Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro
Mercoledì, 29 maggio 2019

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy cykl katechez na temat Dziejów Apostolskich, które napisał św. Łukasz Ewangelista, opowiadając nam o pielgrzymowaniu Ewangelii w świecie. Słowo Boże biegnie, rozszerza się, jest dynamiczne. Staje się skuteczne nie dzięki retoryce, pięknego przemawiania, ale dzięki mocy Ducha Świętego. Ewangelia kończy się zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem Pana Jezusa, a Dzieje Apostolskie ukazują obfitość i moc życia Zmartwychwstałego Pana, który dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się Apostołom przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym” (Dz 1, 3). Zapowiedział, że gdy Duch Święty zstąpi na nich, otrzymają Jego moc i będą Jego świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi” (por. Dz 1,7-8). Zmartwychwstały Pan zachęca swoich uczniów, aby nie przeżywali teraźniejszości z niepokojem, ale potrafili oczekiwać na wypełnienie się historii zbawienia. Apostołowie przeżywają razem to oczekiwanie w Wieczerniku, modląc się wytrwale, w duchu jedności. Także i m, prośmy Pana, o umiejętność oczekiwania, modląc się wspólnie, przyzywając Ducha Świętego i prosząc o dar jedności.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini Polacchi. Rivolgo un particolare saluto ai giovani che sabato si recheranno a Lednica, per l’Incontro dei Giovani. Il Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, rivolse a Simon Pietro la domanda: “Mi ami tu?”. Pentito per aver rinnegato il Figlio di Dio, confessò: “Tu sai che Ti amo”. Queste parole che sono il motto del vostro incontro, Dio le ripete incessantemente a ciascuno di noi nel Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, oltreché nell’Eucaristia. Ascoltate con attenzione la Sua voce. I momenti vissuti nella “Panama Polacca”, come in questi giorni chiamate Lednica, sostenga l’entusiasmo della vostra fede, della preghiera, della gioia e della celebrazione comune. Portate via con voi i doni che riceverete: il timbro, simbolo di legame con lo Santo Spirito, ed uno speciale esame di coscienza, basato sul contenuto del quadro di Caravaggio: “La vocazione di San Matteo”. Ricordatevi che la trasformazione di un peccatore in un santo, come è avvenuto nella vita del pubblicano di Cafarnao, è possibile! Vi guidi l’entusiasmo di un cuore convertito e vi benedica Dio. Vi abbraccio con la mia preghiera.

Speaker:

Witam serdecznie Polaków. Szczególne pozdrowienie kieruję dzisiaj do młodzieży, która w sobotę przybędzie do Lednicy na Spotkanie Młodych. Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus zapytał Szymona Piotra: „Czy kochasz mnie?”. Żałując zaparcia się Syna Bożego, wyznał: „Ty wiesz, że cię kocham”. Te słowa, będące hasłem waszego spotkania, Bóg powtarza nieustannie do każdego w sakramencie Pokuty i Pojednania, a zwłaszcza w Eucharystii. Uważnie słuchajcie Jego głosu. Niech chwile przeżywane w „Polskiej Panamie”, jak nazywacie w tych dniach Lednicę, przenika entuzjazm waszej wiary, modlitwy, radości i wspólnego świętowania. Zabierzcie ze sobą w drogę to, co otrzymacie w darze: pieczęć, symbol więzi z Duchem Świętym oraz specjalny rachunek sumienia oparty na treści obrazu Caravaggia „Powołanie świętego Mateusza”. Pamiętajcie, że przeobrażenie się grzesznika w świętego, jak w życiu Celnika z Kafarnaum jest możliwe! Niech was prowadzi entuzjazm nawróconego serca, a Bóg niech wam błogosławi. Ogarniam was moją modlitwą.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana