Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 29 wrzesień 2021 r.

[Multimedia]

_______________________________

Na naszej drodze do lepszego zrozumienia nauczania św. Pawła spotykamy się dziś z ważnym tematem, jakim jest usprawiedliwienie. W Liście do Galatów, Paweł kładzie nacisk na fakt, że usprawiedliwienie pochodzi z wiary w Chrystusa.

W całej myśli św. Pawła usprawiedliwienie jest wynikiem „miłosierdzia Bożego, które ofiaruje przebaczenie” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1990). Istotnie Bóg, przez śmierć Jezusa, zniszczył grzech, przebaczył nam i zbawił w sposób ostateczny. Jest to jakby powrót do tej relacji pomiędzy Stwórcą a stworzeniem, jaka istniała zanim zaszło nieposłuszeństwo grzechu. Usprawiedliwienie, dokonuje się przez łaskę.

Przed spotkaniem ze zmartwychwstałym Jezusem Paweł był przekonany, że sprawiedliwość polega na skrupulatnym przestrzeganiu przykazań. Wiara w Chrystusa przemieniła Pawła do głębi, pozwalając mu odkryć prawdę, że to Chrystus ze swoją łaską czyni nas sprawiedliwymi. Dla Apostoła wiara ma wartość wszechogarniającą. Usprawiedliwienie przez wiarę podkreśla pierwszeństwo łaski, jaką Bóg oferuje tym, którzy wierzą w Jego Syna, nie czyniąc jakiejkolwiek różnicy.

Niemniej dla Apostoła Prawo Mojżeszowe pozostaje nieodwołalnym darem Boga, jest „święte” (Rz 7, 12). Konieczne jest zachowywanie przykazań, ale i w tym nie możemy polegać na własnych siłach: zasadnicze znaczenie ma łaska Boża, którą otrzymujemy w Chrystusie.

Światło wiary pozwala nam rozpoznać, jak nieskończone jest Boże miłosierdzie, łaska, która działa dla naszego dobra. Ale to samo światło pozwala nam również dostrzec powierzoną nam odpowiedzialność za współpracę z Bogiem w Jego dziele zbawienia.

Santo Padre

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, oggi, ispirati dalla memoria liturgica, ci affidiamo in modo particolare alla protezione dei santi Arcangeli: Michele che combatte satana e gli spiriti maligni; Gabriele che porta la buona novella del Signore; e Raffaele che guarisce e accompagna nella ricerca del bene. Con il loro aiuto siate anche voi messaggeri della grazia e della misericordia del Signore. Vi benedico di cuore.

Speaker

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś, zainspirowani wspomnieniem liturgicznym, w sposób szczególny zawierzamy siebie opiece świętych Archaniołów: Michała, który walczy z szatanem i złymi duchami; Gabriela, którzy przynosi dobrą nowinę Pana; i Rafała, który uzdrawia i towarzyszy w poszukiwaniu dobra. Z ich pomocą, wy także bądźcie zwiastunami łaski i miłosierdzia Pana. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana