragnie naszego dobra, życia, zbawienia. W naszej wierze nie ma nic przypadkowego. Wierzymy, że może On i chce przekształcić naszą codzienność, zwyciężając zło dobrem. Dlatego ważne jest ustawiczne posłuszeństwo i powierzanie się Bogu, zwłaszcza w godzinie szczególnie trudnej próby. Pan Jezus modląc się w Ogrodzie Oliwnym powierza się bezgranicznie woli Ojca: „Jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22, 42). Bóg, realizując swój zamysł zbawczy wobec ludzi i świata, także i nas może poprowadzić po trudnych drogach życia, poprzez doświadczenie zła, bolesnych ran i cierni. Bądźmy jednak pewni, że jeśli my nie odwrócimy się od Niego nigdy nas nie opuści. Dlatego z ufnością i oddaniem wołajmy w naszej codziennej modlitwie: „Bądź wola Twoja”.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Ieri abbiamo festeggiato la solennità di San Giuseppe. La protezione che offrì alla santa Famiglia sia per noi un esempio significativo. Come fece San Giuseppe, custodiamo Gesù in noi, quando oggi lo riceviamo nell’Eucaristia e nell’ascolto della sua parola. Con lo stesso amore, rivolgiamoci a Maria chiedendo il sostegno e il buon consiglio nella vita quotidiana. Impariamo da San Giuseppe la fiducia verso Dio, l’umiltà, il coraggio e l’obbedienza. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa. Jego troska o świętą Rodzinę jest dla nas wymownym wzorem. Jak on, troszczmy się z miłością o Pana Jezusa, gdy przyjmujemy Go w Eucharystii, kiedy do nas mówi. Z taką samą miłością zwracajmy się do Maryi, prosząc o wsparcie i dobrą radę w codziennym życiu. Uczmy się od świętego Józefa zawierzenia Bogu, pokory, odwagi i posłuszeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana