Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 27 październik 2021 r.

[Multimedia]

__________________________

Speaker:

Święty Paweł, w Liście do Galatów, przypomina wspólnocie pierwszych chrześcijan, by nie opierali swojej religijności tylko na obrzędach i przestrzeganiu nakazów tradycji. Przypomina, że w centrum tajemnicy zbawienia i wiary jest krzyż Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ten, który pokonał śmierć udziela wszystkim owoców swego Ducha. Pragnąc ich należy jednak pamiętać, że dążenia ducha i ciała są sobie przeciwstawne. Uczynki ciała to zachowania sprzeczne z Duchem Boga, które prowadzą do „niezgody, sporów, podziałów, zazdrości, rozłamów, nienawiści” (Ga 5, 20). Owocem Ducha jest zawsze „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, opanowanie” (Ga 5, 22). Chrześcijanie, którzy przez chrzest „przyoblekli się w Chrystusa” (Ga 3, 27) są powołani, aby żyć w taki właśnie sposób. Warto zapytać: czy nasze życie jest rzeczywiście zgodne z Duchem Bożym? Czy rodzi takie owoce? Jeśli nie, to spójrzmy na wymogi wiary nie przez pryzmat zakazów, obrzędowości, przykazań, które wydają się nam surowe i niemożliwe do wypełnienia, lecz przez pryzmat Bożej miłości rozlanej w naszych sercach, która rodzi owoce Ducha. Pamiętajmy, że tylko ta Miłość ma moc pociągnąć nas i przemienić nasze serca.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Su richiesta della fondazione polacca “Sì alla vita”, oggi ho benedetto le campane che portano il nome: “La voce dei non nati”. Sono destinate all’Ecuador e all’Ucraina. Per queste nazioni e per tutti siano segno di impegno in favore della difesa della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale. Che il loro suono annunci al mondo il “Vangelo della vita”, desti le coscienze degli uomini e il ricordo dei non nati. Affido alla vostra preghiera ogni bambino concepito, la cui vita è sacra e inviolabile. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Na prośbę polskiej fundacji „Życiu tak” poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł: „Głos nienarodzonych”, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla tych narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niech ich brzmienie głosi światu „Ewangelię życia”, budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana