Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

 WIZYTA APOSTOLSKA WE FRANCJI

 

«ANIOŁ PAŃSKI»

Lourdes, Prairie, 14 września 2008 r.

 

Drodzy Pielgrzymi, drodzy Bracia i Siostry!

Modlitwa «Anioł Pański» każdego dnia daje nam sposobność, byśmy pośród naszych zajęć poświęcili chwilę rozważaniom tajemnicy wcielenia Syna Bożego. W południe, kiedy daje o sobie znać zmęczenie pierwszymi godzinami dnia, dzięki kontemplacji wypowiedzianego przez Maryję „tak” odnowiona zostaje nasza gotowość i wola czynienia dobra. Owo „tak”, wyraźne i bezwarunkowe, wpisuje się w tajemnicę wolności Maryi, wolności pełnej i całkowicie otwartej na Boga, nie mającej jakiegokolwiek związku z grzechem, dzięki Jej przywilejowi niepokalanego poczęcia.

Ten udzielony Maryi przywilej, wyróżniający Ją spośród wszystkich ludzi, nie oddala Jej, lecz przeciwnie – zbliża Ją do nas. Podczas gdy grzech stwarza podziały i oddala nas od siebie wzajemnie, czystość Maryi sprawia, że jest Ona nieskończenie bliska naszym sercom, troszczy się o każdego z nas i pragnie naszego prawdziwego dobra. Widać to tutaj w Lourdes, gdzie podobnie jak we wszystkich sanktuariach maryjnych ogromne tłumy przybywają do stóp Maryi, by powierzyć Jej najbardziej osobiste sprawy, te, które każdemu w sposób szczególny leżą na sercu. To, z czego wielu ludzi, skrępowanych lub zawstydzonych, nie śmie zwierzyć się niekiedy nawet swoim bliskim, zostaje wyznane Tej, która jest cała czysta, Jej Niepokalanemu Sercu z prostotą, szczerością i w prawdzie. Przed Maryją, właśnie ze względu na Jej czystość, człowiek nie waha się odkryć swej słabości, wyjawić swych pytań i wątpliwości, wyrazić najskrytszych nadziei i pragnień. Matczyna miłość Najświętszej Maryi Panny pokonuje wszelką pychę i powoduje, że człowiek staje się zdolny zobaczyć siebie takim, jaki jest, a także wzbudza w nim pragnienie nawrócenia, by oddać chwałę Bogu.

Maryja ukazuje nam zatem właściwy sposób zbliżania się do Boga. Uczy nas zbliżać się do Niego w prawdzie i z prostotą. Dzięki Niej odkrywamy, że wiara chrześcijańska nie jest ciężarem, lecz że jest niczym skrzydło, dzięki któremu możemy wznosić się wyżej, by schronić się w ramionach Boga.

Życie i wiara ludzi wierzących pokazuje, że łaska niepokalanego poczęcia, której dostąpiła Maryja, nie jest tylko łaską osobistą, lecz że jest łaską dla wszystkich, daną całemu ludowi Bożemu. W Maryi Kościół może już kontemplować to, czym ma się stawać. Każdy wierzący może już teraz kontemplować doskonałe wypełnienie swojego osobistego powołania. Oby każdy z was trwał zawsze w postawie dziękczynienia Bogu za to, co ze swego zbawczego planu zechciał objawić przez tajemnicę Maryi. W tę tajemnicę jesteśmy włączeni w najpiękniejszy sposób, ponieważ z wysokości krzyża, który w dniu dzisiejszym czcimy i wielbimy, sam Jezus objawia nam, że Jego Matka jest naszą Matką. Jako synowie i córki Maryi korzystamy z wszystkich łask, którymi Ona została obdarzona, a niezrównana godność, jaką nadaje Maryi niepokalane poczęcie, opromienia nas, Jej dzieci.

Tutaj, blisko groty, w poczuciu szczególnej jedności ze wszystkimi pielgrzymującymi do sanktuariów maryjnych oraz ze wszystkimi chorymi na duszy i na ciele, szukającymi pokrzepienia, błogosławimy Boga za obecność Maryi pośród Jego ludu i z wiarą zwracamy się do Niej w modlitwie:

„Święta Maryjo, która 150 lat temu ukazałaś się tutaj małej Bernadetcie, ‘Jesteś nadziei żywiącym napojem’ (Dante, Raj, XXXIII, 12, przeł. Edward Porębowicz).

Jako pielgrzymi z ufnością przychodzimy ze wszystkich stron świata, by raz jeszcze zaczerpnąć wiary, pokrzepić się i napełnić radością, miłością, nadzieją i pokojem u źródła Twego Niepokalanego Serca. ‘Monstra Te esse Matrem’. O Maryjo, okaż, że jesteś Matką dla wszystkich! I daj nam Chrystusa, nadzieję świata! Amen”.


I wish to greet all the English-speakers present. I pray that your participation in our pilgrimage here to Lourdes, in this anniversary year of the apparitions, will renew your relationship with Mary Mother of the Church and assist you to come to understand more fully her trust in God and her love of the Son. I extend my greetings to the members of your families at home: may our immaculate Mother continue to protect us all offering consolation especially to the sick and the suffering!

[Desidero salutare tutti gli anglofoni presenti. Prego affinché la partecipazione a questo pellegrinaggio qui, a Lourdes, nell'anniversario delle apparizioni, rinnovi il vostro rapporto con Maria, Madre della Chiesa, e vi aiuti a comprendere più pienamente la sua fiducia in Dio e il suo amore per il Figlio. Estendo i miei saluti ai membri delle vostre famiglie a casa:  che la nostra Madre immacolata continui a proteggere tutti noi offrendo conforto e consolazione in particolare ai malati e ai sofferenti!]

Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache hier in Lourdes, besonders die Kranken, sowie alle, die über Rundfunk und Fernsehen mit uns verbunden sind. Maria ist unsere Mutter. Mit ihrer mütterlichen Fürsorge ist sie uns nahe. Dies dürfen wir immer wieder erfahren, gerade auch an diesem Wallfahrtsort. Als ihre Kinder wollen wir Maria unser Leben anvertrauen – Freuden und Sorgen, Krankheit und Leid, all unsere Anliegen. Denn wir wissen: Maria führt uns sicher zu ihrem Sohn Jesus Christus, dem Quell der Hoffnung und des Heils. Der Herr schenke euch und euren Lieben die Fülle seiner Gnade.

[Con tutto il cuore saluto i pellegrini di lingua tedesca qui, a Lourdes, in particolare i malati, così come quanti sono uniti a noi attraverso la radio e la televisione. Maria è nostra madre. Ci è vicina con la sua sollecitudine materna. Lo possiamo sperimentare sempre, anche in questo luogo di pellegrinaggio. Come suoi figli desideriamo affidare a Maria la nostra vita, le gioie e i dolori, la malattia e la sofferenza, tutte le nostre istanze. Infatti lo sappiamo:  Maria ci conduce certamente al suo Figlio Gesù Cristo, fonte di speranza e di santità. Il Signore doni a voi e ai vostri cari la pienezza della sua grazia.]

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que están aquí presentes para conmemorar el ciento cincuenta aniversario de las apariciones de la Virgen en Lourdes. Siguiendo el ejemplo de María Santísima, confiad siempre en Dios y poned vuestras vidas en sus manos de Padre. No os canséis de rezar, dando gracias al Señor por los beneficios recibidos y pidiendo constantemente el don de ser discípulos auténticos de Jesús, misioneros audaces de su Evangelio, sembradores de esperanza y testigos de la caridad. Feliz domingo a todos. Que Dios os bendiga y acompañe.

[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua spagnola che sono qui presenti per commemorare il centocinquantesimo anniversario delle apparizioni della Vergine a Lourdes. Seguendo l'esempio di Maria Santissima, confidate sempre in Dio e ponete la vostra vita nelle sue mani di Padre. Non stancatevi di pregare, rendendo grazie al Signore per i benefici ricevuti e chiedendo costantemente il dono di essere discepoli autentici di Gesù, missionari audaci del suo Vangelo, seminatori di speranza e testimoni della carità. Felice domenica a tutti. Che Dio vi benedica e vi accompagni!]

Queridos peregrinos de língua portuguesa, sob o olhar materno da Imaculada Conceição saúdo a todos vós que viestes, física ou espiritualmente, até Lourdes à procura de conforto e de esperança. Dando-nos Jesus, Maria é a verdadeira fonte da esperança. A Ela vos entrego e acompanho com a minha Bênção. 

[Cari pellegrini di lingua portoghese, sotto lo sguardo materno dell'Immacolata Concezione saluto tutti voi che siete venuti, fisicamente e spiritualmente, fino a Lourdes alla ricerca di conforto e di speranza. Dandoci Gesù, Maria è la vera fonte di speranza. A Lei vi affido e vi accompagno con la mia Benedizione.]

Wśród pielgrzymów przybyłych na dzisiejszą uroczystość pozdrawiam również Polaków. Tutaj w Lourdes Niepokalana Dziewica uczy nas miłości i zawierzenia Jezusowi. Bądźmy posłuszni Jej wezwaniu do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Dziękuję za waszą obecność i z serca wam błogosławię.

[Tra i pellegrini venuti alla Celebrazione odierna saluto anche tutti i Polacchi. Qui a Lourdes la Vergine Immacolata ci insegna l’amore a Gesù e la fiducia in Lui. Siate obbedienti all’appello della Madonna alla preghiera, alla penitenza e alla conversione. Vi ringrazio per la vostra presenza e vi benedico di cuore.]

Saluto con grande affetto i pellegrini italiani! Cari amici, in questa importante ricorrenza, accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a santa Bernadette: preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo. La Madonna vegli sempre su di voi, sulle vostre famiglie, specialmente sui malati e i sofferenti, e sull’intera nazione italiana. Grazie! 

Je salue enfin tous les pèlerins francophones présents ce matin. Je vous remercie d’accompagner le successeur de Pierre dans son pèlerinage sur les pas de Bernadette. Que le Seigneur creuse toujours en chacun le désir profond de le chercher et d’aller à sa rencontre. Que Dieu bénisse tous ceux que vous aimez !

[Saluto infine tutti i pellegrini francofoni presenti questa mattina. Vi ringrazio perché accompagnate il Successore di Pietro nel suo pellegrinaggio sui passi di Bernadette. Che il Signore infonda sempre in ognuno il desiderio profondo di cercarlo e di incontrarlo. Che Dio benedica tutti coloro che amate!]

© Copyright 2008 - Libreria Editrice VaticanaCopyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana