Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - IW  - PL  - PT ]

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z OKAZJI 50. ROCZNICY
SPOTKANIA PAPIEŻA PAWŁA VI I PATRIARCHY ATENAGORASA W JEROZOLIMIE

(24-26 MAJA 2014)

 SPOTKANIE Z WŁADZAMI KRÓLESTWA JORDANII

PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Amman
Sobota, 24 maja 2014 r.

Video

 

Wasza Wysokość,
Ekscelencje,
Drodzy bracia biskupi,
Drodzy przyjaciele,

Dziękuję Bogu za to, że mogę odwiedzić Haszymidzkie Królestwo Jordanii idąc śladami moich poprzedników Jana Pawła II i Benedykta XVI, i dziękuję Jego Wysokości  Abdullahowi II za jego serdeczne słowa powitania, mając w żywej pamięci niedawne spotkanie w Watykanie. Moje pozdrowienia kieruję także do członków rodziny królewskiej, rządu i narodu Jordanii, kraju o bogatej historii i wielkim znaczeniu religijnym dla judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Kraj ten udziela hojnego przyjęcia wielu uchodźcom palestyńskim, irackim oraz pochodzącym z innych obszarów kryzysowych, zwłaszcza z sąsiedniej Syrii, wstrząsanej nazbyt długo trwającym konfliktem. Taka gościnność, Wasza Wysokość, zasługuje na uznanie i wsparcie społeczności międzynarodowej. Kościół katolicki, na miarę swoich możliwości, pragnie zaangażować się w pomoc uchodźcom i osobom potrzebującym, zwłaszcza poprzez Caritas Jordania.

Zauważając ze smutkiem utrzymywanie się silnych napięć na obszarze Bliskiego Wschodu, dziękuję władzom Królestwa za to, co robią i zachęcam do dalszego angażowania się w poszukiwanie pożądanego trwałego pokoju w całym regionie. Dla osiągnięcia tego celu konieczne i pilniejsze niż kiedykolwiek jest pokojowe rozwiązanie kryzysu syryjskiego, a także sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Korzystam z tej okazji, aby ponowić wyrazy głębokiego szacunku i poważania dla wspólnoty muzułmańskiej i wyrazić uznanie dla przewodniej roli Waszej Wysokości w promowaniu adekwatniejszego zrozumienia wartości głoszonych przez islam i pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii. Wasza Wysokość jest znany jako człowiek pokoju i budowniczy pokoju: dziękuję! Wyrażam wdzięczność Jordanii za popieranie szeregu ważnych inicjatyw na rzecz dialogu międzyreligijnego krzewienia porozumienia między wyznawcami judaizmu, chrześcijanami i muzułmanami, w tym „Ammańskiego Orędzia Międzyreligijnego” oraz promowania w ramach ONZ corocznych obchodów „Tygodnia Zgody Między Wyznaniami”.

Chciałbym teraz pozdrowić z miłością wspólnoty chrześcijańskie, przyjęte w Królestwie, wspólnoty obecne w tym kraju od czasów apostolskich i wnoszące swój wkład w dobro wspólne społeczeństwa, w które są w pełni włączone. Choć są dzisiaj liczebnie mniejszością, mogą one prowadzić wyspecjalizowane i cenione działania w dziedzinie edukacji i zdrowia, za pośrednictwem szkół i szpitali. Mogą też wyznawać swoją wiarę w pokoju, poszanowaniu wolności religijnej, która jest podstawowym prawem człowieka,  i gorąco pragnę, aby była bardzo poważana na całym Bliskim Wschodzie i na całym świecie. „Obejmuje ona równocześnie na poziomie indywidualnym i zbiorowym wolność sumienia w sprawach religijnych oraz swobodę kultu. Obejmuje też swobodę wyboru religii, którą uważa się za prawdziwą, i publiczne wyrażanie swojej wiary” (Benedykt XVI, Adhort. ap. Ecclesia in Medio Oriente, 26). Chrześcijanie czują się i są pełnoprawnymi obywatelami i zamierzają przyczynić się do budowania społeczeństwa wraz ze swoimi muzułmańskimi rodakami, wnosząc swój specyficzny wkład.

Kieruję wreszcie szczególne życzenia pokoju i dobrobytu do Królestwa Jordanii i jego narodu, z nadzieją, że obecna wizyta przyczyni się do zintensyfikowania i krzewienia dobrych i przyjaznych stosunków między chrześcijanami a muzułmanami. Niech Pan chroni wszystkich od lęku przed zmianami, o którym Wasza Wysokość wspomniał.

Dziękuję wam za wasze gorące przyjęcie i życzliwość. Niech Wszechmogący i Miłosierny Bóg obdarzy Wasze Wysokości szczęściem i długim życiem oraz obdarzy Jordanię swym błogosławieństwem. Salam!

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana