Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

Wielkanoc, 31 marca 2002 r.

Orędzie URBI et ORBI 

 

1. "Venit Iesus ... et dixit eis: «Pax vobis!»
"Przyszedł Jezus ... i rzekł do nich: «Pokój wam!» (J 20, 19).
W tym dniu uroczystym
rozbrzmiewa na nowo życzenie Chrystusa: Pokój wam!
Pokój ludziom na całym świecie!
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał
i przynosi wszystkim pokój!
Oto "dobra nowina" Wielkiej Nocy.
Nastał nowy dzień, "który Pan uczynił" (Ps 118/117/, 24).
Dzień, który w uwielbionym ciele Zmartwychwstałego
przywraca zranionemu grzechem światu
jego pierwotne piękno,
promieniujące nowym blaskiem.

2. "Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy
".
Po ciężkim boju Chrystus powraca jako zwycięzca
i przechodzi przez scenę historii
ogłaszając Dobrą Nowinę:
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem
(J 11, 25),
Ja jestem światłością świata
(J 9, 5).
Jego orędzie streszcza się w jednym zawołaniu:
Pax vobis - Pokój wam!
Jego pokój jest owocem zwycięstwa
nad grzechem i śmiercią,
które odniósł za ogromną cenę.

3 "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję"
(J 14, 27).
Doświadczenie dziejów pokazuje,
ż
e pokój, jaki daje świat,
jest często niestabilną równowagą sił,
które prędzej czy później ścierają się ze sobą.
Pokój, dar Chrystusa zmartwychwstałego,
jest głęboki i pełny,
niesie pojednanie człowieka
z Bogiem, ze sobą samym i z całym stworzeniem.
Wiele religii głosi,
ż
e pokój jest darem Bożym.
Takie też było doświadczenie
niedawnego spotkania w Asyżu.
Oby wszyscy wierzący świata
zjednoczyli swoje wysiłki
w dziele budowania wspólnoty ludzkiej
bardziej sprawiedliwej i braterskiej;
oby nieprzerwanie dokładali starań,
by przekonania religijne nie były nigdy
przyczyną podziałów i nienawiści,
lecz zawsze i wyłącznie źródłem braterstwa, zgody i miłości.

4 Z troską i nadzieją proszę was,
wspólnoty chrześcijańskie na wszystkich kontynentach,
abyście dawały świadectwo, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał
i byście uczyniły wszystko, aby Jego pokój
przerwał złowrogi łańcuch krzywd i zabójstw,
które znaczą krwią Ziemię Świętą,
w tych ostatnich dniach ponownie pogrążoną
w lęku i w beznadziei.
Wydaje się, że wypowiedziano wojnę pokojowi!
Wojna jednak niczego nie rozwiązuje,
rozsiewa jedynie cierpienie i śmierć,
a służą jej wzajemne oskarżenia i odwet.
Prawdziwie wielka tragedia.
W jej obliczu nikt nie może milczeć i pozostawać bierny;
ż
aden przywódca religijny czy polityczny.
Niech oskarżeniom towarzyszą konkretne gesty solidarności,
które pomogą wszystkim odnaleźć
wzajemny szacunek i drogi uczciwych negocjacji.
Na tej ziemi Chrystus umarł i zmartwychwstał,
i pozostawił pusty grób jako milczącego i wymownego świadka.
Zadawszy w sobie śmierć wrogości,
zburzył mur dzielący ludzi
i pojednał wszystkich przez krzyż (por. Ef 2, 14-16),
a teraz wzywa nas, swoich uczniów,
abyśmy usuwali wszystko, co rodzi nienawiść i chęć odwetu.

5 Iluż członków rodziny ludzkiej
cierpi wciąż z powodu biedy i przemocy!
W ilu zakątkach świata słychać jeszcze wołanie
człowieka, który wzywa pomocy, bo cierpi i umiera:
w Afganistanie, ciężko doświadczonym w minionych miesiącach,
a teraz dotkniętym katastrofalnym trzęsieniem ziemi,
w tylu innych krajach świata,
w których nierówności społeczne i konflikty interesów
uderzają w niezliczone rzesze naszych braci i sióstr.
Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąclecia!
Pozwólcie, że wam powtórzę:
otwórzcie serce Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu,
który przychodzi do was z darem pokoju!
Tam gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwstały,
tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój!
Niech zapanuje nade wszystko w każdym ludzkim sercu,
głębokiej przepaści, którą niełatwo uczynić zamieszkałą (por. Jr 17, 9).
Niech pokój przeniknie również wzajemne stosunki
pomiędzy warstwami społecznymi,
ludami, językami i różnymi mentalnościami,
i niech stanie się wszędzie zaczynem solidarności i miłości.

6. Ty zaś, o Panie zmartwychwstały,
który zwyciężyłeś cierpienie i śmierć,
daj nam Twój pokój!
Wiemy, że w pełni zagości on na końcu czasów,
gdy przyjdziesz w Twojej chwale.
Jednak tam, gdzie Ty jesteś obecny,
już teraz nastaje pokój w świecie.
Ta nasza pewność
zakorzeniona jest w Tobie,
Baranku ofiarowany dla naszego zbawienia,
który dziś powstajesz z martwych!
Wzywasz nas, abyśmy podtrzymywali w świecie
płomień nadziei.
Z wiarą i radością Kościół śpiewa
w tym dniu wspaniałym:
"Surrexit Christus, spes mea!"
Tak, Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim
zmartwychwstała nasza nadzieja. Alleluja!

        Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana