Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI.

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI

Srijeda, 26. travnja 2006.

 

Duh Sveti u Predaji nastavlja djelo spasenja

Draga braćo i sestre,

Crkveno zajedništvo - potaknuto i podržavano Duhom Svetim, čuvano i promicano apostolskom službom - ne širi se samo na sve vjernike određenog povijesnog razdoblja (sinkronijsko zajedništvo). Prema svjedočanstvu Novog zavjeta, ono obuhvaća i sva vremena i sve naraštaje (dijakronijsko zajedništvo). Duh se predstavlja kao jamac djelatne prisutnosti otajstva u povijesti, On koji jamči ostvarenje toga otajstva kroz vjekove. Zahvaljujući Tješitelju, iskustvo Uskrsloga, što ga je imala apostolska zajednica s početaka Crkve, moći će biti proživljavano i u sljedećim naraštajima, ukoliko je prenijeto i aktualizirano vjerom, u štovanju i zajedništvu Božjega naroda, koji hodočasti kroz vrijeme. U tome prenošenju dobara spasenja, koje od kršćanske zajednice čini stalnu aktualizaciju izvornoga zajedništva, snagom Duha, sastoji se Apostolska predaja Crkve. Tako se naziva jer je rođena u svjedočanstvu apostola i zajednice učenika u doba početaka, predana je pod vodstvom Duha Svetoga u spisima Novoga zavjeta, a Crkva joj se neprestano vraća kao svome temelju i svojoj normi putem neprekinutoga slijeda apostolske službe.

Već u onim prilikama gdje Isus govori o konačnom Izraelu prisutna je njegova nakana da proširi plodove otkupiteljskog djela na čitav svijet, obuhvaćen u proročkome viđenju hodočašćem naroda prema Jeruzalemu (usp. Iz 2,2-5). Uskrsli, potom, izričito povjerava apostolima (usp. Lk 6,13) zadatak da njegovim učenicima načine sve narode, jamčeći svoju prisutnost i svoju pomoć sve do kraja vremena (usp. Mt 28,19s). Univerzalizam spasenja zahtijeva, stoga, da se spomen-čin Uskrsa slavi bez prekida u povijesti sve do slavnoga povratka Kristova (usp. 1 Kor 11,26). Tko će aktualizirati spasenjsku prisutnost Gospodina Isusa putem službe apostola - poglavara eshatološkoga Izraela (usp. Mt 19,28) - i putem cjelokupnog života naroda novoga saveza? Odgovor je jasan: Duh Sveti. Djela apostolska - nastavljajući nacrt Lukina evanđelja - živo opisuju međusobno prožimanje Duha, Kristovih poslanika i od njih okupljene zajednice. Zahvaljujući djelu Tješitelja, apostoli i njihovi nasljednici mogu ostvariti u vremenu poslanje primljeno od Uskrsloga. "Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega..." (Lk 24,48s). "Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje" (Dj 1,8). "I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju" (Dj 5,32).

Dakle sam Duh, po polaganju ruku i molitvi apostola, posvećuje i šalje nove glasnike Evanđelja (tako, na primjer, u Dj 13,3s i 1 Tim 4,14). Dok se na nekim mjestima kaže da Pavao postavlja starješine u Crkvama (usp. Dj 14,23), drugdje se izjavljuje da je Duh taj koji ustanovljuje pastire stada (usp. Dj 20,28). Djelo Duha i djelo Pavlovo na taj se način u potpunosti međusobno prožimaju. U času svečanih odluka za život Crkve, Duh je prisutan kako bi je vodio: "Zaključismo Duh Sveti i mi..." (Dj 15,28); Crkva raste i hodi "u strahu Gospodnjem... utjehom Svetoga Duha" (Dj 9,31). Upravo je ova trajna aktualizacija djelatne prisutnosti Gospodina Isusa u svome narodu ostvarena Duhom Svetim i izražena u Crkvi putem apostolske službe i bratskoga zajedništva, ono što se u teološkom smislu podrazumijeva pod pojmom Predaje: to nije jednostavno prenošenje sadržaja na početku predanoga apostolima, nego djelatna prisutnost Gospodina Isusa, raspetoga i uskrsloga, koja u Duhu prati i vodi njime okupljenu zajednicu. Predaja je zajedništvo vjernika oko zakonitih pastira u tijeku povijesti, zajedništvo što ga hrani Duh Sveti omogućujući povezanost između iskustva apostolske vjere, življene u izvornoj zajednici učenika, te sadašnjega iskustva Krista u njegovoj Crkvi. Drugim riječima, Predaja je organski kontinuitet Crkve, svetog Hrama Boga Oca, izgrađenog na temelju apostola, koji stoji na okupu zahvaljujući zaglavnom kamenu, Kristu, po životvornom djelovanju Duha: "Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu" (Ef 2,19-22).

Zahvaljujući Predaji, zajamčenoj po službi apostola i njihovih nasljednika, voda života što izvire iz boka Kristova i njegova spasonosna krv dostižu žene i muškarce svih vremena. Tako, Predaja je trajna prisutnost Spasitelja koji nas dolazi susresti, otkupiti i posvetiti u Duhu po služenju svoje Crkve, na slavu Oca.

Pozdrav hrvatskim hodočasnicima na hrvatskom:

Od srca pozdravljam sve hrvatske hodočasnike iz Kanade! Uskrsli Gospodin, koji je i kroz zatvorena vrata ušao u dvoranu posljednje večere i obradovao svoje učenike zamijenivši njihov strah sigurnom vjerom, neka pohodi i vaša srca darujući vam trajno svoj mir. Hvaljen Isus i Marija!

                           Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana