Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - LA  - MT  - PL  - PT  - SW ]

Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena (2015-2016)*

 

Mulej Ġesù Kristu,
int li għallimtna nħennu bħalma ħanin hu Missierna tas-Sema,
u għidtilna li min jara lilek jara lilu:
urina wiċċek u nkunu salvi.
Ħarstek mimlija mħabba ħelset lil Żakkew u ’l Mattew mill-jasar tal-flus;
lill-adultera u l-Maddalena milli jqiegħdu l-ferħ tagħhom biss fi ħlejqa;
bikkiet lil Pietru wara t-tradiment,
u wiegħdet il-Ġenna lill-ħalliel niedem.
Agħmel li kull wieħed u waħda minna jisma’ tingħad lilu
dik il-kelma li int lissint lis-Samaritana:
Kieku kont taf id-don ta’ Alla!

Int il-wiċċ li jidher tal-Missier li ma jidhirx,
ta’ Alla li juri s-setgħa tiegħu fuq kollox bil-maħfra u l-ħniena:
agħmel li l-Knisja tkun fid-dinja l-wiċċ tiegħek li jidher,
int li int il-Mulej tagħha, rebbieħ fuq il-mewt u glorjuż.
Int ridt li l-ministri tiegħek ikunu huma wkoll imlibbsa bid-dgħufija
biex jistgħu jħossu għal dawk li qegħdin fl-injoranza u l-iżball;
agħmel li kull min jersaq lejn wieħed minnhom
iħossu milqugħ, maħbub u maħfur minn Alla.

Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u kkonsagrana lkoll bid-dilka tiegħu
biex dan il-Ġublew tal-Ħniena jkun sena ta’ grazzja tal-Mulej
u l-Knisja tiegħu b’ħeġġa mġedda tista’ twassal lill-foqra l-bxara t-tajba,
tħabbar il-ħelsien lill-imjassrin u l-maħqurin, u d-dawl mill-ġdid lill-għomja.

Dan nitolbuhulek bl-interċessjoni ta’ Marija, Omm il-Ħniena,
int li tgħix u ssaltan flimkien mal-Missier u mal-Ispirtu s-Santu
għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.


* www.iubilaeummisericordiae.va
[Arabic, English, French, German, Italian, Latin, Maltese, Polish, Portuguese, Spanish, Swahili]

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana