Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Mercoledì, 2 ottobre 2019

[Multimedia]


 

Speaker

Ojciec Święty kontynuuje lekturę Dziejów Apostolskich. Po męczeństwie Szczepana wybuchło „wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim” (Dz 8,1). Apostołowie pozostają w Jerozolimie, natomiast liczni chrześcijanie chronią się w Judei i Samarii. Tu zaczyna ewangelizować diakon Filip, a jego głoszeniu Słowa towarzyszy wiele uwolnień od złego ducha i uzdrowień. Duch Święty wyznacza nowy etap na drodze Ewangelii: pobudza Filipa, by wyszedł na spotkanie nieznajomego, którego serce było otwarte na Boga. Poznaje wysokiego urzędnika królowej Etiopii, zarządcę jej skarbca. Ten człowiek wraca do swego kraju po pobycie w Jerozolimie, gdzie udał się, aby oddać cześć Bogu. Siedząc w powozie, czyta zwój proroka Izajasza, czwartą pieśń „sługi Pańskiego”. Filip podchodzi do wozu i pyta go: „Czy rozumiesz, co czytasz?” (Dz 8,30). Etiopczyk odpowiada: „Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni?” (Dz 8, 31). Filip daje swojemu rozmówcy klucz do odczytania: tym łagodnym cierpiącym sługą, który nie odpowiada złem na zło i który, chociaż uważa siebie za przegranego, wyzwala lud od niegodziwości i wydaje owoc dla Boga, jest Chrystus. W Chrystusie - łagodnym cierpiącym słudze, który, choć uważany jest za przegranego, wyzwala lud od niegodziwości - Etiopczyk, doświadczony przez los, odkrywa swoją zdolność do wydawania owoców. Spotkanie z Filipem pobudza go do prośby o chrzest. Z wód chrzcielnych wyłania się nowy człowiek, cudzoziemiec, który nie jest już dyskryminowany, lecz jest członkiem ciała Chrystusa, ponieważ przez chrzest przyoblekł się w Niego i należy do Niego na zawsze (por. Ga 3, 27.29).

Santo Padre

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, ieri è iniziato il Mese Missionario Straordinario. “Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo”. Infatti tutti, come “Battezzati e inviati”, siamo chiamati ad essere testimoni di Cristo e sostenitori dei missionari che portano il Vangelo a tutti i popoli del mondo. La nostra preghiera e i gesti concreti di solidarietà li accompagnino sempre. Vi benedico di cuore.

Speaker

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wczoraj rozpoczął się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. „Obchody tego miesiąca pomogą nam przede wszystkim w ponownym odkryciu misyjnego znaczenia naszego przylgnięcia wiary do Jezusa Chrystusa, wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie Chrztu św.” Wszyscy bowiem, jako „Ochrzczeni i posłani”, jesteśmy wezwani, byśmy sami byli świadkami Chrystusa i byśmy wspierali misjonarzy, którzy niosą Ewangelię wszystkim ludom na świecie. Niech im zawsze towarzyszy nasza modlitwa i konkretne dzieła solidarności. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana