Index   Back Top Print

[ IT  - PT  - SK ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AD UN PELLEGRINAGGIO SLOVACCO

Castel Gandolfo
Domenica, 18 settembre 1983

 

Drahí bratia v biskupskej službe, milovaní synovia a dcéry!

Vítam Vás s vel'kou radost'ou a s otvorený srdcom. Dakujem Vám za návštevu, d'akujem za duchovné dary, ktoré mi posielajú trpiaci zo Slovenska a čo pripravili členovia Apoštolátu modlitby a čitatelia Posla.

Pozdravujem prítomných bratov biskupov i všetkých Vás, ako i tých, ktorých nosíte vo svojom srdci, a tých, čo by dnes boli radi s Vami.

Do Ríma Vás priviedol Jubilejný rok vykúpenia a spomienka na dvadsiate výročie posviacky Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda. Ked' pred dvadsiatimi rokmi môj vel'ký predchodca pápež Pavol šiesty prijal na audiencii pútnikov, ktorí prišli do Večného mesta na posviacku Ustavu, zdôraznil vel'kú dôležitost' tradície, duchovného dedičstva, z ktorého Váš národ wyrastá, a kládol prítomným na srdce, aby z nového Ustavu urobili svoje duchovné stredisko a sústredili v ňom všetky svoje ideály a nádeje ako v ohnisku, ktorého svetlo a plameň zjednocuje členov Vášho národa, roztratených po svete[1].

Ked' som pred necelýmy dvoma rokmi navštívil Ustav, s radostou som mohol povedat', že v ňom je « duchovný odkaz svätého Cyrila a Metoda pravidlom života a povedomým programom každodennej práce »[2]. Opakujem to aj dnes, na Vaše povzbudenie. Zostávajte stále verní dedičstvu vtätého Cyrila a Metoda! « Poznávajte ho stále lepšie, do híbky, vo všetkých životných rozmeroch, so všetkými dôsledkami pre osobny a spoločensky život. Žite podl'a neho ne neprestajne, ochraňujte a zvel'ad'ujte ho v tej istote, že ono je zàkladom Vašej duchovnej vel'kosti a skutočnej kultúrnej výšky Vàšho nàroda! »[3].

Jubilejný rok vykúpenia privádza na mysel' prameň každej milosti, Pána Ježiša, a jeho Matku, Sedembolestnú Patrónku slovenského národa. Nech Vás teda tu vo Večnom meste napiní Božia milost', ktorá vyviera z Kristovho vykupitel' ského diela: na príhovor Bolestnej Matky Božej a s mojím požehnaním, ktoré Vám, Vašim drahým a všetkým Slovàkom vo svete i vo vlasti zo srdca udel'ujem.


[1] Cfr. Insegnamenti di Paolo VI, I (1963) 130-133.

[2] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, 2 (1981) 592.

[3] Ibid., p. 594.

 

© Copyright 1983 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana