Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HU  - IT  - PT ]

LETTERA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
AL PRIMATE DI UNGHERIA, EM.MO CARD. PÉTER ERDŐ,
IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI
PER L’VIII CENTENARIO DELLA NASCITA
DI SANTA ELISABETTA DI TURINGIA O D’UNGHERIA

 

Tiszteletreméltó Testvéremnek,
ERDŐ PÉTER Bíboros Úrnak,
Esztergom-Budapest Érsekének,
Magyarország Prímásának,
az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa Elnökének

Nagy örömmel értesültem arról, hogy ebben az esztendőben különleges módon emlékeznek meg Magyarországi (vagy Türingiai) Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójáról. Ebből a kiváló alkalomból kérem, tolmácsolja Magyarország és egész Európa híveinek lelki részvételemet a tervezett ünnepségeken: amelyek nagyszerű alkalmat nyújtanak, hogy Isten egész Népének és különösen Európának felmutassuk e szent ragyogó tanúságtételét. Az ő híre messze túl terjedt saját hazája határain, és igen sokakhoz – köztük nem keresztényekhez is eljutott az egész kontinensen.

Erzsébet igazi „európai" szent: kora társadalmi viszonyait tekintve épp úgy, mint napjainkban az evangelizáció követhető példája. András király és Gertrúd királyné – az új, keresztény Magyarország e hiteles drágakövének szülei – gondoskodtak arról, hogy az Istenben való örökbefogadott gyermekség méltóságának tudatában neveljék gyermeküket. Erzsébet magáévá tette Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a programját, aki „szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez" (Fil 2,7). Kiváló mestereinek köszönhetően Assziszi Szent Ferenc nyomába szegődött, személyes és végső életcélként saját életét hasonlóvá alakította Krisztuséhoz, aki az ember egyedüli Megváltója.

A türingiai őrgróf leendő feleségeként a szegények szolgálatának szentelte önmagát, s ebben a szolgálatában fölismerte az isteni Mesterhez való hasonlóvá válás igazi útját. Egyesítette a menyasszony hozományát az édesanya példaadásával, buzgón gyakorolta az evangéliumi erényeket, amelyeket Assziszi Szent Ferenc iskolájában ismert meg. Az Egyház igazi leánya volt, konkrét tanúságtételével Krisztus szeretetét tette láthatóvá az emberek között. Az évszázadok során sokan követték őt, akik úgy tekintettek rá, mint a keresztény erények tiszta példaképére, amelyeket radikális módon élt meg a házasságban, a családban és az özvegységében egyaránt. Példája politikai személyiségek számára is ösztönzőnek bizonyult, hogy buzgóságán felbátorodva a népek közti kiengesztelődésen fáradozzanak.

A nemzetközi Szent Erzsébet-év – amely az elmúlt esztendőben, november 17-én kezdődött Rómában – szolgáljon újabb ösztönzésekkel, hogy mélyebben megérthessük Pannónia e leányának lelkiségét, aki ma is emlékezteti honfitársait és az európai kontinens lakóit az Evangélium halhatatlan értékeinek fontosságára.

Bíboros Úr, bensőséges jókívánságaimat küldöm, és kívánom: Szent Erzsébet személyének és művének mind mélyebb ismerete segítse elő, hogy egyre tudatosabban fedezzék fel Magyarország és egész Európa keresztény gyökereit, a felelős személyek pedig érezzenek ösztönzést arra, hogy harmonikus és másokat tisztelő módon fejlesszék a dialógust az Egyház és a polgári társadalom között – egy valóban szabad és szolidáris világ építése érdekében. A nemzetközi Szent Erzsébet-év legyen kedvező alkalom a magyarok, a németek és egész Európa számára, hogy megjelenítsék az atyáiktól átadott keresztény örökséget, hogy továbbra is ebben találják meg a szükséges forrást, s hogy a nemrég megkezdett új évezredet igazán termékennyé tudják tenni.

Miközben Mindannyiukra hívom Mária, Magyarok Nagyasszonya, Szent István és Szent Erzsébet hathatós védelmét, szívesen adom Önre, Bíboros Úr, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaira, a papságra, a szerzetesekre és a hívekre egyaránt különleges apostoli áldásomat, bőséges mennyei kegyelmek zálogát.

Kelt a Vatikánban, 2007. május 27-én

BENEDICTUS PP. XVI

 

© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana