Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HU  - IT  - PT ]

LETTERA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA
NEL 50° ANNIVERSARIO DELL'INSURREZIONE DI BUDAPEST*

 

Őexcellenciája
SÓLYOM László
Úrnak,
A Magyar Köztársaság Elnökének

1956. október 23-án Budapest bátor népe, szabadságvágyától vezérelve szembeszállt egy olyan rendszerrel, amely a magyar nemzet értékeitől eltérő célokat érvényesített. Még mindig élénken emlékezünk a néhány nap alatt többezer emberéletet és sokezer sebesültet követelő, egyben világszerte súlyos megrendülést kiváltó tragikus eseményekre. Tiszteletreméltó elődöm, XII. Pius pápa helyénvaló megnyilatkozásai máig hallhatóan visszhangzanak. Ő azonnal – négy alkalommal – megszólalt, nyomatékosan kérte a nemzetek közösségét, hogy ismerje el Magyarország jogát az önrendelkezésre, és garantálja a szükséges szabadságot a nemzeti önazonosság keretei között. Szívesen csatlakozom azokhoz a különféle kezdeményezésekhez, amelyek e jelentős, a magyar nemzet és Európa történetében egyaránt fontos eseményről emlékeznek meg. Éppen ezért kértem a Bíborosi Kollégium dékánját, Angelo Sodano bíboros urat – aki rövid idővel ezelőttig államtitkárom volt –, hogy nevemben vegyen részt az ünnepségeken, és legyen tolmácsa legbensőbb érzelmeimnek, amelyeket a budapesti fölkelés 50. évfordulóján élnek szívemben.

Elnök Úr, kérem Önt, hogy legátusomat, Angelo Sodano bíboros urat, úgy szíveskedjék fogadni, mintha engem fogadna. Egyben szívesen élek az alkalommal, hogy emlékeztessek arra az ezer éves megértésre, amely az Apostoli Szentszék és a nemes magyar nép közötti kapcsolatok alapját képezi. Szívesen gondolok arra, hogy az Ön Népe, Elnök Úr, az évszázadok során megtapasztalt sok-sok elnyomatás – legutóbb a szovjet kommunista diktatúra – ellenére, bármely ideológián túl, mindig helyesen értékelte az államnak és az állampolgárnak egymáshoz való viszonyát. A keresztény felfogás szerint a személy – erkölcsi, etikai és szociális mivoltában – megelőzi az államot. Az állam törvényes szervezete és annak helyesen értelmezett laicitása mindig a természettörvény tiszteletben tartásán nyugodott, a hiteles nemzeti értékekben nyilvánult meg, és a hívő emberek számára a Kinyilatkoztatással gazdagodott. Ez a keresztény felfogás a kezdetektől áthatotta azokat a népeket, amelyekből a történelem során a magyar nemzet megszületett. Őszinte szívvel ismétlem meg jókívánságomat, hogy Magyarország szabad jövőt építhessen, amely mentes bármely elnyomástól és ártalmas szellemi behatástól.

Elnök Úr, miközben arra kérem, számítson azok közé, akik szívesen emlékeznek meg e nagy horderejű történelmi eseményről, kívánom, hogy ez a megemlékezés alkalmul szolgáljon azon eszmények és erkölcsi értékek hiteles felmutatásához, amelyek annak az Európának vetették meg alapjait, amelynek Magyarország is része. Országa, Elnök Úr, továbbra is legyen az emberi személy tiszteletén ill. magas céljainak megbecsülésén nyugvó társadalom szószólója.

Mária, a Magyarok Nagyasszonya, Szent István király, Szent Erzsébet és mindazon szentek, akik a nemes pannon föld szülöttei, őrködjenek továbbra is a magyar nép legitim törekvései fölött. Biztosítom Önt lelki közelségemről, és rokonszenvem és együttérzésem jeleként szívesen adom Önre és honfitársaira különleges apostoli áldásomat.

Kelt a Vatikánban, 2006. október 7-án

BENEDICTUS PP. XVI


*Insegnamenti di Benedetto XVI vol. II, 2 p. 404-405.

L'Osservatore Romano 23-24.10.2006 p.4.

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana