Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Mercoledì, 23 ottobre 2019

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, Dzieje Apostolskie przypominają, że św. Paweł po swoim nawróceniu, przyjęty przez Kościół Jerozolimski, wraz z Barnabą udaje się do Antiochii Syryjskiej. Przez cały rok obydwaj głoszą Ewangelię, nauczają o Zmartwychwstałym Chrystusie. W Antiochii po raz pierwszy wyznawcy Chrystusa zostają nazwani chrześcijanami. Otwarcie się na pogan rodzi jednak kontrowersję ze wspólnotą żydowską. Wyrasta żądanie: „Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni” (Dz 15, 1). Paweł i Barnaba udają się do Jerozolimy, by rozstrzygnąć tę kwestię w porozumieniu z Apostołami i radą starszych. To zgromadzenie, uznane za pierwszy w dziejach Kościoła sobór, zdecydowało, aby nie zmuszać pogan do obrzezania, a jedynie nakłaniać ich do odrzucenia bałwochwalstwa i jego przejawów. Atmosfera tego spotkania, wypowiedzi Apostołów: Piotra i Jakuba, braterska narada, jedność w podejmowaniu decyzji, będą na przyszłość dla Kościoła ważną wskazówką, co do sposobu rozstrzygania spraw, różnicy poglądów, kwestii spornych, rozumienia kolegialności i synodalności. Prośmy Pana, by także nasze życie przenikał dialog, umiejętność słuchania i życzliwość dla braci.

 

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi e in modo speciale gli Organizzatori della mostra dedicata al cardinale Adam Kozłowiecki, inaugurata ieri alla Pontificia Università Gregoriana. Negli anni della seconda guerra mondiale Egli fu prigioniero dei campi di concentramento di Auschwitz e di Dachau. In seguito, per oltre 60 anni, svolse il ministero missionario in Zambia. Con coraggio annunziava il Vangelo, intrepido lottò per la dignità e i diritti degli abitanti dell’Africa, promosse la costruzione di chiese, di scuole, di ospedali e di case di cura. L’opera di questo instancabile evangelizzatore polacco, possa aprire i nostri cuori alle necessità dei fratelli che vivono nei paesi di missione. Vi benedico di cuore.

 

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie Organizatorów wystawy, poświęconej kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu, otwartej wczoraj w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau. Później ponad 60 lat pełnił posługę misyjną w Zambii. Odważnie głosił Ewangelię, niezłomnie walczył o godność i prawa dla Afrykanów, inicjował budowę kościołów, szkół, szpitali i domów opieki. Niech dzieło tego wybitnego polskiego ewangelizatora otworzy nasze serca na potrzeby braci żyjących w krajach misyjnych. Z serca wam błogosławię.

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana