Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

11 kwietnia 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, liturgiczny okres Wielkanocy zachęca nas do refleksji nad życiem chrześcijańskim, które pochodzi od samego Chrystusa. Jesteśmy chrześcijanami na tyle, na ile w naszych sercach pozwalamy żyć i działać Panu Jezusowi. Sakramentem, który zainicjował w nas to życie jest Chrzest św. Mocą Ducha Świętego włącza on nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, rodząc w nas nowego człowieka. Rozmawiając z Nikodemem o narodzeniu do życia nadprzyrodzonego, Pan Jezus powiedział:, „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem” (J 3, 5-6). Dlatego chrzest nazywany jest również „odrodzeniem”. Św. Paweł Apostoł przypomina w Liście do Rzymian: „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (6, 3-4). Pamiętajmy, że przez chrzest staliśmy się także członkami Jego Ciała, którym jest Kościół i uczestnikami Jego misji w świecie (por. KKK 1213). Dlatego, zjednoczeni z Chrystusem i z braćmi współpracujmy razem we wspólnocie Kościoła, każdy zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem, na rzecz odnowy ludzkich serc i przemiany świata.

Santo Padre:

Cari pellegrini polacchi, vi saluto cordialmente e vi auguro di rimanere nella gioia di Pasqua. Durante la Veglia Pasquale abbiamo rinnovato le promesse battesimali: abbiamo rinunciato a Satana e a tutto ciò che conduce al peccato, abbiamo professato la nostra fede e abbiamo promesso fedeltà a Cristo. Tali promesse devono essere rinnovate ogni giorno, perché sappiamo che Cristo vive dentro di noi; Egli ci aiuti a servirLo con tutta la nostra vita. Questo pensiero proveniente dalla catechesi odierna, sia per tutti voi occasione di riflessione personale. Di cuore, vi benedico.

Speaker:

Drodzy pielgrzymi polscy, pozdrawiam was serdecznie i życzę trwania w radości wielkanocnej. W Wigilię paschalną odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne: wyrzekliśmy się złego ducha i wszystkiego, co prowadzi do grzechu, wyznaliśmy naszą wiarę i przyrzekliśmy wierność Chrystusowi. Te przyrzeczenia muszą być ponawiane właściwie każdego dnia, by naszą świadomość przenikała obecność Chrystusa w nas i pragnienie służenia Mu całym życiem. Niech ta myśl, płynąca z dzisiejszej katechezy, będzie dla was okazją do osobistej refleksji. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana