Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

29 maja 2013 r.

Video

 

Speaker: [Bracia i Siostry, w dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął temat Kościoła jako rodziny Bożej. Nawiązując do przypowieści o synu marnotrawnym przypomniał Boży plan wobec ludzkości, uczynienia z nas jednej rodziny swoich dzieci. W tym planie znajduje swoje źródło Kościół, rodzący się z pragnienia Boga, by powołać wszystkich ludzi do komunii z Nim, do przyjaźni, uczestnictwa jako Jego dzieci w samym Jego Boskim życiu. Cała historia zbawienia, to dzieje Boga, który szuka człowieka, obdarza go swoją czułością i miłością. Chrystus, Syn Boży wypełnił plan miłości i zbawienia w nowym i wiecznym przymierzu z całą ludzkością oddając swoje życie za nas na Krzyżu. Skąd więc rodzi się Kościół? Rodzi się z najwznioślejszego aktu miłości Krzyża z przebitego boku Chrystusa. W Bożej rodzinie, w Kościele, siłą napędową jest miłość Boga, który nabiera konkretnego kształtu w miłowaniu Jego i bliźnich. Jest to rodzina, w której miłuje się i jest się miłowanym. Módlmy się za Kościół, czujmy się częścią tej wielkiej Rodziny, nieśmy innym miłość Boga.]

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi giunti a questa udienza. Rivolgo fin d’ora il mio pensiero ai giovani che si incontreranno il 1 giugno nei Campi di Lednica. Cari giovani amici! Mi unisco con voi nella veglia orante. Riflettendo sul tema della paternità toccherete il grande mistero dell’amore di Dio. Ricordate che Dio è Padre di ciascuno di noi. È stato Lui a crearci, ad elargire a ciascuno di noi i talenti, a guidarci nel cammino della vita; Egli è con noi, nonostante la nostra debolezza, il nostro peccato, le nostre omissioni. Vuole salvarci! È modello di ogni paternità, anche di quella terrena. Ciascuno di noi deve tanto al padre terreno, che ci ha trasmesso la vita, che ha avuto cura di noi e che continua a provvedere alla nostra esistenza quotidiana e alla nostra crescita. Non dimenticate di rendere grazie a Dio per il vostro genitore! Ricordatelo nella preghiera anche se la vostre relazioni dovessero forse essere non buone. La paternità è un dono di Dio e una grande responsabilità per dare una nuova vita, la quale è un’irripetibile immagine di Dio. Non abbiate paura di essere genitori. Molti di voi certamente diventeranno padri! Siate anche aperti alla paternità spirituale, un grande tesoro della nostra fede. Dio vi doni la ricchezza e la irradiazione della sua paternità e vi colmi della sua gioia. Saluto di cuore e benedico tutti pellegrini ai campi di Lednica, le sorgenti battesimali della Polonia. Estendo questa benedizione anche a i partecipanti all’odierna udienza, alle vostre famiglie e ai vostri cari. Auguro che tutti possano trarre abbondanti grazie dalla Solennità del Corpus Domini.

Speaker: [Pozdrawiam przybyłych na audiencję Polaków. Moją myśl kieruję już dzisiaj do młodych, którzy wkrótce, 1 czerwca spotkają się na Polach Lednickich. Drodzy młodzi Przyjaciele! Łączę się z wami w modlitewnym czuwaniu. Rozważając temat ojcostwa będziecie dotykali wielkiej tajemnicy Bożej miłości. Pamiętajcie, że Bóg jest Ojcem każdego z nas. On sam nas stworzył, obdarzył talentami, prowadzi przez życie, jest z nami pomimo naszej słabości, grzechu, zapomnienia – pragnie nas zbawić! Jest wzorem każdego ojcostwa. Także tego ziemskiego. Każdy z nas wiele zawdzięcza temu, który przekazał nam życie, który troszczył się i może nadal się troszczy o codzienny nasz byt i wzrost. Nie zapomnijcie podziękować Bogu za waszego tatę! Pamiętajcie o nim w modlitwie, nawet gdyby wasze relacje nie były najlepsze. Ojcostwo to Boży dar i wielka odpowiedzialność za nowego człowieka, niepowtarzalny obraz Boga. Nie lękajcie się ojcostwa, rodzicielstwa. Także wielu z was będzie zapewne ojcami! Bądźcie też otwarci na ojcostwo duchowe – wielki skarb naszej wiary! Niech Bóg obdarzy was bogactwem i promieniowaniem ojcostwa Bożego i napełni was swoją radością. Wszystkich, którzy pielgrzymują na Pola Lednickie, do źródeł chrzcielnych Polski z serca pozdrawiam i błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Tym błogosławieństwem ogarniam także wszystkich uczestników dzisiejszej audiencji, wasze rodziny i waszych bliskich. Życzę wszystkim bogatej w przeżycia Uroczystości Bożego Ciała.]

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana