Index   Back Top Print

[ IT  - NL ]

VISITA PASTORALE NEI PAESI BASSI

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
DURANTE LA SOSTA ALL'ARCIVESCOVADO DI MECHELEN

Belgio
Sabato, 18 maggio 1985

 

Geliefde Broeders in het episcopaat,

1. Ik was gelukking u in Rome te ontvangen ter gelegenheid van uw bezoek « ad limina » op 18 september 1982.

Ik ben nog gelukkiger nu ik u vandaag een tegenbezoek breng en uw land doorkruis, waarvan veel plaatsen me reeds vertrouwd waren. Ik ben gelukkig ter plaatse het geliefde volk van België te ontmoeten, het geloofsgetuigenis van uw kerkelijke gemmenschappen te ontvangen, en, samen met u, uw pristers, religieuzen en gelovigen in hun christelijke roeping te bevestigen. Het belangrijkste moment van zo een apostolische reis blijft het gesprek dat ik mag hebben met u, de Herders van deze Kerk, om samen opnieuw het gewijde ambt te overwegen dat de Heer ons toevertrouwt, als opvolgers van de Apostelen.

2. Op de eerste plaats moeten we God bedanken voor al het apostolisch werk dat hier in België, onder de stuwing van de Heilige Geest, tot stand is gekomen, vanaf de inplanting van de Kerk. De bisdommen Tongeren en Doornik bestaan, volgens, zékere aanwijzingen, reeds in de zesde eeuw. In onze tijd, waarin we de evangelisatie zeer moeilijk achten, is het goed terug te denken aan het geloof en de missionaire moed van die pioniers, die stichters en die predikers van het Evangelie, die de oorspronkelijke bevolking en de nakomelingen van de opeenvolgende invallers in staat achtten om het Evangelie te ontvangen en te beleven. Vernoemen we minstens Sint-Amandus en Sint-Rernaclus, uit de zevende eeuw, Sint-Norbertus en Sint-Bernardus uit de twaalfde eeuw. De abdijen, die steeds talrijker werden, bevorderden terzelfderztijd de ontwikkeling van het geloof, de cultuur en de landbouw, zoals op vele plaatsen in de latijnse Kerk. Ook de gemeenschappen rond de kapittelkerken en de collegiale kerken ontwikkelden zich, zoals later de kloosters van de franciskanen, en dominikanen, alsook deze van de vrouwelijke religieuzen: norbertinessen, cisterciënzerinnen, franciskanessen en begijnen. De mystiekers bekleedden een eigen plats in de middeleeuwen: zoals de heilige Juliana van Cornillon en de gelukzalige Jan van Ruusbroec.

Uw steden zelf zijn bloeiende religieuze centra geworden. Hier is een christelijke beschaving geboren die zich ontwikkeld heeft in harmonie met de Kerken van de andere landen, binnen de katholieke gemeenschap, maar ook met eigen kenmerken en tradities, die de kunst en de gebruiken in elke provincie getekend hebben. Denken we maar aan de vlaamse schilderkunst, met haar zin voor inner- lijkheid en aan de bloeitijd van de miniaturen in de getijdenboeken. Wat men toen de Lage Landen noemde, was gekenmerkt door een met het christelijk geloof verbonden « humanisme ». De universiteit van Leuven is, sinds 1425 het symbool van deze syrnbiose tussen geloof en cultuur. De nieuwe religieuze instituten van de jezuïeten, de capucijnen, de recolletten, de oratorianen, droegen bij tot de christelijke heropleving. Het valt op hoe, van de middeleeuwen tot nu, het christenvolk solied is, en aan zijn ideaal en inzet uitdrukking weet te geven in tal van verenigingen.

Uit de geschiedenis blijkt duidelijk de moed en de stevige gehechtheid van de belgische bevolkingsgroepen aan het katholiek geloof. Hun houding tegenover het geloof van de Reformatie of tegenover de rnaatregelen van de protestantse vorsten, vanaf de protestantse vorsten, vanaf de zestiende eeuw alsook bij de opstand van 1830 laat hierover geen twijfel; evenmin het verzet van de belgische katholieken en hun bisschoppen tegen de doctrines van de franse encyclopedisten, tegen de anti-kerkelijke wetten van Oostenrijk, tegen de anti-godsdienstige politiek tijdens de franse bezetting. De gehechtheid aan het katholiek geloof was één van de essentiële bindmiddelen van de belgische natie.

Deze katholieke overtuiging heeft ook altijd uitdrukking gevonden in een bijzondere band met Rome en de Apostolische Stoel en in een onvoorwaardelijke gehechtheid aan de persoon van de Paus. Dit kwam op een ontroerende wijze tot uiting tijdens de gebeurtenissen van 1870.

Uit het nog meer nabije verleden wil ik de belangrijke bijdrage maar vermelden van belgische bisschoppen tijdens de concilies: van Kardinaal Dechamps, op Vaticanum 1; van Monseigneur De Smedt, Monseigneur Charue, Monseigneur Heuschen en Kardinaal Suenens op Vaticanum II. In het verleden en ook nu hebben meerdere van uw landgenoten grote verantwoordelijkheden op zich genomen in dienst van de Heilige Stoel. Twee overleden vrienden wil ik hier toch vernoemen: Monseigneur Marcel Uylenbroeck en Monseigneur Albert Descamps.

Ook de bloei van tairijke religieuze congregaties, sinds de vorige eeuw en de oprichting van veel katholieke werken door de leken, zou ik hier moeten vermelden als tekenen van christelijke vitaliteit. Maar ik eindig met een rijkdom te vernoemen waar geheel de Kerk aan houdt: de missionaire roepingen, ad intra en ad extra. Het moge volstaan de namen te noemen van pater Verbiest in China, van pater Lievens in India, van pater Damiaan op Molokaï — wiens proces tot zaligverklaring aan de gang is —, van pater Théophile Verbist, stichter van de paters van Scheut, met alle missionarissen van deze religieuze familie. Daarnaast zijn er nog de zowat drie- duizend missionarissen, mannen en vrouwen, die vertrokken zijn naar wat men « belgisch Kongo » heete en tenslotte, in een andere zin, Kardinaal Cardijn. Zo heeft België in de universele Kerk en in de wereld een uitstraling gehad die niet in verhouding was tot zijn klein grondgebied. In meerdere aziatische, amerikaanse en vooral afrikaanse landen is het christendom ingeplant mede dank zij de Belgen die alles hebben verlaten om hen de Blijde Boodschap te brengen.

Ja, geliefde broeders, de Kerk die in België is, mag fier zijn en met u heb ik deze fierheid willen delen. Het is fierheid die voor alles dankzegging is tegenover de Heer. Maar ze houdt ook een hoopvol perspectief in: God heeft geen spijt over zijn gaven. De weg blijft gebaand in al zijn pracht zelfs al is de huidige context niet te vergelijken met die van vroeger. Hoe zouden wij kunnen denken dat hier een bron van christelijk leven zou opdrogen, dat de missionaire bezieling zou gaan uitdoven, terwijl toch de Heilige Geest dezelfde is, gisteren en vandaag? Integendeel, het uur is gekomen om de tweede evangelisatie aan te vatten die gij wenst en waartoe gij oproept.

3. Vous êtes affrontés, en effet, dans votre propre pays, à de nouveaux besoins d'évangélisation. La tâche peut sembler inédite, plus ardue que jamais. Les réalités de « société pluraliste », de « sécularisation », de laïcisme, de distance par rapport à l'Institution religieuse, d'indifférentisme religieux, voire d'athéisme, sont autant de défis qui découragent certains de vos prêtres et de vos fidèles. Je sais que vous, évêques, vous voulez demeurer lucides, vigilants, inventifs, sans aucunement capituler devant ces défis.

Lucides, c'est-à-dire voir les faits — d'après les enquêtes et statistiques — et surtout prendre conscience des causes d'une plus grande difficulté à croire en un Dieu personnel, à adhérer à l'en- semble du message chrétien et à ses implications éthiques, à former objectivement sa conscience, à respecter le caractère sacré de l'amour et de la vie humaine, à transmettre la foi ou le baptême aux enfants, à participer régulièrement aux sacrements de l'Eucharistie et de la réconciliation, à consacrer sa vie au service exclusif du Christ et de l'Eglise.

Parmi les explications, il y a les mutations dans la société et simultanément dans les conceptions de la vie qui sont évidentes. Les courants de pensée les plus divers atteignent de plein fouet, et parfois sans préparation, les jeunes et les adultes. La société de consommation et de plaisirs faciles — comme dans la plupart des pays occidentaux riches et libres — réduit la perspective à ce qui est matériel et habitue à craindre les efforts. Dans un sens apparemment contraire, certains rythmes de travail, surtout chez les femmes, certains déracinements, des difficultés de logement et la grave pénurie d'emplois perturbent la fidélité et la pratique religieuse.

Mais notre regard ne doit pas se limiter à ces éléments qui sont des conditions, plus ou moins défavorables, plutôt que des causes; dans un sens, elles ne sont pas plus graves que les difficultés rencontrées par les évangélisateurs des siècles passés, ou que les obstacles que connaissent aujourd'hui, de par le monde, d'autres Eglises, surtout lorsqu'elles sont dépourvues de libertés et de moyens.

Il faut plutôt s'arrêter aux causes spirituelles qui viennent du dedans des hommes, ou des familles, et notamment le manque de foi, de vigueur, de formation et de soutien ecclésial. Cette crise est importante et profonde. Il y a aujourd'hui une tentation du refus de Dieu au nom de sa propre humanité. Et la sécularisation — qui, en soi, pourrait n'être qu'un aspect de la distinction légitime entre temporel et spirituel [1] — est grave dans la mesure où elle atteint l'Eglise elle-même, voire la vie sacerdotale et religieuse. Le Concile Vatican II a donné à l'Eglise les principes de base et les moyens pour opérer un renouveau spirituel adapté. Mais, dans la mesure où certains l'ont mal étudié, mal interprété, mal appliqué, cela a pu occasionner ici ou là désarroi, divisions; et l'on n'a pu empêcher un affaissement religieux. Plutôt que de gémir sur les conditions difficiles, il nous faut donc porter remède à ce qui fait la faiblesse spirituelle des chrétiens; autrement dit travailler à former leur foi et à annoncer la foi à tous nos contemporains. Et, comme l'homme n'est pas un individu isolé mais est pris dans un réseau d'influences sociales que les médias amplifient, il faut refaire le tissu chrétien de la société.

4. Parler de refaire ce tissu, c'est évoquer, entre autres, les diverses organisations chrétiennes. Je sais qu'elles sont nombreuses et fortes dans votre pays, dans le cadre des libertés reconnues par la Constitution. C'est là l'expression normale d'une Eglise vivante et libre; non seulement ces institutions ont permis de soutenir la foi des catholiques, selon les exigences de leur conscience, mais elles ont été une façon d'apporter leur témoignage et leur contribution bienfaisante à la société, par exemple dans les domaines de l'enseignement, de la santé, de l'entraide. Elles continuent d'avoir leur raison d'être, dans le respect et l'estime des autres initiatives, des autres groupes sociaux, en dehors de tout esprit de concurrence, de sectarisme ou de ghetto. Cette harmonie des rapports spécifiques est une richesse pour une société qui a une juste notion du bien commun, avec la libre participation de chacun.

De toute façon, les organisations catholiques ne constituent pas des lignes de démarcation entre les chrétiens et les autres. Les chrétiens ont à cœur de témoigner et de travailler aussi en d'autres organisations non confessionnelles. Puissent les uns et les autres garder le souci de ce qui est honnête et vrai, la bienveillance, l'esprit de fraternité et de coopération, disons l'amour, qui sont bénéfiques à la vie en société et que l'on attend toujours des disciples du Christ!

Mais l'essentiel, avons-nous dit, est de former d'authentiques chrétiens, et de prendre les moyens de les soutenir. A ce titre, j'aime contempler avec vous la triple mission que nous avons reçue avec l'ordination épiscopale: enseigner, sanctifier, gouverner. Je sais que vous en êtes bien conscients; j'ai moi-même admiré le zèle de beaucoup d'évêques belges du passé et du présent. Je pense surtout à vos collaborateurs qui doivent être avec vous des maîtres de la foi, des intendants des mystères sacrés, des pasteurs.

5. Notre première charge d'évêques est l'enseignement de la foi [2]. « Prêchez à temps et à contre-temps, exhortez avec une patience inlassable et le souci d'instruire », nous a dit l'évêque consécrateur, en écho à Saint Paul. Il n'est pas en notre pouvoir de susciter l'adhésion, qui dépend de la liberté, avec beaucoup de conditions favorables ou non, et de la grâce de Dieu. Du moins devons-nous être les « hérauts de la foi », les « docteurs authentiques », les « guides des consciences », pour que la vérité de l'Evangile brille avec clarté et persuasion. N'oublions jamais que l'Evangile a été placé au-dessus de notre tête, durant la prière d'ordination.

Il s'agit à la fois d'annoncer le kérygme — l'essentiel du message qui appelle à croire ceux qui sont encore au seuil, et ils sont nombreux aujourd'hui — mais aussi d'approfondir le mystère intégral du Christ et la connaissance de toute la doctrine de l'Eglise, d'en tirer du neuf et du vieux, en respectant l'identité du « dépôt » dont nous avons la charge, et en répondant aux questions de la mentalité actuelle, avec les moyens modernes mis à notre disposition.

La doctrine est celle du salut. Il s'agit d'un grand dessein messianique pour l'homme, avec ses implications éthiques, ses conséquences sociales pour la personne, la famille, la société, pour la justice et la paix, etc[3]. Mais nos contemporains, sensibles à cette dimension, ne rattachent pas toujours la morale à un Dieu personnel, ils séparent facilement les commandements envers le prochain des commandements envers Dieu. Nous devons les initier à une perspective théocentrique, notre humanisme chrétien s'appuyant sur le Dieu créateur et rédempteur. Toutes les réalités terrestres sont ordonnées au salut des hommes.

A Rome, je vous demandais d'être vous-mêmes des évêques théologiens sur le terrain, en liaison avec les théologiens professionnels qui explorent méthodiquement le contenu de la foi, sans former de magistère parallèle; car ils enseignent en vertu de la mission qu'ils ont reçue du Magistère légitime [4]. Il n'y a qu'un Magistère, confié aux Apôtres unis à Pierre et à leurs successeurs. Avec ces théologiens, soyez les promoteurs d'une intelligence de la foi. Il y a des erreurs à désigner par leur nom, il y a des propositions renouvelées de la foi à approfondir.

Je sais que, pour votre compte vous consacrez vos forces à ce ministère de la Parole, dans les homélies et les instructions diverses, les lettres pastorales, les déclarations publiques et les rencontres multiples avec vos chrétiens. Mais le problème est de réaliser une éducation profonde de la foi dans tout le peuple chrétien, et par conséquent d'aider vos prétres, vos religieux et religieuses, vos enseignants chrétiens, vos catéchistes laïcs, qui sont nombreux, à être d'authentiques formateurs de la foi. Mettez tous vos soins à leur procurer une formation doctrinale solide, exigeante, intégrale; à susciter chez eux une grande fidélité au Magistère authentique, car ils ont à transmettre la foi qu'ils ont reçue, avec l'amour de l'Eglise et un zèle éclairé pour présenter la foi dont ils s'efforcent eux-mêmes de vivre. Que la catéchèse soit soignée à tous les niveaux: enfants du catéchisrne, école, préparation aux sacrements, adolescents, adultes. On peut alors espérer que ces chrétiens auront la maturité suffisante pour ne plus être ballottés à tout vent de doctrine, pour être témoins du Christ, et entreprendre eux-mêmes, avec les frères séparés, avec ceux qui sont en recherche et avec les incroyants, un « dialogue de salut »[5], avec intelligence et amour, vérité et charité.

6. Nous avons en même temps la mission de sanctifier le peuple qui nous est confié. Déjà, la Parole de Dieu le consacre dans la vérité[6]. Mais il faut former ce peuple à prier, à bien recevoir les sacrements.

A nous-mêmes, l'évêque consécrateur a dit: « Intercédez par la prière et le sacrifice ». Les grâces de conversion, de renouveau, de sainteté sont d'un autre ordre que nos méthodes d'apostolat; elles ne seront données qu'à une Eglise en prière. Beaucoup de mouvements de jeunes ont d'ailleurs reconnu ce besoin de prière; ceux au contraire qui se laissent absorber par une action sociale coupée de la prière risquent de perdre leur spécificité chrétienne et leur véritable efficacité. La contemplation, l'adoration doivent retrouver toute leur place dans la vie du peuple chrétien. Vos collaborateurs, prêtres, religieux, religieuses, auront à cœur d'être des témoins et des maîtres de la prière.

Nos chrétiens doivent aussi saisir l'importance capitale des sacrements. Nous avons peu l'occasion d'en parler durant ce voyage, centré sur le thème primordial du « Notre Père ».

Faisons comprendre aux parents la grâce inouie du baptême de leurs enfants, qui les engage bien sur à assurer l'éducation chrétienne.

Le fait que ce baptême et l'éducation catéchétique soient négligés dans certaines familles est un signe préoccupant.

Je sais par contre la pastorale courageuse que vous déployez pour préparer les confirmands à professer leur foi et à prendre leur place dans l'Eglise, avec les dons du Saint-Esprit.

Le sens du dimanche, Jour du Seigneur, celui de l'Eucharistie dominicale, et la grave nécessité de se rassembler autour du Corps du Seigneur pour vivre vraiment de sa vie, doivent peut-être faire l'objet d'une catéchèse plus intensive, plus claire, pour ne pas laisser les fidèles, et en particulier les jeunes, estimer qu'il s'agit là d'un acte secondaire, facultatif, que l'on accomplit seulement lorsque le désir, ou le besoin, en est ressenti. Et veillons en même temps à ce que ces célébrations soient dignes, vivantes, priantes, accessibles à tous, respectueuses du mystère de la foi. La Belgique n'a-t-elle pas apporté une contribution notable au mouvement liturgique? Le Concile a par ailleurs rappelé aux évêques qu'ils sont les « organisateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique »[7].

Quant au sacrement de pénitence ou de réconciliation, bien des efforts restent à accomplir pour en faire comprendre la portée et la nécessité en renouvelant le sens de Dieu et le sens du péché. Là-dessus, j'ai exprimé la pensée des Pères du Synode et la mienne dans l'exortation que vous connaissez. La démarche personnelle, la confession et l'absolution individuelles étant préparées quand c'est possible de façon communautaire, demeure la voie ordinaire. Cette pastorale se heurte, je le sais, à beaucoup d'obstacles, de préjugés, et peut-être de pratiques contraires. C'est pourtant à ce prix que les fidèles se situeront dans la vérité devant le Seigneur, c'est-à-dire en état de conversion. Rappelons à nos prêtres la place qu'ils doivent donner à ce ministère du pardon.

7. Tenslotte heeft de Heer ons geroepen om het Godsvolk te leiden, zoals de Goede Herder. De Goede Herder is hij die voorop gaat, die de weg wijst, die valstrikken bemerkt, die de kudde leidt naar wat haar echt kan voeden. Hij houdt van zijn schapen, hij kent ze goed, hij is hen nabij in hun noden.

Midden onder hen staad hij in dienst van de waarheid. Als een vader is hij, bekleed met het gezag dat zijn ambt hem verleent; hij is als een plaatsvervanger en gezant van Christus. Hij staat in dienst van de liefde en van de barmhartigheid, in de waarheid, als een broeder. Hij staat in dienst van de gemeenschap.

De zorg voor de eenheid is een bijzonder belangrijk deel van het bisschopsambt. Na het Tweede Vaticaans Concilie hebben niet alle gelovigen hetzelfde ritme gevonden. Er zijn ontevredenen, uit nostalgie of uit ongeduld. Anderen kanten zich tegen elkaar om redenen die verband houden met hun sociaal milieu, met methodes van apostolaat of met cultuurverschillen. De bisschop heeft als opdracht, de gewettigde motieven tot onenigheid en ergernis te verwijderen; zijn diocesanen te leren elkaar te waarderen, elkaar lief te hebben in verscheidenheid, elkaar te begrijpen, elkaar te aanvaarden en met elkaar samen te werken in complementariteit. De bisschop zèlf moet vermijden dat afzonderlijke groepen het apostolaat op exclusieve manier zouden uitoefenen. Het apostolaat richt zich immers tot allen, en kan het werk zijn van allen. Men kan het verschillend benaderen. De bisschop is de Herder van hèèl zijn volk. Hij is vredestichter. Waar wantrouwen kiemt, verdeeldheid of breuk, verzekert hij de dienst van de eenheid want hij verkondigt de liefde en brengt het christenvolk bijeen rondom de fundamentele werkelijkheden van het geloof, in de waarheid.

Dierbare broeders, met hart en ziel wilt u deze eenheid op de eerste plaats onder elkaar beleven, in de schoot van de Bisschoppenconferentie. Ondanks de verscheidenheid van problemen, van taal en cultuur. Dit getuigenis is van groot belang voor de Kerk en voor het land.

Uw affectieve en effectieve collegialiteit omvat, tenslotte, nood- zakelijk de diepe gemeenschap met de Apostolische Stoel. Het gaat daarbij niet alleen om een gevoel van verbondenheid. Ik weet dat het Belgisch Episcopaat op dit punt een duurzame traditie bezit. Het gaat tevens om het delen in de zorg voor de universele Kerk en om de instemming met beslissingen en oriëntaties: « Alle bisschoppen immers moeten de eenheid van het geloof en de voor de gehele Kerk geldende tucht bevorderen en beschermen; zij moeten de gelovigen inleiden in de liefde voor het gehele mystieke lichaam van Christus »[8].

8. Bij al deze woorden, dierbare Broeders, heb ik ook aan uw priesters gedacht. Behoudens de Mis te Beauraing heb ik met hen geen speciale ontmoeting. Spreek hen over mijn genegenheid, mijn vertrouwen en mijn hoop. Als ik aan de eisen van hun priesterschap herinnerde, in verband met de drievoudige zending van de bisschop, dan was het omwille van de waarheid van hun roeping en omwille van het welzijn van het Godsvolk dat zozeer op ben rekent, als op geestelijke vaders, in het bijzonder de jongeren. Dat ze zich losmaken van theoriën die op een bepaald ogenblik gepoogd hebben hun prachtige identiteit van priester te verdoezelen! Dat ze ook hun priestjschap niet laten reduceren tot een eenvoudige functie onder het voor- wendsel dat de leken geroepen zijn tot veel diensten in de Kerk. De leken zelf zullen hun eigen zending slechts naar behoren vervullen met de priesters van wie ganse leven, het ganse zijn, — licganse leven, het ganse zijn, — lichaam, hart en geest —, is toegewijd aan de Heer en aan zijn zending.

Ik weet dat u eraan houdt hen uw genegenheid te tonen, hen als zonen en vrienden tot steun te zijn. Ik hoop dat zij zelf jegens u blijk geven van alle bereidvaardigheid en beschikbaarheid die nodig zijn voor de coherente dienst van het Godsvolk, want het is aan u dat de leiding van de pastoraal is toevertrouwd.

Ik heb gemerkt dat u veel permanente diakens hebt, ik verheug me daarover.

Een groot probleem blijft echter de opvolging van de priesters, het wekken van roepingen, de vorming van de seminaristen en van de priesters. Wij hebben er reeds over gesproken bij het bezoek « ad limina ». Ik moedig u aan bij alles wat u doet voor de roeping van jonge volwassenen. Vergeet echter niet dat de roep tot het priesterschap vaak gehoord wordt vanaf de kinderjaren. Wees niet bang om mensen te roepen!

Al uw bisdommen hebben hun eigen seminarie, en dat is goed zo. U zijt de eerste en voornaamste verantwoordelijken voor het scheppen van goede voorwaarden voor hot geestelijk leven, de doctrinele vorming, de pastorale zin, en het gemeenschapsleven in deze seminaries.

Wi moeten vanzelfsprekend dezelfde inspanningen leveren om roepingen te wekken voor het religieuze godgewijde leven. We weten allen hoeveel jonge mannen en vrouwen in staat zijn om zich, met vreugde, toe te wijden aan de liefde van de Heer, aan de dienst van Zijn Kerk waarvan zij de dringende noden zien. Hetzelfde denk ik over de missionaire roepingen. Hoe heeft de belgische Kerk hier geschitterd! Wat ontbreekt er opdat deze roepingen zouden ontluiken, opdat ze tot volle wasdom zouden komen? We zullen allen bidden voor deze intentie.

9. Ik weet welk belang u hecht aan andere pastorale thema's: de samenwerking tussen priesters en leken, de rol van de leken, mannen en vrouwen, in de evangelisatie, kind en gezin, de catechese, de hiernieuwing van de Katholieke instellingen, de christen tegenover de economische crisis, de missionaire zending « ad extra ».

Dit zijn ongetwijfeld fundamentele problemen. Ik denk hierbij bijzonder aan het gezin. Toen ik, op weg van Polen naar Rome, Kardinaal Cardijn ontmoette, zei hij mij: « Besteed al uw zorg aan de vorming van echt christelijke gezinnen ». Dat is duidelijk ook uw zorg.

De ontmoetingen die voorzien zijn in het ganse land, en met name met de leken, de jongeren en de missionarissen, bieden me de gelegenheid elders nader in te gaan op deze vragen. Nog andere vragen vormen het voorwerp van een bijzondere reflectie en van uw zoeken naar aangepaste pastorale middelen.

We hebben de essentie van onze zending als bisschoppen opnieuw in ogenschouw genomen. Moge de Heilige Geest u bijstaan met zijn licht en zijn kracht! Moge Hij u toelaten uw christenvolk hoopvol te leiden naar een rijper geloof en naar een nieuw missionair elan!


[1] Cfr. Gaudiurn et Spes, 36.

[2] Cfr. Lumen Gentium, 25; Christus Dominus, 12-14

[3] Cfr. Christus Dominus, 12.

[4] Cfr. Pii XII Allocutio E.mis Cardinalibus et Exc.mis Antistitibus, qui Romae sollemni canonizationi S. Pii Pp. X interfuerunt: AAS XLVI (1954) 313-314. 1481 7ql

[5] Cfr. Christus Dominus, 13.

[6] Cfr. Io. 17, 17.

[7] Christus Dominus, 15.

[8Lumen Gentium, 23.

 

© Copyright 1985 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana