Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

Orędzie URBI et ORBI 

    

1. Surrexit Dominus de sepulcro
qui pro nobis pependit in ligno
(z Liturgii).
 “Zmartwychwstał Pan,
który dla nas zawisł na krzyżu”.Alleluja! 
Oto rozbrzmiewa świąteczne orędzie paschalne:
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!
Ten, który był “umęczon pod Ponckim Piłatem”,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion”,
Jezus, Syn Boży zrodzony z Maryi Dziewicy,
“trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo” (Credo). 

2.  Ta radosna wieść
jest dla ludzkości źródłem nadziei.
Jeśliby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał,
daremna byłaby nie tylko wiara (por. 1 Kor 15, 14),
ale również nadzieja,
bo wszyscy bylibyśmy we władzy zła i śmierci.
Tymczasem jednak - głosi dzisiejsza Liturgia -
Chrystus zmartwychwstał
jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15, 20).
Umierając, Jezus przełamał i zwyciężył
żelazne prawo śmierci,
i wyrwał jej trujący oścień. 

3. Pokój wam! (J 20, 19.20).
Takie jest pierwsze pozdrowienie,
jakie Zmartwychwstały skierował do uczniów;
pozdrowienie, które dzisiaj niesie całemu światu.
O Dobra Nowino, tak bardzo oczekiwana i upragniona!
O wieści pocieszająca uginających się 
pod ciężarem grzechu i jego wielorakich struktur!
Wszystkim, zwłaszcza najmniejszym i biednym,
głosimy dziś nadzieję na pokój,
prawdziwy pokój, budowany na solidnych fundamentach
miłości i sprawiedliwości, prawdy i wolności.

4. Pacem in terris...
“Pokój na ziemi, głębokie pragnienie
istnień ludzkich wszystkich czasów,
może być zaprowadzony i umocniony
jedynie przez pełne poszanowanie porządku
ustanowionego przez Boga” (Enc. Pacem in terris, Wprowadzenie).
Tymi słowami rozpoczyna się historyczna Encyklika,
w której przed czterdziestu laty
błogosławiony Papież Jan XXIII
wskazał światu drogę pokoju.
Są to słowa niezwykle aktualne
u początków trzeciego milenium,
na które niestety rzucają cień przemoc i konflikty. 

5. Pokój w Iraku! Niech dzięki wsparciu
wspólnoty międzynarodowej,
Irakijczycy będą twórcami
solidarnej odbudowy swego kraju.
Pokój w innych regionach świata,
w których zapomniane wojny i przewlekłe konflikty
niosą śmierć i cierpienie,
podczas, gdy znaczna część opinii publicznej
pozostaje milcząca i obojętna.
Z głębokim bólem myślę o niekończącym się paśmie
przemocy i o przelewie krwi w Ziemi Świętej,
którym nie widać końca.
Myślę o tragicznej sytuacji
licznych krajów na kontynencie afrykańskim,
którego nie można pozostawić samemu sobie.
Mam na uwadze zarzewia napięć
i zamachy na wolność człowieka
na Kaukazie, w Azji i w Ameryce Łacińskiej,
w tych drogich mojemu sercu regionach świata. 

6. Oby został przerwany łańcuch nienawiści,
który zagraża harmonijnemu rozwojowi rodziny ludzkiej.
Niech Bóg nas wyzwoli
od niebezpieczeństwa dramatycznego konfliktu
pomiędzy kulturami i religiami.
Wiara i miłość do Boga
niech sprawią, że wierzący wszystkich religii staną się
odważnymi świadkami wzajemnego zrozumienia i przebaczenia,
cierpliwymi budowniczymi dialogu międzyreligijnego,
który da początek nowej erze sprawiedliwości i pokoju. 

7. Jak do Apostołów zdjętych lękiem na wzburzonym jeziorze,
Chrystus mówi do ludzi naszych czasów:
Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się! (Mk 6, 50).
Jeśli On jest z nami, czego mamy się lękać?
Nawet jeśli ciemności zdają się okrywać horyzont rodziny ludzkiej,
dziś świętujemy świetlisty tryumf paschalnej radości.
Jeżeli przeciwny wiatr utrudnia pochód ludów,
jeżeli burzy się morze historii,
niech nikt nie ulega panice i nie traci ufności!
Chrystus zmartwychwstał; Chrystus żyjący jest między nami,
rzeczywiście obecny w sakramencie Eucharystii,
ofiaruje się jako Chleb zbawienia,
Chleb ubogich, chleb pielgrzymujących. 

8. O Boska miłości uobecniona,
o żywa pamiątko Chrystusa naszej Paschy,
jesteś wiatykiem dla każdego kto cierpi i umiera,
dla wszystkich jesteś pewnym zadatkiem wiecznego życia!
Maryjo, pierwsze tabernakulum w historii,
milczący świadku wydarzeń paschalnych,
pomóż nam całym życiem śpiewać
Twoje Magnificat chwały i dziękczynienia,
bo dzisiaj “powstał z grobu Pan,
który dla nas zawisł na krzyżu”
Zmartwychwstał Chrystus, nasz pokój i nasza nadzieja.
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana