Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - IW  - PL  - PT ]

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z OKAZJI 50. ROCZNICY
SPOTKANIA PAPIEŻA PAWŁA VI I PATRIARCHY ATENAGORASA W JEROZOLIMIE

(24-26 MAJA 2014)

WIZYTA U WIELKIEGO MUFTIEGO JEROZOLIMY

PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Siedziba Wielkiej Rady na Wzgórzu Świątynnym (Jerozolima)
Poniedziałek, 26 maja 2014 r.

Video

 

Wasza Ekscelencjo,
Wierni muzułmańscy
drodzy przyjaciele!

Jestem wdzięczny, że mogę się z wami spotkać w tym świętym miejscu. Serdecznie wam dziękuję za uprzejme zaproszenie, które zechcieliście do mnie skierować, a szczególnie dziękuję Waszej Ekscelencji oraz przewodniczącemu Najwyższej Rady Muzułmańskiej.

Podążając za moimi poprzednikami, a zwłaszcza wspaniałym śladem podróży Pawła VI sprzed pięćdziesięciu lat, pierwszej wizyty papieża w Ziemi Świętej, bardzo pragnąłem przybyć jako pielgrzym i nawiedzić miejsca, które widziały ziemską obecność Jezusa Chrystusa. Ale ta moja pielgrzymka nie byłaby kompletna, jeśliby nie uwzględniała także spotkania z ludźmi i wspólnotami żyjącymi na tej ziemi, dlatego jestem szczególnie zadowolony ze spotkania z wami, wierni muzułmańscy, drodzy bracia. 

W tej chwili moja myśl biegnie ku postaci Abrahama, który na tych ziemiach żył jako pielgrzym. Muzułmanie, chrześcijanie i żydzi uznają w Abrahamie, choć każda z tych religii na inny sposób, swego ojca w wierze i wielki przykład do naśladowania. Stał się on pielgrzymem, pozostawiając swój lud, własny dom, aby wyruszyć w duchową przygodę, do której powołał go Bóg. 

Pielgrzym to osoba, która staje się ubogą, godzi się opuścić swoją ojczyznę, pragnie osiągnąć wieki i upragniony cel, żyje nadzieją otrzymanej obietnicy (por. Hbr 11,8-19). Takie było położenie Abrahama i taka powinna też być nasza postawa duchowa. Nigdy nie możemy uważać siebie za samowystarczalnych, panów naszego życia. Nie możemy ograniczać się do trwania w zamknięciu, w pewności swoich przekonań. W obliczu tajemnicy Boga wszyscy jesteśmy ubodzy, czujemy, że zawsze powinniśmy być gotowi do wyjścia z naszych ograniczeń, w posłuszeństwie wezwaniu, jakie kieruje do nas Bóg, z otwartością na przyszłość, jaką pragnie On nam stworzyć. 

W tej naszej ziemskiej pielgrzymce nie jesteśmy sami: przecinamy drogę innych wiernych, czasami dzielimy z nimi część drogi, czasami przeżywamy wspólnie pokrzepiający nas postój. Takie jest dzisiejsze spotkanie i przeżywamy je ze szczególną wdzięcznością: jest to miły wspólny postój, możliwy dzięki waszej gościnności, w pielgrzymce jaką jest nasze życie i życie naszych wspólnot. Żyjemy braterską łącznością i wymianą, które mogą nam dać pokrzepienie i nowe siły do stawiania czoła wspólnym wyzwaniom, jakie stają przez nami. 

Nie możemy zapomnieć, że pielgrzymka Abrahama była także wezwaniem do sprawiedliwości: Bóg chciał, aby był on świadkiem Jego działania i naśladował Go. Również my chcielibyśmy być świadkami działania Boga w świecie i dlatego właśnie w tym naszym spotkaniu czujemy głęboko rozbrzmiewające wezwanie, byśmy byli budowniczymi pokoju i sprawiedliwości, byśmy prosili na modlitwie o te dary i uczyli się od Boga miłosierdzia, wielkoduszności i współczucia. 

Drodzy bracia, drodzy przyjaciele, z tego świętego miejsca wznoszę z głębi serca apel do wszystkich ludzi i wspólnot, które powołują się na Abrahama: szanujmy się i miłujmy się wzajemnie jako bracia  i siostry!

Uczmy się rozumieć cierpienie innej osoby!
Niech nikt nie wykorzystuje imienia Boga do przemocy!
Wspólnie pracujmy na rzecz sprawiedliwości i pokoju!

Salam!

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana