Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

JANA PAWŁA II

Orędzie 

URBI et ORBI  

Wielkanoc, 11 kwietnia 2004 r.

     

1. Resurrexit, alleluja! Zmartwychwstał, alleluja!
To radosne orędzie paschalne, które rozległo się z mocą
tej nocy podczas Wigilii,
również w tym roku umacnia naszą nadzieję.
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał
(Łk 24, 5-6).
Tymi słowami Anioł dodaje otuchy niewiastom przybyłym do grobu.
Te słowa liturgia paschalna powtarza także nam,
ludziom trzeciego tysiąclecia:
Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje pośród nas!
Odtąd Jego imię brzmi: „Żyjący”,
śmierć nad Nim nie ma już żadnej władzy (por. Rz 6, 9). 

2. Resurrexit! Ty, Odkupicielu człowieka,
powstajesz dziś z grobu zwycięski, aby również nam,
niepokojonym przez mroki licznych zagrożeń,
ofiarować Twoje życzenie radości i pokoju.
Do Ciebie, o Chryste, nasze życie i nasz przewodniku,
niech się zwróci każdy,
kogo dręczy pokusa zniechęcenia i rozpaczy,
aby usłyszeć przesłanie nadziei, która nie zawodzi.
W tym dniu Twego zwycięstwa nad śmiercią,
niech ludzkość odnajdzie w Tobie, o Panie, odwagę,
aby solidarnie stawić czoło tylu przejawom zła, które ją dręczy.
Niech znajdzie zwłaszcza siłę, by przeciwstawić się
nieludzkiemu, niestety coraz bardziej szerzącemu się zjawisku terroryzmu,
który gardzi życiem i sprawia,
że w codzienność rzesz ludzi uczciwie pracujących i pragnących pokoju
zakrada się niepokój i niepewność.
Niech Twoja mądrość oświeci ludzi dobrej woli,
którzy słusznie przeciwstawiają się tej pladze. 

3. Niech działania instytucji krajowych i międzynarodowych
przyspieszą pokonywanie obecnych trudności
i ułatwią zdążanie 
ku bardziej uporządkowanej i pokojowej organizacji świata.
Niech utwierdzą się i umocnią działania odpowiedzialnych
za odpowiednie zaradzenie trwałym konfliktom,
znaczącym krwią niektóre regiony Afryki,
Irak i Ziemię Świętą.
O Ty, pierworodny pośród wielu braci, spraw,
aby wszyscy, którzy uważają się za dzieci Abrahama,
odkryli na nowo braterstwo, które ich jednoczy
i nakłania ich, by szukali możliwości współdziałania i pokoju.

4. Posłuchajcie wszyscy, którym leży na sercu przyszłość człowieka!
Posłuchajcie ludzie dobrej woli!
Pokusa zemsty
niech ustąpi odwadze przebaczenia;
niech kultura życia i miłości
obróci wniwecz logikę śmierci;
niech powróci ufność, aby dać wytchnienie narodom.
Jeżeli nasza przyszłość jest jedna,
zadaniem i obowiązkiem wszystkich jest budować ją
z cierpliwą i przykładną dalekowzrocznością. 

5. Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty, który pokonałeś śmierć, jedynie Ty
masz słowa życia wiecznego
(J 6, 68).
Do Ciebie zanosimy z ufnością naszą modlitwę,
prosząc o pocieszenie
dla rodzin tak licznych ofiar przemocy.
Pomóż nam niestrudzenie pracować, 
aby nastał świat bardziej sprawiedliwy i solidarny,
któremu Ty dałeś początek zmartwychwstając.
W wypełnianiu tego zadania towarzyszy nam
Ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana (por. Łk 1, 45).
Błogosławiona jesteś, Maryjo, milczący świadku Paschy!
Ty, o Matko Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,
która w godzinie cierpienia i śmierci
zachowałaś płomień nadziei,
naucz i nas,
jak pośród sprzeczności upływającego czasu
stawać się przekonującymi i radosnymi świadkami
wiecznotrwałego orędzia życia i miłości,
jakie niesie światu zmartwychwstały Odkupiciel. 

    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana