Index

  Back Top Print

[DE - EN - ES - FR - IT - PL - PT]

 

50 LAT ISTNIENIA MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ:
HISTORIA, DROGA, PERSPEKTYWY

FILM DOKUMENTALNY O MKT

 

Dzięki współpracy Międzynarodowej Komisji Teologicznej (MKT) z Vatican Media z okazji 50. rocznicy powstania MKT powstał film dokumentalny pt. 50 lat istnienia Międzynarodowej Komisji Teologicznej: historia, droga, perspektywy. Zaprezentowany w ramach prapremiery podczas oficjalnych obchodów pięćdziesięciolecia w Rzymie w grudniu 2019 r., zostanie dziś udostępniony publiczności, która dzięki temu będzie mogła dowiedzieć się więcej o tej instytucji, owocu Soboru Watykańskiego II. Zilustrowany bogatymi dokumentami archiwalnymi (fotografie, filmy, fragmenty przemówień papieskich ...) oraz opatrzony jasnym i zwięzłym tekstem, trwający około dziesięciu minut dokument składa się z trzech głównych części.

Pierwsza ma charakter bardziej historyczny i przedstawia najpierw powody, które skłoniły św. Pawła VI do ustanowienia MKT w 1969 r. Jak zauważył św. Jan Paweł II, głównym celem było „kontynuowanie w sposób trwały ścisłej współpracy między pasterzami i teologami, która charakteryzowała prace Soboru Watykańskiego II, zwracając się przy tym do teologów z różnych stron świata” (św. Jan Paweł II, Przemówienie do MKT, 1994). Dokument śledzi etapy, które naznaczyły historię dziewięciu pięcioleci, które do tej pory następowały po sobie pod przewodnictwem prefektów Kongregacji Nauki Wiary, a także przypomina o niektórych wybitnych przedstawicielach oraz o pojawieniu się pierwszych teolożek w 2004 r.

Druga część dotyczy metod, a przede wszystkim ducha, który kieruje pracami MKT. W rzeczywistości „poprzez swoje istnienie i wykonywanie swojej pracy Komisja daje świadectwo wielkiej wartości temu, czym powinno być uprawianie teologii w Kościele” (św. Jan Paweł II, Przemówienie do MKT, 1994). Wybrano trzy słowa kluczowe: „pluralizm”, „kolegialność” i „eklezjalność”. Pluralizm wynika z międzynarodowego charakteru MKT: „Cechą waszej Komisji jest jej międzynarodowy charakter, co odzwierciedla powszechność Kościoła. Różnorodność punktów widzenia winna wzbogacać katolickość, nie szkodząc jedności. Jedność teologów katolickich rodzi się z wspólnego im odnoszenia się do jednej wiary w Chrystusa, a umacnia się różnorodnością darów Ducha Świętego. Przyjmując to za podstawę i przy zdrowym pluralizmie — różne podejścia teologiczne, wypracowane w różnych kontekstach kulturowych i przy stosowaniu różnych metod, nie mogą się wzajemnie ignorować, lecz w dialogu teologicznym winny jedne drugie wzbogacać i korygować. Praca waszej Komisji może być świadectwem takiego rozwoju” (Franciszek, Przemówienie do MKT, 2014). Podobnie kolegialność świadczy o tym, że „jak każde inne powołanie chrześcijańskie, tak i posługa teologa jest nie tylko osobista, ale również wspólnotowa i kolegialna. To znaczy jest sprawowana w całym Kościele i dla niego i jest przeżywana w solidarności z tymi, którzy otrzymali to samo powołanie” (MKT, Dokument Teologia dzisiaj, nr 45). Wreszcie eklezjalność oznacza, że ​​badania teologiczne są z natury zależne od wiary Kościoła i służą jego misji.

Trzecia i ostatnia część dokumentu przedstawia niektóre z 29 dokumentów opublikowanych przez MKT (od tamtej pory dodano trzydziesty: Wzajemność między wiarą a sakramentami w ekonomii sakramentalnej [2020]). Film ukazuje, jak ściśle te dokumenty są powiązane z samym życiem Kościoła. I tak na przykład Wielkiemu Jubileuszowi 2000 roku towarzyszyło Pamięć i pojednanie: Kościół i winy przeszłości (2000). Najnowsze dokumenty Sensus fidei w życiu Kościoła (2014) i Synodalność w życiu i misji Kościoła (2018) oświetlają dziś drogę synodalną Kościoła. Inne podejmują problemy pojawiające się w relacjach między Kościołem a współczesnymi kulturami, takimi jak kwestia przemocy na tle religijnym (Bóg Trójca, Jedność ludzi. Chrześcijański monoteizm przeciwko przemocy, 2014) czy aktualne wyzwania wolności religijnej (Wolność religijna dla dobra wszystkich, 2019).

Mamy nadzieję, że ów film dokumentalny ukaże szerszej publiczności tę kościelną instytucję – dyskretną, ale z pasją poświęconą doktrynalnej misji Kościoła: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19).

o. Serge-Thomas BONINO OP
Sekretarz generalny em.