Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 11 sierpień 2021 r.

[Multimedia]

_____________________________

„Na cóż więc Prawo?” (Ga 3,19). Wychodząc od tego pytania, św. Paweł ukazuje Galatom nowość życia chrześcijańskiego ożywianego przez Ducha Świętego. Adwersarze  Pawła twierdzili, że do zbawienia konieczne jest przestrzeganie przepisów Prawa Mojżeszowego. Zawierając przymierze z Izraelem, Bóg ofiarował mu Torę, aby mógł zrozumieć Jego wolę i żyć w sprawiedliwości. Związek między Przymierzem a Prawem był tak ścisły, że oba te elementy wydawały się nierozerwalne.

Paweł Apostoł wyjaśnia Galatom, że w istocie Przymierze i Prawo nie są ze sobą powiązane nierozerwalnie. Przymierze zawarte przez Boga z Abrahamem opierało się bowiem na wierze w spełnienie obietnicy, a nie na przestrzeganiu Prawa, które jeszcze nie istniało. Prawo nie jest podstawą Przymierza. Tora, nie jest bowiem zawarta w obietnicy danej Abrahamowi.

Paweł nie był przeciwny Prawu Mojżeszowemu. W swoich Listach broni jego boskiego pochodzenia i podkreśla jego rolę w historii zbawienia. Jednak Apostoł podkreśla, że Prawo nie daje życia, ponieważ nie jest w stanie urzeczywistnić obietnicy. Ci, którzy szukają życia, muszą patrzeć na obietnicę i jej urzeczywistnienie w Chrystusie. Na tym polega radykalna nowość życia chrześcijańskiego: wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, są powołani do życia w Duchu Świętym, który wyzwala ich z Prawa i jednocześnie doprowadza je do pełni, zgodnie z przykazaniem miłości.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. In particolare voglio indirizzare le espressioni della mia vicinanza spirituale ai pellegrini, che in questo periodo, da diverse parti della Polonia, si recano a piedi al Santuario di Jasna Gora, per rendere omaggio ed affidarsi alla Madre di Dio. Colei che venerate come Regina della Polonia accolga le vostre fatiche e le preghiere, e con l’amore materno protegga voi, le vostre famiglie, la Chiesa e l’intera nazione. Vi benedico di cuore!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Szczególne wyrazy mojej duchowej bliskości pragnę skierować do pielgrzymów, którzy w tym okresie, z różnych stron Polski, udają się na piechotę do Jasnogórskiego Sanktuarium, aby oddać cześć i zawierzać siebie Matce Bożej. Niech Ta, którą czcicie jako Królową Polski, przyjmie wasz trud i wasze modlitwy, i z matczyną miłością niech strzeże was, waszych rodzin, Kościoła i całego narodu. Z serca wam błogosławię!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana