Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

ARAUCENSIS*

VICARIATUS APOSTOLICUS ARAUCENSIS AD GRADUM DIOECESIS ATTOLLITUR

 

Accuratissima Summis Pontificibus in statuendis et ordinandis ecclesiasticis circumscriptionibus prudentia est adhibenda, ut eorum quam maximum assequantur bonum, qui Christi fidem sequuntur. Qua in re, ipsa circumscriptionum forma non mediocre habet momentum, cum varia dignitas et gradus, varia etiam requirat incepta, administrationem, industriam. Quoniam igitur Vicariatus Apostolicus Araucensis in Republica Columbiana multum in rebus tum religiosis tum civilibus profecit, praesertim missionariorum opera, Venerabilis Frater Iesus Aemilius Jaramillo Monsalve, Episcopus titularis Strumnitzensis atque eiusdem Vicariatus Ordinarius, audita Conferentia Episcopali, postulavit ut ille Vicariatus Araucensis dioecesis fieret; Nos, existimantes eiusmodi dignitatis amplificationem populi christiani utilitati esse profuturam, Venerabilis Fratris Angeli Acerbi, Archiepiscopi titularis Zellensis et in Republica Columbiana Apostolici Nuntii, propensa cognita sententia, consensu suppleto quorum intererat vel sua interesse putantium, precibus exauditis haec ex Nostra Apostolica potestate et auctoritate decernimus. Vicariatum Apostolicum Araucensem dioecesim constituimus, Ecclesiae Neopampilonensi suffraganeam, eodem nomine iisdemque finibus servatis, quibus ipse Vicariatus terminatur. Novae dioecesis episcopalem sedem in urbe Arauca et cathedralem Ecclesiam, iuribus congruis datis, in paroeciali templo ibidem sito Deoque in honorem Sanctae Barbarae dicato, collocamus; Episcopum vero pro tempore, per omnia ceteris residentialibus Antistitibus exaequatum, metropolitico iuri Archiepiscopi Neopampilonensis subicimus. Qui ei sit auxilio, coetus consultorum deligatur. Quod ad cetera spectat, nempe ad honestam Episcopi sustentationem, ad dioecesis regimen, administrationem, dioecesani Administratoris, sede vacante, electionem, Iuris Canonici recenter promulgati normae teneantur; item quod pertinet ad seminarii moderationem, prae oculis habitis hoc in casu etiam regulis a Sacra Congregatione pro Institutione Catholica statutis, necnon necessitate excitandi maximo studio, qui sacerdotium petant, ex quibus selecti aliqui possint suo tempore Romam mitti apud Collegium Pium Latinum, philosophicis et theologicis disciplinis instituendi. Denique, dioecesis constitutione effecta, clerus Vicariatui adscriptus, novae dioecesi incardinatus habeatur. Quae omnia perficienda committimus Venerabili Fratri Angelo Acerbi, eidem necessariis et opportunis factis facultatibus etiam delegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Sacram Congregationem pro Episcopis sincerum actus perfectae exsecutionis exemplar mittendi. Apostolicas autem has Litteras et nunc et in futurum ratas et firmas esse volumus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die undevicesimo mensis Iulii, anno Domini millesimo nongentesimo octogesimo quarto, Pontificatus Nostri sexto.

AUGUSTINUS Card. CASAROLI
       a publicis Ecclesiae negotiis

 BERNARDINUS Card. GANTIN
S. Congr. pro
Episcopis Praef.

 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
 Hyginus Quadraroli, Protonot. Apost. s. n.


*A.A.S., vol. LXXVI (1984), n. 11, pp. 948-950

 

© Copyright 1984- Libreria Editrice Vaticana

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana