Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PT  - SK ]

VIAGGIO APOSTOLICO
DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II
IN SLOVACCHIA

ANGELUS

Bratislava, Spianata di Petržalka
Domenica, 14 settembre 2003

 

1. Na záver tohto slávenia sa všetci chceme v mysli ešte raz postaviť pod Kristov kríž, a prijať od Neho, ako vzácny dar, jeho Matku, ktorá od tej chvíle je aj Matkou Cirkvi.

Podľa príkladu apoštola Jána, aj my si ju berieme k sebe (porov. Jn 19,27), aby sme sa od nej učili počúvaniu a obetavej skromnosti, vlastnostiam, ktorými sa vyznačovala ako prvá učeníčka Pána.

Spoločne s novými blahoslavenými prosme Pannu Máriu, aby, na jej príhovor, kresťanské spoločenstvo žijúce na Slovensku bolo bohaté na svätosť, odvážne v konaní dobra, a silné vo svedectve.

Szeretettel köszöntöm a magyar anyanyelvű híveket. Jézus Urunk, aki a kereszten életét adta mindenkiért, árasszon el Titeket kegyelmével és erősítsen Benneteket Lelke ajándékaival. Apostoli áldásommal.

Ungherese:

Szeretettel köszöntöm a magyar anyanyelvű híveket. Jézus Urunk, aki a kereszten életét adta mindenkiért, árasszon el Titeket kegyelmével és erősítsen Benneteket Lelke ajándékaival. Apostoli áldásommal.

(Saluto con affetto i fedeli di lingua ungherese. Il Signore Gesù, che sulla Croce ha donato la vita per tutti, vi conceda abbondanza di grazia e vi sostenga con i doni del suo Spirito. Con la mia Benedizione.)

Tedesco:

Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache und besonders an die Pilger aus Österreich. Mögen die Freude und der Friede als Früchte des Heiligen Geistes (vgl. Gal 5, 22) eure Herzen erfüllen!

(Ai pellegrini di lingua tedesca, provenienti in particolare dall’Austria, il mio cordiale saluto e la mia benedizione, con l’augurio di gioia e di pace nel Signore.)

Ucraino:

Слава Ісусу Христу!

Звертаючись до вас, що прибули з України, згадую мої Апостольські відвідини Вашої прекрасної землі та бажаю усім вам Божого миру, що перевищує всяке уявлення (пор Фил 4,7).

Уділяю усім моє Апостольське Благословення.

(A quanti vengono dall’Ucraina, ricordando il mio viaggio apostolico in quella bella terra, auguro la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza (cfr Fil 4,7). Con la mia Benedizione Apostolica.)

Ceco:

Věřící z České republiky svěřuji přímluvě svatých Cyrila a Metoděje, uctívaných na Velehradě. Ujiš’uji je svoji modlitbou a ze srdce jim žehnám.

(Ai fedeli della Repubblica Ceca, affidandoli all’intercessione dei Santi Cirillo e Metodio venerati a Velehrad, assicuro il mio ricordo nella preghiera e la mia cordiale Benedizione.)

Polacco:

W dniu Podwyższenia Krzyża Świętego w sposób szczególny przeżywamy miłość Chrystusa, który samego siebie złożył w Ofierze dla zbawienia świata. Niech doświadczenie tej miłości zawsze nam towarzyszy. Z serca Wam błogosławię.

(Nel giorno dell’Esaltazione della Santa Croce, commemoriamo con particolare intensità l’amore di Cristo che si è immolato per la salvezza del mondo. L’esperienza di quest’amore ci accompagni sempre. Vi benedico di cuore.)

Italiano:

Agli italiani qui presenti il mio benedicente saluto. La Vergine Maria vi accompagni incontro a Gesù e vi faccia gustare la gioia e la fecondità della sua amicizia.

Zajtra si uctíme Sedembolestnú, Patrónku vašej krajiny. Obráťme sa na ňu s dôverou modlitbou Anjel Pána.


Dopo l'Angelus

Prv, než sa rozlúčime, chcel by som sa ešte raz všetkým zo srdca poďakovať: kresťanskej komunite na Slovensku a jej pastierom, pánovi prezidentovi Slovenskej republiky a ostatným občianskym a vojenským vrchnostiam, pracovníkom bezpečnostnej služby a pracovníkom masmédií. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu tejto mojej apoštolskej cesty, vyslovujem z hĺbky srdca úprimné: „Pán Boh zaplať!". Odnášam si krásne spomienky na eucharistické slávenia a na stretnutia týchto dní. Sú to spomienky, ktoré vyvolávajú v mojom srdci hlboké a radostné pocity.

S osobitnou vrúcnosťou chcem z tohto miesta pozdraviť slovenskú mládež. Drahí mladí priatelia, vy ste nádejou Cirkvi i spoločnosti. Vy ste pápežovou nádejou! Nebojte sa byť opravdivými priateľmi Ježiša. Od neho sa naučíte správne milovať tento svet, s jeho pomocou vybudujete kultúru lásky.

Všetkých ubezpečujem o svojej spomienke v modlitbe, a povzbudzujem: ostávajte verní Kristovi a jeho Cirkvi!

Vďaka ti, Slovensko! Všemohúci Boh nech ťa žehná a  zachová vo svojej láske.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana