Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro
Mercoledì, 11 settembre 2019

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, wczoraj zakończyłem podróż apostolską do Mozambiku, Madagaskaru i Republiki Mauritiusu. Władze Mozambiku zachęcałem do współpracy na rzecz wspólnego dobra, młodych do przezwyciężania ducha rezygnacji, a wszystkich żyjących w tym kraju do wierności wezwaniu Chrystusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Łk 6, 27) oraz do naśladowania Niepokalanej Maryi Dziewicy i kroczenia drogą „Nazaretu”. Mieszkańcom Madagaskaru życzyłem, by przezwyciężając przeciwności losu, budowali swoją przyszłość w duchu solidarności i sprawiedliwości społecznej. Spotykając się z siostrami kontemplacyjnymi przypomniałem im o potrzebie ich wiary, modlitwy i aktów miłości dla rozwoju kraju i zbawienia człowieka. Księży biskupów zachęcałem, by byli „siewcami pokoju i nadziei”. Zachowuję w pamięci czuwanie z młodzieżą i niedzielną Eucharystię, która zgromadziła wielką rzeszę wiernych w Antananarywie, stolicy kraju. Pragnę wspomnieć także Mszę świętą odprawioną w Republice Mauritiusu pod Pomnikiem Maryi Królowej Pokoju i zachętę skierowaną do zgromadzonych o życie Ewangelią Błogosławieństw, która jest zaczynem szczęścia przepojonego miłosierdziem, sprawiedliwością i pokojem. Wyrażam nadzieję, że ta podróż okaże się owocna dla spotkanych ludzi.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Sabato prossimo è la festa dell’Esaltazione della Santa Croce. Nel vostro paese sarà anche il giorno dell’iniziativa per l’evangelizzazione chiamata “La Polonia sotto la Croce”. Partecipando alle numerose celebrazioni e agli incontri di preghiera, perseverate insieme con Maria, Madre Dolorosa sotto la Croce del suo Figlio. Pregate per ottenere le grazie necessarie a voi, alle vostre famiglie e alla vostra Patria. Implorate la grazia della conversione e del ravvedimento per molti, e soprattutto per il dono della vittoria del bene sul male, il quale facilmente penetra nel cuore umano. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W waszym kraju będzie ono dniem akcji ewangelizacyjnej nazwanej „Polska pod Krzyżem”. Uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwajcie wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp Krzyża Jej Syna, prosząc o potrzebne łaski dla was, waszych rodzin i Ojczyzny. Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana