Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IN  - IT  - PT  - RO  - SL  - SV ]

MOTU PROPRIO

för godkännande och utgivning
Katolska Kyrkans lilla katekes

 

Till mina vördnadsvärda bröder kardinalerna, patriarkerna, ärkebiskoparna, biskoparna, prästerna och diakonerna samt  till alla medlemmar av Guds folk 

För tjugo år sedan påbörjades arbetet med Katolska Kyrkans Katekes, som den extraordinarie biskopssynoden hade begärt, vilken samlats med anledning av att det gått tjugo år sedan det ekumeniska Andra Vatikankonciliet avslutats.

Jag tackar av hela mitt hjärta Herren, vår Gud, för att han skänkt Kyrkan denna katekes, som godkändes 1992 av min vördade och älskade föregångare, påven Johannes Paulus II.

Hur nyttig och dyrbar denna gåva var har framför allt bekräftats av att den tagits emot så positivt och beredvilligt av biskoparna som den ju först och främst var riktad till som säker och autentisk referenstext för den katolska läran, speciellt för att arbeta fram lokala katekeser. Men den har också bekräftats av det gynnsamma och varma mottagande som kommit den till del av alla delar av Guds folk, som har kunnat lära känna och uppskatta den på mer än femtio språk till vilka den hittills blivit översatt.

Nu godkänner och offentliggör jag med stor glädje sammanfattningen av denna katekes.

Deltagarna i den internationella kateketkongressen i oktober 2002 framförde en livlig önskan om att en sådan liten katekes skulle ställas samman. De gjorde sig på detta sätt till tolkar för ett mycket utbrett krav i kyrkan. Min avlidne föregångare antog denna önskan och beslöt i februari 2003 att man skulle börja med att förbereda arbetet med den lilla katekesen och anförtrodde redigeringen av det till en kardinalskommission där jag var ordförande. Några experter adjungerades till denna kommission som medarbetare. Under arbetets gång anförtroddes utkastet till denna åt kardinalerna och ordförandena i biskopskonferenserna för granskning. Med överväldigande majoritet tog dessa emot det och bedömde det fördelaktigt.  

Denna lilla katekes som jag i dag lägger fram för den universella Kyrkan är en trogen och säker sammanfattning av Katolska Kyrkans Katekes. Den innehåller kortfattat alla väsentliga och grundläggande beståndsdelar av Kyrkans tro, i enlighet med min föregångares önskan - ett slags vademecum, som gör det möjligt för människor - troende eller ej - att få en samlad överblick av den katolska trons hela panorama.

Den följer troget till struktur, innehåll och språk Katolska Kyrkans Katekes. Denna  sammanfattning kommer att bli till hjälp och uppmuntran när det gäller att bättre lära känna och fördjupa sig i själva katekesen.

Jag anförtror med förtroende denna lilla katekes åt framför allt hela Kyrkan och särskilt åt varje enskild kristen, så att de  i det tredje årtusendet skall tack vare detta kunna hitta inspiration för uppgiften att ånyo evangelisera och fostra i tron. En sådan ansträngning måste prägla varje kyrklig gemenskap och var och en som tror på Kristus, hur gammal han eller hon än är och vilken nation man än tillhör.

Men denna lilla katekes vänder sig i sin kortfattade form, sin klarhet och fullständighet också till var och en som lever i en mångfacetterad  värld, med många olika budskap - men som vill lära känna livets och sanningens väg, anförtrodd av Gud till sin Sons Kyrka..      

Må var och en som slår upp denna lilla katekes, detta pålitliga verktyg, framför allt på förbön av  den heliga Jungfru Maria, Kristi och Kyrkans Moder, allt mer lära känna och allt bättre ta emot Guds främsta gåva till mänskligheten i all dess enastående skönhet och aktualitet: hans ende Son, Jesus Kristus, som är “Vägen, Sanningen och Livet” (Joh 14:6).

28 juni 2005, vigilian till Petrus och Paulus högtid, i pontifikatets första år.

 

BENEDICTUS PP. XVI 

 

© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana