Index   Back Top Print

[ AM  - AR  - BE  - BG  - CS  - DA  - DE  - EN  - ES  - FA  - FI  - FR  - HI  - HR  - HU  - HY  - IT  - JA  - KO  - LT  - LV  - ML  - NO  - PL  - PT  - RO  - RU  - SK  - SL  - SQ  - SV  - SW  - TA  - TI  - UK  - ZH ]

ÚKON ZASVÄTENIA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

 

Ó, Mária, Matka Božia a Matka naša, my, v tejto hodine súženia, sa utiekame k tebe. Ty si Matka, ty nás miluješ a poznáš nás: nič ti nie je skryté čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, toľkokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nežnosť, tvoju prítomnosť, ktorá prináša pokoj, lebo ty nás stále vedieš k Ježišovi, Kniežaťu pokoja.

Ale my sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme na poučenie z tragédií minulého storočia, obete miliónov padlých vo svetových vojnách. Nedodržali sme záväzky prijaté ako Spoločenstvo národov a zrádzame sny pokoja národov a nádeje mladých. Nakazili sme sa lakomstvom, uzavreli sme sa do nacionalistických záujmov, nechali sme sa vysušiť indiferenciou a paralyzovať egoizmom. Uprednostnili sme ignorovať Boha, spolunažívať s našimi falošnosťami, živiť agresivitu, potláčať životy a zhromažďovať zbrane, zabúdajúc, že sme strážcami nášho blížneho a toho istého spoločného domu. Vojnou sme spustošili záhradu Zeme, hriechom sme zranili srdce nášho Otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestrami. Stali sme sa indiferentní voči všetkým a všetkému, okrem seba samých. A s hanbou vravíme: Odpusť nám, Pane!

V biede hriechu, v našich námahách a krehkosti, v tajomstve neprávosti zla a vojny, ty, svätá Matka, nám pripomínaš, že Boh nás neopúšťa, ale naďalej hľadí na nás s láskou, túžiac nám odpustiť a zdvihnúť nás. To On nám daroval teba a vložil do tvojho Nepoškvrneného Srdca útočisko pre Cirkev a pre ľudstvo. Z Božej dobroty si s nami, a aj v stiesnených zákrutách dejín nás nežne vedieš.

Utiekame sa teda k tebe, klopeme na bránu tvojho Srdca, my, tvoje drahé deti, ktoré neúnavne navštevuješ a vyzývaš na obrátenie. V túto temnú hodinu nám príď pomôcť a poteš nás. Opakuj každému z nás: „Vari tu nie som ja, ktorá som tvojou Matkou?“ Ty vieš ako rozuzliť spletitosť nášho srdca a uzly našej doby. Do teba vkladáme našu dôveru. Sme si istí, že ty, zvlášť v hodine skúšky, neodvrhneš naše prosby a prídeš nám na pomoc.

Takto si urobila v Káne Galilejskej, keď si urýchlila čas zásahu Ježiša a uviedla si jeho prvé znamenie do sveta. Keď sa oslava premenila na smútok, povedala si mu: „Nemajú vína.“ (Jn 2,3) Zopakuj to znova Bohu, ó, Matka, pretože dnes sme minuli víno nádeje, stratila sa radosť, zvodnatelo bratstvo. Stratili sme ľudskosť, premrhali sme pokoj. Stali sme sa schopnými každého násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme tvoj materinský zásah.

Prijmi teda, ó, Matka, túto našu úpenlivú prosbu.
Ty, Hviezda morská, nenechaj nás stroskotať v búrke vojny.
Ty, Archa novej zmluvy, podnieť projekty a cesty zmierenia.
Ty, „zem z Neba“, prines do sveta svornosť Božiu.
Vyhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás odpusteniu.
Osloboď nás od vojny, uchráň svet od nukleárnej hrozby.
Kráľovná Ruženca, vzbuď v nás potrebu modliť sa a milovať.
Kráľovná ľudskej rodiny, ukáž národom cestu bratstva.
Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj.

Tvoj plač, ó, Matka, nech pohne naše zatvrdnuté srdcia. Slzy, ktoré si vyliala pre nás, nech dajú znovu zakvitnúť tomuto údoliu, ktoré naša nenávisť vysušila. A zatiaľ, kým rinčanie zbraní neutícha, tvoja modlitba nech nás nakloní k pokoju. Tvoje materské ruky nech pohladia všetkých, ktorí trpia a utekajú pod ťarchou bômb. Tvoje materinské objatie nech poteší tých, ktorí sú donútení zanechať svoje domovy a svoju vlasť. Tvoje bolestné Srdce nech nás pohne k súcitu a nech nám dá otvoriť dvere a postarať sa o ľudí zranených a vyradených na okraj spoločnosti.

Svätá Matka Božia, keď si stála pod krížom, Ježiš, vidiac učeníka pri tebe, ti povedal: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19,26): tým ti zveril každého z nás. Potom učeníkovi, každému z nás, povedal: „Hľa, tvoja matka!“ (v. 27). Matka, túžime ťa teraz prijať do nášho života a do našich dejín. V tomto čase vyčerpané a zmätené ľudstvo je pod krížom s tebou. A potrebuje sa ti zveriť, zasvätiť sa Kristovi skrze teba. Ukrajinský a ruský národ, ktoré ťa s láskou uctievajú, sa utiekajú k tebe, zatiaľ čo tvoje Srde búši pre nich a pre všetky národy skosené vojnou, hladom, nespravodlivosťou a biedou.

My teda, Matka Božia a Matka naša, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev i celé ľudstvo, a zvlášť Rusko a Ukrajinu. Prijmi tento náš úkon, ktorý konáme s dôverou a s láskou, daj nech skončí vojna, sprostredkuj svetu pokoj. Súhlas, čo vytryskol z tvojho Srdca, nech otvorí brány dejín Kniežaťu pokoja; dôverujeme, že znova, skrze tvoje Srdce, nastane pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta.

Nech sa skrze teba vyleje na zem Božie Milosrdenstvo a sladký šum pokoja nech znovu ozvučí naše dni. Žena, ktorá si súhlasila, aby na teba zostúpil Duch Svätý, prines nám Boží súlad. Napoj suchotu nášho srdca, ty, ktorá si „živý prameň nádeje“. Ty si viedla ľudstvo k Ježišovi, urob z nás tvorcov spoločenstva. Ty si kráčala po našich cestách, veď nás po chodníkoch pokoja. Amen.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana