Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HU  - IT  - PL  - PT ]

Przemówienie Jana Pawła II
do Członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej

Czwartek, 7 października 2004

  

Księże Kardynale,
czcigodni Bracia w biskupstwie,
czcigodni i szanowni Profesorzy!

1. Odbywająca się w tych dniach sesja plenarna rozpoczyna kolejne pięciolecie prac Międzynarodowej Komisji Teologicznej, siódme od jej powstania. Cieszę się, że mogę was przyjąć z tej okazji, w momencie, gdy rozpoczynacie nowy etap refleksji teologicznej; życzę, aby był on owocny i służył dobru całego Kościoła. W sposób szczególny pozdrawiam kard. Josepha Ratzingera, któremu serdecznie dziękuję za uczucia wyrażone w przemówieniu powitalnym,

2. Tematy, nad którymi Komisja będzie pracować w najbliższych latach, są bardzo ważne. Pierwszy z nich to los zmarłych bez chrztu dzieci; Nie chodzi tu o jakąś odosobnioną kwestię teologiczną. Temat ten jest głęboko związany z innymi podstawowymi zagadnieniami, takimi jak: powszechna zbawcza wola Boga, jedyne i powszechne pośrednictwo Jezusa Chrystusa, rola Kościoła, powszechnego sakramentu zbawienia, teologia sakramentów, znaczenie nauki o grzechu pierworodnym... Przedmiotem waszej refleksji musi być zatem nexus między tymi wszystkimi tajemnicami, co pozwoli wam wypracować syntezę teologiczną, pomocną w coraz bardziej spójnej i światłej pracy duszpasterskiej.

3. Nie mniej ważny jest drugi temat, czyli naturalne prawo moralne. Jak wiecie, wypowiadałem się już na ten temat w Encyklikach Veritatis splendor i Fides et ratio. Kościół zawsze był przekonany, że Bóg obdarzył człowieka zdolnością poznania światłem rozumu podstawowych prawd o ludzkim życiu i przeznaczeniu, a konkretnie, norm prawidłowego postępowania. Przypominanie naszym współczesnym o tej umiejętności ma wielkie znaczenie dla budowania dialogu z wszystkimi ludźmi dobrej woli i dla różnych form współżycia opartych na wspólnym fundamencie etycznym. Objawienie chrześcijańskie nie powoduje, że to poszukiwanie prawdy staje się bezużyteczne, przeciwnie, skłania do niego, oświecając drogę światłem Chrystusa, w którym wszystko ma swe istnienie (por. Kol 1, 17).

Wasze doświadczenia zdobyte w różnych krajach świata i znajomość problemów teologicznych pomogą wam nadać tej refleksji konkretną i organiczną formę.

4. Wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny zawierzam waszą pracę, prosząc Pana, aby podczas tej sesji ożywiał was duch głębokiej modlitwy i braterskiej komunii w świetle Mądrości, która pochodzi z Wysoka.

Z ufnością proszę was, abyście wytrwale rozważali wyznaczone tematy, a na znak mojej bliskości udzielam wam mego błogosławieństwa.

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana