Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - MT  - PL  - PT ]

APOSTOLIC JOURNEY OF HIS HOLINESS FRANCIS
TO MALTA
(2-3 APRIL 2022)

VISIT TO THE GROTTO OF ST PAUL

PRAYER OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS

Basilica of St Paul in Rabat
Sunday, 3 April 2022

[Multimedia]

____________________________

 

TALBA FIL-GROTTA TA’ SAN PAWL

O Alla tal-ħniena,
fil-providenza tiegħek tal-għaġeb
inti ridt li l-Appostlu Pawlu
jxandar imħabbtek lin-nies ta’ Malta,
li kienu għadhom ma jafukx.
Hu ħabbrilhom il-kelma tiegħek
u fejjaq il-mard tagħhom.

Meħlusa mill-għarqa,
San Pawl u sħabu tal-vjaġġ
sabu jilqgħuhom hawnhekk
nies pagani ta’ qalb tajba,
li ġabu ruħhom magħhom
bi ħlewwa liema bħalha,
għax intebħu li kellhom bżonn
ta’ kenn, ta’ sigurtà u ta’ għajnuna.
Ħadd ma kien jaf isimhom,
mnejn ġejjin jew il-qagħda soċjali tagħhom;
kien jafu biss ħaġa waħda:
li dawn kellhom bżonn l-għajnuna.

Ma kienx hemm ħin għad-diskussjonijiet,
għall-ġudizzji, għall-analiżi jew il-kalkoli:
kien il-mument li jagħtu l-għajnuna;
ħallew dak li kienu qed jagħmlu
u hekk għamlu.

Qabbdu ħuġġieġa kbira,
biex jinxfu u jisħnu.
Laqgħuhom b’qalb miftuħa
u, flimkien ma’ Publiju,
l-ewwel fit-tmexxija u fil-ħniena,
sabulhom fejn joqogħdu.

Missier twajjeb,
agħtina l-grazzja ta’ qalb tajba
li tħabbat bl-imħabba għall-aħwa.
Għinna nagħrfu mill-bogħod il-ħtiġijiet
ta’ dawk li qed jissaraw qalb l-imwieġ tal-baħar,
mibżuqa fuq il-blat ta’ xatt li ma jafuhx.
Agħmel li l-ħniena tagħna
ma tintilifx fi kliem vojt,
imma tkebbes il-ħuġġieġa tal-akkoljenza,
li tnessi l-maltemp,
issaħħan il-qlub u tgħaqqadhom:
il-ħuġġieġa tad-dar mibnija fuq il-blat,
tal-familja waħda ta’ wliedek,
ilkoll aħwa.
Inti tħobbhom bla ma toqgħod tagħżel bejniethom
u trid li jsiru ħaġa waħda
ma’ Ibnek, Ġesù Kristu Sidna,
bil-qawwa tan-nar mibgħut mis-Sema,
l-Ispirtu Qaddis tiegħek,
li jaħraq kull mibegħda,
u matul il-lejl idawwal il-mixja tagħna
lejn is-saltna tiegħek ta’ mħabba u sliem.
℟. Amen.

 

TALBA FIL-BAŻILIKA TA’ SAN PAWL

O Alla, il-ħniena tiegħek hi bla tarf
u t-teżor tat-tjieba tiegħek qatt ma jintemm:
seddaq fit-tjieba l-fidi tal-poplu kkonsagrat tiegħek,
biex bl-għerf tiegħek ilkoll nifhmu
liema mħabba ħalqitna,
liema Demm fdiena,
liema Spirtu nissilna mill-ġdid.
Bi Kristu Sidna.
℟. Amen.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana