Index   Back Top Print

[ IT  - SK ]

VIAGGIO APOSTOLICO IN CANADA
(9-20 SETTEMBRE 1984)

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
ALLA COMUNITÀ SLOVACCA DI RITO BIZANTINO

Unionville (Toronto)
Sabato, 15 settembre 1984

 

Drahí bratia a sestry v Kristu!

1. Sradost'ou pochádzajúcou od vzkrieseného Spasitel'a pozdravujem slovenskú pospolitost' byzantského obradu eparchie svätého Cyrila a Metoda v Toronte. Vyslovujem tiež bratský pozdrav cirkevným a občianskym predstavitel'om, ktorí nás dnes večer poctili svojou prítomnost'ou. Som vel'mi rád, že som medzi vami, aby som posvätil základný kameň katedrály Premenenia, a že sa môžem spojit' s vami pri vzdávaní chvály a vd'aky Bohu za divy, ktoré urobil uprostred vás.

2. Obdivuhodná Božia prozretel'nost' bola skutočne s vami v tejto krajine, ochraňovala vás a spravovala vaše životy odvtedy, čo ste sem prišli ako prist'ahovalci. Z mnohých znakov Božej prozretel'nej starostlivosti spomíname, ako ste pred dvadsiatimi rokmi, v tisić devät'sto šest'desiatom štvrtom, dostali svojho vlastného biskupa byzantského obradu. Neskôr, y tisíc devät'sto osemdesiatom roku, bola ustanovená eparchia svätého Cyrila e Metoda. A v posvätení tejto novej katedrály vidíme d'alšie znamenie, ako Božia ruka riadi vaše osudy a bedlí nad vami kažýdy deň. Tá istá Prozretel'nost', ktorá bola oporou vášho l'udu vo vel'kých utrpeniach a súženiach, ktoré podstúpila vaša cirkev na Slovensku, vás priviedla k tomuto dňu.

Dúfam a modlím sa za to, aby eparchia svätého Cyrila e Metoda pokračovala a prekvitala, a tak sa v Kristovi stala čoraz účinnejším prostriedkom evanjelizácie a príkladom opravdivého krest'anského života. Kiež Pán urýchli aj čas pokoja a úplnej slobody pre Cirkev v krajine, z ktorej pochádzate, aby « vaša radost' bola úplná »[1].

3. Dve historické udalosti tisíc devät'sto osemdesiateho roku majú osobitnú dôležitost' pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade a obidve slúžia na väčšiu úctu pamiatky svätého Cyrila a Metoda. Trinásteho októbra v spomínanom roku som ustanovil eparchiu v Toronte, ktorá nesie ich mená, a tridsiateho prvého decembra som vyhlásil týchto dvoch svätých bratov za patrónov celej Európy, spolu so svätým Benediktom.

Svätý Cyril a Metod sú právom známi ako apoštoli Slovanov. Nadchnutí misionárskou horlivost'ou zanechali svoju domovinu a roku osemsto šest'desiat tri začali hlásat' Kristovo evanjelium na Morave a na Slovensku. Aby mohli l'udu hlásat' vieru, preložili do slovienskej reči Sväté písmo a liturgické knihy. Tým sa pričinili o to, že ich evanjelizačné úsilie malo vel'ký úspech. Okrem toho položili základy pre literárny rozvoj náboženskej a sociálnej kultúry Slovanov.

Títo vel'kí svätí misionári sú tiež známi svojím úsilím o jednotu Cirkvi. Boli horlivými kňazmi byzantského obradu a vykonávali svoju pastoračnú prácu v spojení s cirkvou v Carihrade, ktorá ich poslala, i s cirkvou v Ríme, ktorá ich poslanie potvrdila.

Po jedenástich storočiach si ešte stále s vel'kým obdivom a s hlbokou vd'akou voči Bohu spomíname na statoččiny svätého Cyrila a Metoda. Staroslovienska reč posvätnej liturgie byzantského obradu je akoby živým pamätníkom ich nesmierneho vplyvu na Cirkev. Aj budúce generácie si budú spomínat' na ich horlivost' za Božie slovo, na ich oddanost' slovanskej kultúre, na ich lásku k posvátnej liturgii a na ich vel'ké úsilie o jednotu. Pre tieto a pre iné príčiny apoštoli Slovanov nás dnes inšpirujú a zároven podporujú svojimi modlitbami.

4. Teším sa, že môžem posvätit' základný kameň novej katedrály Premenenia. Ako hlavný chrám eparchie táto katedrála je symbolom svetla evanjelia, ktoré, sa podáva d'alej prostredníctvom učenia biskupa. A je aj symbolom duchovného dedičstva slovenskeho národa. Tu sa bude slávit' byzantská liturgia v plnej svojej nádhernej a velebnej kráse. Tu bude biskup osobitným spôsobom ohlasovat' evanjelium a odovzdá vám a vašim det'om i det'om vašich detí pravoverné učenie Cirkvi.

Meno novej katedrály usmerňuje našu pozornost' na nášho Spasitel'a Ježiša Krista a na tú chvíl'u dejín l'udstva, ked' Petrovi, Jakubovi a Jánovi dal uzriet' slávu, ktorú má spolu s Otcom. Toto zjavenie Ježiša ako milovaného Božieho Syna utvrdilo apoštolov vo viere. A neskôr ich bude udržovat' v temných chvíl'ach Ježišovho utrpenia, ako aj vo chvíl'ach, ked' budú mat' účast' na Kristovom kríži. Teda Premenenie a táto katedrála, ktorá nesie jeho meno, nám dáva nádej, že budeme mat' účast' na tomto tajomstve a že z Božej milosti budeme aj my premenení, aby sme mali účast' na jeho sláve.

Pri tejto príležitosti sa naše myšlienky vracajú k Pavlovi šiestemu, ktorý zomrel šiesteho augusta, v deň, ked' sa slávi tajomstvo Premenenia tak podl'a byzantského, ako aj podl'a rímskeho obradu. To on vám dal roku tisíc devät'sto šest'desiat štyri biskupa Rusnáka. Aj táto nová katedrála Premenenia je do istej miery prejavom pastierskej starostlivosti tohto vel'kého pápeža o vás a o všetkých Slovanov. Ked' dnes konám posviacku tohto základného kameňa, Rímska cirkev obnovuje svoju lásku a pastoračnú starostlivost' o váš národ.

5. Teraz by som chcel vyslovit' osobitnú pochvalu biskupovi Boreckému a celej Ukrajinskej eparchii v Toronte za bratskú podporu a povzbudenie, ktoré počas tol'kých rokov poskytovali Slovákom byzantského obradu. Ich rešpekt voči odlišným náboženslcým a kultúrnym tradíciám a ich ochota pomáhat' vel'mi prispeli k ustanoveniu eparchie svätého Cyrila e Metoda. Ich spolupráca bola pre iné komunity vzorom súladu a bratskej pomoci.

Prv než by som skončil, chcem vám vyjadrit', akú radost' mi pôsobí vaša oddanost' Márii, Matke Božej. Je to zjavné vo vašej liturgii a prejavuje sa to aj vydávaním časopisu s názvom « Maria ». Tento časopis je potechou pre l'ud vzdialený od svojej domoviny a je aj prostriedkom na sírenie mariánskej úcty. Len pokračujte v tomto chvályhodnom podujatí a nech vás Panna Mária sprevádza na vašej ceste!

Drahí bratia a sestry v Kristu, kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista; bud'te silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu; zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery. « Milost' nášho Pána JežIša Krista nech je s vami všetkými »[2].


[1] Cfr. Io. 15, 11.

[2] 2 Thess. 3, 18.

 

 

© Copyright  1984 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana