Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PT ]

GIOVANNI PAOLO II 

UDIENZA GENERALE

Mercoledì, 22 dicembre 1999

 

1. La consueta Udienza del mercoledì si svolge oggi nel clima liturgico e spirituale dell'Avvento, reso ancor più intenso dall'avvicinarsi delle feste natalizie. La novena del Santo Natale che stiamo vivendo in questi giorni, costituisce un itinerario liturgico che ci accompagna nel nostro impegno di preparazione alla celebrazione del grande "fatto" accaduto venti secoli fa: ci invita a meditare sugli aspetti profondi del mistero dell'Incarnazione e ad accoglierli nella nostra esistenza.

Nel Natale di quest'anno 1999 ci apprestiamo a vivere uno straordinario evento. Nella Santa Notte, ormai vicina, inizierà infatti il Grande Giubileo dell'Anno Duemila, al quale da tanto tempo la Chiesa si sta con fede preparando, e questo dà ulteriore vigore alla nostra attesa. Nell'ultimo scorcio di questo tempo d'Avvento, la liturgia pone in rilievo l'attesa dell'intera creazione. E' come se questa, dopo duemila anni, sentisse con gioia rinnovata l'arrivo di Colui che ne ricompone in modo ancor più perfetto la primordiale armonia, sconvolta a causa del peccato.

2. Carissimi Fratelli e Sorelle! Disponiamoci fin d'ora a vivere con intensa partecipazione l'evento salvifico del Natale, iniziando con profonda gioia l'Anno giubilare. Contempliamo nella povertà del presepe il grande "fatto" dell'Incarnazione: Dio si fa uomo per incontrare ciascuno di noi. Lasciamo che questo grande Mistero trasformi la nostra esistenza durante l'intero tempo di grazia del Giubileo. Riviviamo l'esperienza commovente ed esaltante dei pastori, che accolsero prontamente l'annuncio portato dagli angeli, e si recarono senza indugio ad adorare il Salvatore, divenendo così i primi testimoni della sua presenza nel mondo.

3. La Vergine Maria, che fu la prima a preparare una degna dimora per il Messia promesso ed ancora oggi lo presenta al mondo, ci insegni ad aprire, anzi a spalancare, le porte del nostro cuore al messaggio di luce e di pace del Natale.

Con tali sentimenti e nel contesto di spirituale gioia per l'imminente apertura del Grande Giubileo dell'Anno Duemila, mi è gradito formulare a ciascuno di voi i miei più affettuosi voti augurali. Estendo questi cordiali sentimenti a quanti sono oppressi dalla sofferenza, a coloro che devono sopportare le pesanti conseguenze della guerra ed a coloro che si trovano in particolari difficoltà. A tutti auguro di poter sperimentare nelle prossime festività il conforto derivante dalla presenza del Signore, testimoniata da gesti significativi di amore e di solidarietà.


J’accueille avec plaisir les pèlerins de langue française, notamment le groupe d’étudiants du Liban. Que le grand Jubilé fortifie leur foi ! Avec la Bénédiction apostolique.

I warmly welcome the English-speaking pilgrims and visitors present at today’s audience, especially those from Trinidad and Tobago, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Saviour, and I wish you a happy and blessed Christmas.

Mit diesen Gedanken grüße ich die Pilger und Besucher, die aus den Ländern deutscher Sprache nach Rom gekommen sind.

Wir stehen jetzt kurz vor der Eröffnung der Heiligen Pforte. Dies ist auch ein Anlaß, die Türen unserer Herzen für Gott und die Menschen weit aufzumachen. In diese Worte lege ich meinen Wunsch für ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Euch, Euren Angehörigen daheim und allen, die mit uns über Radio Vatikan und das Fernsehen verbunden sind, erteile ich gern den Apostolischen Segen.

Saludo muy cordialmente a los peregrinos venidos de México, Argentina y Chile, así como de otros Países Latinoamericanos y España. Os invito a preparar vuestro corazón para la venida del Hijo de Dios hecho hombre, acogiéndole con gozo en las familias y comunidades. Dejad que Él transforme vuestras vidas, suscitando sentimientos de reconciliación y de paz, de amor y solidaridad, y que su presencia se haga particularmente cercana durante el Gran Jubileo del año dos mil. Feliz Navidad.

Com a minha saudação mais afectuosa, faço votos por que todos vivam com alegria este próximo Natal e o Ano Jubilar, na prática das boas obras, pelos caminhos da salvação em Cristo Nosso Senhor: muito Boas Festas e um Feliz Ano Novo, com a minha Bênção Apostólica.

Witam pielgrzymów z Polski!

« Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony!
».

Drodzy Bracia I Siostry, dobrze jest nam znana ta piękna kolęda, napisana przez Franciszka Karpińskiego. Oddaje ona w sposób bardzo głęboki nastrój Bożego Narodzenia i wprowadza w tajemnicę wydarzeń, których świadkiem była noc betlejemska, kiedy to nieogarniony Bóg zniżył się ku stworzeniu, przyjął ludzką naturę i stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

Serdecznie witam wszystkich obecnych na tej audiencji. Dziękuję za to, że podtrzymujecie tradycję wigilijnych spotkań z Papieżem w Watykanie. Pozdrawiam abpa Szczepana Wesołego, księży duszpasterzy Polaków w Rzymie, Pana Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i przy Kwirynale, przedstawicieli duchowieństwa oraz zakonów żeńskich i męskich. Pozdrowieniem tym pragnę objąć także tych, którzy tu nie są obecni, zwłaszcza wasze rodziny i waszych bliskich.

Boże Narodzenie w tym roku ma szczególną wymowę. O północy w wigilię zostaną bowiem otwarte Drzwi Święte (Porta Santa), a w samą uroczystość Narodzenia Pańskiego we wszystkich diecezjach na świecie rozpoczną się obchody Wielkiego Jubileuszu. Zanim zasiądziemy do wigilijnego stołu i będziemy się łamać opłatkiem, winniśmy sobie bardzo głęboko uświadomić, że to właśnie my stajemy się uczestnikami wielkich wydarzeń, jakie dokonują się w historii ludzkiej i w dziejach zbawienia. Rok 2000 my, chrześcijanie, będziemy w sposób szczególny przeżywać jako pamiątkę wcielenia, przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i doskonałego człowieka. W konsekwencji winien to być czas uwielbienia i dziękczynienia Bogu za Jego nieskończone miłosierdzie, czas żarliwej modlitwy i szczerego nawrócenia poprzez przemianę życia, ażeby każdy z nas mógł obficie czerpać ze zdroju łaski. Jubileusz to rok łaski od Pana.

Składam również dzięki Bożej Opatrzności za to, że dane mi było w mijającym roku ponownie odwiedzić ojczystą ziemię. Proszę Boga, aby ta pielgrzymka przynosiła obfite owoce w życiu osobistym i społecznym.

Chociaż dzielą nas jeszcze dwa dni od wigilii, już dzisiaj łamię się opłatkiem z moimi rodakami w kraju i na świecie i składam serdeczne życzenia. Obejmuję modlitwą Kościół w Polsce wraz z jego pasterzami, z Księdzem Prymasem na czele i całe nasze społeczeństwo - wszystkich bez wyjątku. Tak bardzo pragnąłbym być blisko każdego z was, każdej polskiej rodziny i polskiego domu, zwłaszcza tam, gdzie jest cierpienie i ból, samotność i gorycz opuszczenia.

Całej mojej Ojczyźnie życzę, aby duch Wielkiego Jubileuszu przeniknął serca świętym ogniem miłości. Niech zagości w naszych domach miłosierdzie, dobroć i ludzka solidarność. Niech te radosne święta narodzenia Jezusa Chrystusa przyczynią się do zbliżenia ludzi do siebie, a ja bardzo pragnę uczestniczyć w tym zjednoczeniu serc. O to proszę gorąco Boga, który «tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne».

Traduzione italiana del saluto in lingua russa

Rivolgo un cordiale benvenuto ai membri del Teatro Musicale Giovanile "Galina Vishneskaya" di Mosca. Carissimi, vi ringrazio per la vostra visita ed invoco ben volentieri su di voi e sui vostri cari copiose benedizioni dal Cielo.

Traduzione italiana del saluto in lingua slovacca

Rivolgo un cordiale benvenuto al gruppo dei pellegrini slovacchi, soprattutto ai "Messaggeri della luce di Betlemme".

Cari fratelli e sorelle, nella vicinanza del Grande Giubileo vi auguro che il Figlio di Dio - Luce del Mondo, nato per noi dalla Vergine Maria - conceda a tutti la sua grazia di crescere nell’amore, affinché nessuno cammini nelle tenebre.

Portate questo messaggio in tutte le regioni della vostra Patria. Con questi voti vi benedico.

Sia lodato Gesù Cristo!

Traduzione italiana del saluto in lingua ungherese

Saluto con affetto i pellegrini ungheresi, in primo luogo le Suore di Kalocsa. Di cuore invoco la mia benedizione apostolica su voi tutti, alla vigilia del Santo Natale, aspettando l’apertura della Porta Santa.

Sia lodato Gesù Cristo !

Traduzione italiana del saluto in lingua polacca

"Nasce Dio, la potenza umana resta sbigottita,
Il Signore dei cieli si spoglia!
Il fuoco si smorza, il fulgore si vela,
L’Infinito si pone confini
"!

1. Cari Fratelli e sorelle,

Conosciamo bene questo bel canto natalizio, scritto da Franciszek Karpiński. In un modo molto profondo esso rende il clima del Natale del Signore ed introduce nel mistero degli eventi salvifici, il cui testimone fu la notte di Betlemme, quando l’ineffabile Dio si abbassò verso la creatura, assunse la natura umana e si fece uomo per la nostra salvezza.

Saluto cordialmente tutti i presenti a questa udienza. Vi ringrazio perché continuate la tradizione degli incontri della Vigilia di Natale con il Papa in Vaticano. Saluto il qui presente Signor Cardinale Andrzej Deskur, l’Arcivescovo Szczepan Wesoły, i sacerdoti che svolgono il loro ministero tra i Polacchi di Roma, il Signor Ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede e presso il Quirinale, i rappresentanti del clero e degli ordini religiosi femminili e maschili. Con questo saluto voglio abbracciare anche coloro che non sono presenti qui, specialmente le vostre famiglie e i vostri cari.

2. Il Natale di quest’anno ha un’eloquenza particolare. A mezzanotte della Vigilia infatti verrà aperta la Porta Santa, e nella solennità stessa del Natale del Signore, in tutte le diocesi del mondo inizieranno le celebrazioni del Grande Giubileo. Prima di metterci intorno alla tavola di vigilia e di spezzare il pane bianco di Natale, dovremmo renderci profondamente consapevoli che siamo proprio noi a diventare partecipi dei grandi eventi, che si operano nella storia umana e nella storia della salvezza. Noi, cristiani, l’Anno 2000, lo vivremo in modo particolare come la memoria dell’Incarnazione, della venuta al mondo di Gesù Cristo, vero Dio e perfetto uomo. Di conseguenza questo dovrebbe essere tempo di lode e di rendimento di grazie nei riguardi di Dio per la sua infinita misericordia, tempo di ardente preghiera e di sincera conversione mediante il cambiamento di vita, affinché ciascuno di noi possa attingere con abbondanza alla sorgente di grazie. Il Giubileo è l’anno di grazia del Signore.

Ringrazio la Divina Provvidenza perché, nell’anno che volge al termine, mi è stato dato di visitare nuovamente la terra patria. Prego Dio perché questo pellegrinaggio produca frutti abbondanti nella vita personale e sociale.

3. Benché manchino ancora due giorni alla vigilia, già oggi spezzo il pane bianco di Natale con i miei connazionali in Patria e nel mondo e formulo cordiali auguri. Abbraccio con la preghiera la Chiesa in Polonia insieme ai suoi pastori, con a capo il Cardinale Primate e tutta la nostra società - tutti senza alcuna eccezione. Vorrei tanto essere vicino a ciascuno di voi, a ogni famiglia polacca e a ogni casa polacca, specialmente lì dove c’è sofferenza e dolore, dove si risente la solitudine e l’amarezza dell’abbandono.

A tutta la mia Patria auguro che lo spirito del Grande Giubileo pervada i cuori con il sacro fuoco d’amore. Siano ospiti nelle nostre case la misericordia, la bontà e l’umana solidarietà. Che queste gioiose feste della nascita di Gesù Cristo, contribuiscano all’avvicinarsi delle persone tra loro, e io desidero tanto partecipare a questa unione di cuori. Prego per questo fervidamente Dio che "ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna" (Gv 3, 16).

* * *

Il clima di questi giorni, prossimi ormai alla festa che celebra la venuta di Dio fra gli uomini, arricchisce di singolare significato l'odierno nostro incontro. Con grande affetto, mi è gradito salutare i pellegrini di lingua italiana. In particolare, i membri della Casa Santa Teresa di Gesù Bambino, di Molino del Piano, come pure il gruppo musicale "Ladri di carrozzelle" ed i giovani portatori di handicap della cooperativa "Il Sicomoro", i rappresentanti dell'Associazione Sportiva Volley Milano e i membri dell'Associazione Italiana Amici del Presepio.

Saluto poi il Centro di Addestramento e Sperimentazione Artiglieria Contraerei di Sabaudia.

Mi rivolgo ora a voi, cari giovani, cari malati e cari sposi novelli.

La solennità del Natale, che coincide quest'anno con l'apertura del Grande Giubileo del Duemila, ci invita a fissare lo sguardo sul mistero dell'incarnazione del Verbo.

Guardate a Cristo, cari giovani, perché la vostra esistenza sia sempre illuminata dalla sua presenza.

Voi, cari ammalati, ricevete dal mistero del Natale serenità e conforto.

E voi, cari sposi novelli, seguite l'esempio della santa Famiglia di Nazareth, modello di ogni famiglia cristiana.

Auguro a ciascuno un santo e felice Natale: il Bambino Gesù riempia il cuore di tutti di quella gioia vera, che egli è venuto a recare all'umanità.

A tutti la mia Benedizione.

  

© Copyright 1999 - Libreria Editrice Vaticana

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana