Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

13 listopada 2019 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, Dzieje Apostolskie wspominają, że po pobycie w Atenach, święty Paweł udał się do Koryntu, stolicy rzymskiej prowincji Achai. Zamieszkał w domu małżonków Akwili i Pryscylli, którzy przybyli tam z Italii po wysiedleniu wszystkich Żydów przez cesarza Klaudiusza. Znając to samo rzemiosło, pracował wraz z nimi przy wyrabianiu namiotów. Pobliska synagoga i dom wspomnianej rodziny stały się miejscem głoszonej katechezy o Chrystusie. Podobną rolę będzie później spełniał ich dom w Efezie, w którym zatrzymają się w drodze powrotnej do Rzymu. Ich wiara i zaangażowanie spotkają się z pochwałą i wdzięcznością Apostoła Narodów. Akwila i Pryscylla przypominają nam, że tylko dzięki wierze i poświęceniu się ewangelizacji wielu świeckich takich jak oni, chrześcijaństwo mogło dotrzeć także do nas. Niech ich postawa będzie zachętą dla każdego z nas do odważnego świadczenia o Chrystusie.

Santo Padre:

Saluto i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, gli sposi, che amano e generano la vita, sono una “scultura” vivente, capace di manifestare il Dio Creatore e Salvatore. Il loro amore diventa simbolo dell’intima realtà di Dio (cfr. Esortazione Amoris laetitia, n°11). Auguro che le vostre case siano luoghi permeati d’amore, dove si ascolta la voce di Dio e degli uomini. Siano esse la chiesa domestica, colma di spirito di fede, di speranza e di apertura alla nuova vita. Benedico di cuore voi tutti e le vostre Famiglie.

Speaker:

Witam pielgrzymów polskich. Drodzy bracia i siostry, małżonkowie, którzy kochają i rodzą życie, są prawdziwą żywą „figurą”, zdolną ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. Ich miłość staje się symbolem intymnej rzeczywistości Boga (por. Adhort. Amoris laetitia, 11). Życzę wam, by wasze domy były miejscami, które przenika miłość, gdzie słucha się głosu Boga i ludzi. Niech będą domowym Kościołem, napełnionym duchem wiary, nadziei i otwartości na nowe życie. Z serca błogosławię wam i waszym rodzinom.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana