Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

Do Przewodniczek i Skautów Europy
zgromadzonych na szóstym Jamboree europejskim

 

1. Z okazji Spotkania Eurojamboree Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy, które odbywa się w Polsce, z radością przesyłam Wam drogie Przewodniczki i Skauci Europy serdeczne pozdrowienie, zapewniając o mojej duchowej łączności z Wami w modlitwie. Temat obecnego «Eurojamboree» – «Duc in altum!» – ponownie nawiązuje do słów Jezusa skierowanych do Piotra: «Wypłyń na głębię!» (£k 5, 4). Zaprasza Was do pogłębienia duchowej drogi, zaproponowanej chrzeœcijanom całego świata na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i młodzieśy w Toronto w ubiegłym roku.

2. Drodzy młodzi! Odpowiedzcie wielkodusznie na apel Chrystusa, który zaprasza Was, byÑcie wypłynźli na głębię i stali siź Jego świadkami, odnajdując zaufanie, które On w Was pokłada, aby wraz z Nim odkrywać przyszłość. Spełnienie tej misji, którą Kościół Wam powierza, wymaga przede wszystkim tego, abyÑcie rozwijali autentyczne ïycie modlitwy, oóywiane sakramentami, zwłaszcza Eucharystią i Spowiedzią. Jak podkreœlam w mojej niedawno opublikowanej encyklice Ecclesia de Eucharistia «kaźdy krok ku świętoœci… winien czerpć potrzebną siłę z Tajemnicy Eucharystii i ku niej kierowćę siź jako do swego szczytu» (n.60). Waźne jest zatem, by Msza św. stanowiła centrum i szczyt zarówno obecnego, jak i każdego innego Waszego spotkania, a szczególnie Waszego cotygodniowego świętowania Dnia Pańskiego.

DoÑwiadczenie skautingu, jako szczególna droga duchowego wzrostu ma wielką wartość, bowiem umoóliwia integralne wychowywanie osoby. Pomaga ono pokonać pokusę obojętności i egoizmu, aby otwierać się na bliźniego i na społeczeństwo. Może skutecznie sprzyjać realizowaniu wymogów powołania chrześcijańskiego, by być «solą ziemi i światłem świata» (por. Mt5, 13-16). Zachźcam Was, byście byli wierni bogatej tradycji Waszego ruchu, zaangaóowanego w kształtowanie postaw dialogu, poczucia sprawiedliwości, lojalności, braterstwa w relacjach społecznych. Taki styl źycia może stanowić Wasz oryginalny wład w budowanie większego i bardziej autentycznego braterstwa wśród narodów europejskich, cenny wład w źycie społeczeństw, wÑród których óyjecie.

3. Drogie Przewodniczki i Skauci Europy! JesteÑcie cennym darem nie tylko dla Kościoła, ale również dla nowej Europy, której kształtowanie się dostrzegacie własnymi oczami i jesteście powołani, «aby uczestniczyć z całym młodzieńczym zapałem w budowaniu Europy narodów, by uznano godność kaódego człowieka jako dziecka umiłowanego przez Boga oraz aby budowano społeczeństwo oparte na solidarności i miłości braterskiej» (Audiencja dla Przewodniczek i Skautów zgromadzonych w Bazylice Watykańskiej, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII/2 [1994/2], s.104).

4. W Sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze, które jest mi szczególnie bliskie, odnowicie przed Matką Bożą Częstochowską przyrzeczenia Waszego chrztu, Wasze ślubowanie skautów i Waszą wolę bycia prawdziwymi apostołami miłości Pana. Wypowiecie na nowo słowa aktu zawierzenia Naszej Pani Zwiastowania, który złożyliście prawie dwadzieścia lat temu w katedrze Notre Dame w Paryæu z okazji Waszego pierwszego spotkania europejskiego. Odtąd fiat, którym Maryja odpowiedziała na wolę Bożą, stało się głównym elementem duchowoÑci Przewodniczek i Skautów Europy, szczególnie poprzez modlitwę Anioł Pański i Różaniec. Oby te chwile modlitwy maryjnej, w tym roku poœwiźconym Matce Bożej Róęańcowej, mogły nadal wypełniać Wasze dni, oźywiając w Waszych sercach pamięć cudownych rzeczy dzieła Odkupienia, dokonanego dla nas przez Chrystusa.

Kiedy powrócicie do Waszych domów, Waszych rodzin i Waszych wspólnot, wzbogaceni doÑwiadczeniem tych dni, pozwólcie, aby rozbrzmiewały w Waszych sercach słowa Jezusa: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aó do skończenia Ñwiata» (Mt 28, 20). Umocnieni Jego łaską, starajcie się z nowym entuzjazmem wypełniać Wasze zadanie; w ten sposób skauting bździe dla Was «środkiem uświęcenia w Kościele», który bździe umacniaę i wspierać «głębszą więź między konkretnym æyciem a Waszą wiarą» (Statut, art. 1, 2, 7). To jest źyczenie, które Wam wyrażam modlitwą.

Wasze Europejskie spotkanie, Odpowiedzialnych za Między-narodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy, jak również każdego i każdą z Was, zawierzam wstawiennictwu Matki Bożej Częstochowskieji serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z Castel Gandolfo, 2 sierpnia 2003 r.

IOANNES PAULUS PP. II

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana