Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro
Mercoledì, 17 aprile 2019

[Multimedia]


 

Speaker:

Dziś, w wigilię Triduum Paschalnego, Ojciec Święty zatrzymał się nad słowami, którymi Jezus modlił się podczas swojej Męki. Po Ostatniej Wieczerzy, Pan „podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą» - a potem - «otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał»” (J 17, 1.5). Jezus prosi w obliczu Mąki prosi o chwałę. W historii biblijnej chwała wskazuje na objawienie się Boga, jest charakterystycznym znakiem Jego zbawczej obecności pośród ludzi. Jezus w sposób definitywny ukazuje obecność i zbawienie Boże: wywyższony na krzyżu, jest uwielbiony (por. J 12, 23-33). Bóg ostatecznie objawia swoją chwałę, która jest całkowicie miłością. W momencie kulminacyjnym Męki Jezus mówi: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46). Ducha, który Ojciec dał Jezusowi, Jezus oddaje Ojcu. Moje staje się twoim. Tak czyni Bóg, tak czyni miłość, w ten sposób ma miejsce zbawienie, które jest darem miłości. Po Ostatniej Wieczerzy Jezus wchodzi do ogrodu Getsemani i również tutaj modli się do Ojca. Zaczyna odczuwać „strach i udrękę” z powodu tego, co Go oczekuje: zdrada, pogarda, cierpienie, porażka. Jest „smutny” i tam, w otchłani przygnębienia kieruje do Ojca najczulsze i najsłodsze słowo: „Abbà”, tatusiu (por. Mk 14,33-36). Jezus uczy nas, abyśmy w próbie obejmowali Ojca, ponieważ w modlitwie do Niego jest siła, by iść naprzód w cierpieniu. W trudnościach modlitwa jest ulgą, zaufaniem, pocieszeniem. Wreszcie, Jezus kieruje do Ojca trzecią modlitwę za nas: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Tutaj, u szczytu bólu, miłość osiąga swój punkt kulminacyjny: przychodzi przebaczenie, czyli dar do n-tej potęgi, który łamie krąg zła. Jezus modlił się do Ojca również za nas: aby od Ojca przyszło przebaczenie, które uwolniłoby nasze serca, które uzdrowiłoby nas wewnętrznie.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, viviamo questi giorni del Triduo della Passione del Signore per la gloria di Dio, cioè con amore, affidandoci al Padre nelle prove e cercando nell’incontro col Padre il perdono e il coraggio di perdonare. L’unione con Cristo sofferente, che ci ha amato fino a dare la vita per noi, ci porti alla gloria della Sua risurrezione. Dio vi benedica!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przeżywajmy te dni Triduum Męki Pańskiej na chwałę Boga, to znaczy z miłością, powierzając się Ojcu w próbach i szukając w spotkaniu z Ojcem przebaczenia i odwagi przebaczenia. Zjednoczenie z cierpiącym Chrystusem, który tak nas umiłował, że życie za nas dał, niech nas prowadzi do chwały Jego zmartwychwstania. Niech Bóg wam błogosławi!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana