Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA DO BENINU
18-20 listopada 2011   

Przekazanie Adhortacji

(Kotonu, Stadion Przyjaźni, 20 listopada 2011)

Przemówienie

[Video]

   

Księża Kardynałowie,
Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie,
Drodzy Bracia i Siostry,

Podczas tej uroczystej celebry liturgicznej dziękowaliśmy Bogu za dar II Zgromadzenia Specjalnego dla Afryki Synodu Biskupów, które odbyło się w październiku 2009 r. na temat: „Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju: «Wy jesteście solą dla ziemi. (...) Wy jesteście światłem świata»” (Mt 5, 13-14). Dziękuję wszystkim Ojcom synodalnym za ich wkład w prace tego zgromadzenia synodalnego. Swoją wdzięczność kieruję także do Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów, abp Nikoli Eterovicia, za wykonaną pracę oraz za jego słowa, jakie skierował w waszym imieniu.

Po wczorajszym podpisaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej „Africae munus”, cieszę się, że mogę ją dziś przekazać wszystkim Kościołom partykularnym za waszym pośrednictwem – przewodniczących Konferencji Episkopatów Afryki, zarówno krajowych jak i regionalnych, oraz przewodniczących Synodów katolickich Kościołów wschodnich. Po otrzymaniu tego dokumentu rozpoczynają się na poziomie lokalnym fazy przyswojenia i zastosowania treści teologicznych, eklezjologicznych, duchowych i duszpasterskich zawartych w tej adhortacji. Tekst ten pragnie promować, zachęcać i umacniać różne istniejące już inicjatywy lokalne. Chce także zainspirować kolejne w Kościele katolickim w Afryce.

One of the first missions of the Church is the proclamation of Jesus Christ and his Gospel ad gentes, that is the evangelization of those at a distance from the Church in one way or another. I hope that this Exhortation will guide you in the proclamation of the Good News of Jesus in Africa. It is not just a message or a word. It is above all openness and adhesion to a person: Jesus Christ the incarnate Word. He alone possesses the words of life eternal (cf. Jn 6:68)!  Following the example of Christ, all Christians are called to reflect the mercy of the Father and the light of the Holy Spirit.  Evangelization presupposes and brings with it reconciliation and it promotes peace and justice.

[Jedną z pierwszych misji Kościoła pozostaje głoszenie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii ad gentes, to znaczy ewangelizacja osób oddalonych od Kościoła w ten czy innym sposób. Chciałbym, aby ta adhortacja prowadziła was w głoszeniu Dobrej Nowiny Jezusa w Afryce. Nie jest ona tylko jakimś orędziem lub słowem. Jest przede wszystkim otwarciem się i przylgnięciem do Osoby: Jezusa Chrystusa, Słowa Wcielonego. Tylko On ma słowa życia wiecznego (por. J 6, 68)! Na wzór Chrystusa, wszyscy chrześcijanie są powołani, by odzwierciedlać miłosierdzie Ojca i światło Ducha Świętego. Ewangelizacja zakłada i prowadzi do pojednania oraz krzewi pokój i sprawiedliwość.]

Amada Igreja na África, torna-te cada vez mais o sal da terra, desta terra que Jesus Cristo abençoou com a sua presença quando, nela, encontrou refúgio. Sê o sal da terra africana, abençoada pelo sangue de tantos mártires, homens, mulheres e crianças,  testemunhas da fé cristã até ao dom supremo da própria vida. Torna-te luz do mundo, luz da África que muitas vezes, no meio das provações, procura o caminho da paz e da justiça para todos os seus habitantes. A tua luz é Jesus Cristo, «Luz do mundo» (Jo 8, 12). Que Deus te abençoe, África bem amada!

[Drogi Kościele w Afryce, stawaj się coraz bardziej solą ziemi, tej ziemi, którą Jezus Chrystus pobłogosławił swoją obecnością, kiedy znalazł tutaj schronienie! Bądź solą ziemi afrykańskiej, pobłogosławionej krwią tak wielu męczenników, mężczyzn, kobiet i dzieci, świadków wiary chrześcijańskiej aż do najwyższego daru swego życia! Stań się światłem świata, światłem Afryki, która często, pośród doświadczeń, poszukuje drogi pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich jej mieszkańców. Twoim światłem jest Jezus Chrystus, „Światłość świata” (J 8, 12). Niech Bóg cię błogosławi, droga Afryko!]

  

© Copyright 2011 - reria Editrice Vaticana

   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana