Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Aula Paolo VI
Mercoledì, 7 agosto 2019

[Multimedia]


 

Speaker:

W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zatrzymał się nad pierwszym opowiadaniem o uzdrowieniu, jakie znajdujemy w księdze Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan udali się na modlitwę w świątyni. Jest godzina dziewiąta, czyli trzecia po południu, kiedy składano ofiarę całopalną jako znak jedności ludu ze swoim Bogiem. Jest to także godzina, w której umarł Chrystus, ofiarowując się „raz na zawsze” (Hbr 9,12; 10, 10). A przy bramie świątyni, zwanej „Piękną” zobaczyli żebraka, człowieka  sparaliżowanego od urodzenia. Prawo Mojżeszowe (por. Kpł 21,18) nie pozwalało składać ofiar, ani nawet wchodzić do świątyni osobom posiadającym upośledzenia fizyczne, które uważano za konsekwencję jakiejś winy. Chromy, jak wielu wykluczonych i odrzuconych przez społeczeństwo, jest tam obecny, by prosić o jałmużnę. Piotr zaś mówi do niego: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” (Dz 3, 6). Ów żebrak, spotykając apostołów, nie znajduje pieniędzy, lecz Imię, które zbawia człowieka: Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Piotr przywołuje imię Jezusa i nakazuje paralitykowi wstać na nogi, stanąć w postawie żyjących, bierze go za rękę i podnosi. W tym geście św. Jan Chryzostom widział „obraz zmartwychwstania” (Homilie na Dzieje Apostolskie, 8). Jest to również wizerunek Kościoła, który dostrzega osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, nie zamyka oczu, potrafi spojrzeć ludzkości w twarz, aby tworzyć relacje przyjaźni i solidarności w miejsce barier. Pojawia się oblicze „Kościoła bez granic, który czuje się matką wszystkich” (Evangelii gaudium, 210), który potrafi ująć za rękę i towarzyszyć, aby podnieść. W ten sposób ukazuje moc imienia Jezusa po wszystkie czasy.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, vi auguro buone vacanze. Siano per voi non solo la possibilità di riposarsi, ma anche l’opportunità per ravvivare i legami d’amore con Dio e con gli uomini. Non trascurate la preghiera quotidiana, la partecipazione all’Eucaristia domenicale e la condivisione del tempo con gli altri. Contemplate la bellezza del creato, glorificando l’onnipotenza, la saggezza e l’amore del Creatore. La sua benedizione vi accompagni sempre. Sia lodato Gesù Cristo!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, życzę wam dobrych wakacji. Niech będą dla was nie tylko możliwością odpoczynku, ale również okazją do ożywienia więzi miłości z Bogiem i z ludźmi. Nie zaniedbujcie codziennej modlitwy, uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i dzielenia czasu z innymi. Kontemplujcie piękno stworzenia, wielbiąc wszechmoc, mądrość i miłość Stwórcy. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana